Home

83/624/EEG: Besluit van de Raad van 25 november 1983 betreffende een programma voor de transnationale ontwikkeling van een infrastructuur met het oog op de bevordering van innovatie en overdracht van technologie (1983-1985)

83/624/EEG: Besluit van de Raad van 25 november 1983 betreffende een programma voor de transnationale ontwikkeling van een infrastructuur met het oog op de bevordering van innovatie en overdracht van technologie (1983-1985)

83/624/EEG: Besluit van de Raad van 25 november 1983 betreffende een programma voor de transnationale ontwikkeling van een infrastructuur met het oog op de bevordering van innovatie en overdracht van technologie (1983-1985)

Publicatieblad Nr. L 353 van 15/12/1983 blz. 0015
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0176
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0176


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 november 1983

betreffende een programma voor de transnationale ontwikkeling van een infrastructuur met het oog op de bevordering van innovatie en overdracht van technologie ( 1983 - 1985 )

( 83/624/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat de Gemeenschap , overeenkomstig artikel 2 van het Verdrag , met name tot taak heeft de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit en een gestadige en evenwichtige expansie binnen de gehele Gemeenschap te bevorderen ;

Overwegende dat de Staatshoofden en Regeringsleiders op hun bijeenkomst in Luxemburg op 1 en 2 december 1980 de wens te kennen hebben gegeven dat de maatregelen van de Lid-Staten op het gebied van de industriële innovatie beter worden gecoordineerd , zodat het concurrentievermogen van de Europese produkten wordt verbeterd door een optimale benutting van de mogelijkheden die door de gemeenschappelijke markt worden geboden ; dat zij de bevoegde instanties van de Gemeenschap hebben verzocht na te gaan hoe de compartimentering van de markten ongedaan kan worden gemaakt en hoe het aanzetten tot innovatie en de verspreiding van kennis kunnen worden verbeterd ;

Overwegende dat het in de eerste plaats de taak van het bedrijfsleven is de handel in technologie te ontwikkelen en de exploitatie ervan te bevorderen ;

Overwegende dat desondanks alles in het werk moet worden gesteld om de wisselwerking tussen technologie , industrie en de markt op Europees niveau te bevorderen , zodat uit ontdekkingen en uitvindingen meer economisch levensvatbare innovaties kunnen groeien doordat gebruik wordt gemaakt van de voordelen die door de Europese dimensie worden geboden ;

Overwegende dat zich in de Lid-Staten gespecialiseerde diensten hebben ontwikkeld op het gebied van de exploitatie van onderzoekresultaten , de overdracht van technologie , informatie , advisering en financiering ;

Overwegende dat dergelijke infrastructuren de innovatie in belangrijke mate kunnen vergemakkelijken , voornamelijk in het klein - en middenbedrijf ;

Overwegende dat de invoering van transnationale mechanismen voor communicatie , samenwerking , opleiding en informatie van essentieel belang zijn voor de optimalisering van deze nationale inspanningen ;

Overwegende dat deze mechanismen een ruimere toegang mogelijk kunnen maken tot onderzoek , technologie , kapitaal en de markt , die volstrekt noodzakelijk zijn voor de industriële innovatie ,

BESLUIT :

Artikel 1

Met het oog op de vergemakkelijking van het innovatieproces in de Gemeenschap wordt hierbij een pakket van maatregelen vastgesteld , die de bevordering van de transnationale ontwikkeling van communicatie - en samenwerkingsinfrastructuren , alsmede de stimulering van de handel in en de exploitatie van technologie ten doel hebben , overeenkomstig de in bijlage I neergelegde definities .

Artikel 2

De Lid-Staten en de Commissie streven , door middel van een voortdurende uitwisseling van ervaring en een vergelijkende evaluatie daarvan , op de in bijlage I , hoofdstuk 3 , omschreven wijze naar samenhang tussen de in artikel 1 bedoelde maatregelen en nationale en regionale innovatiebevorderende maatregelen .

Artikel 3

De activiteiten of projecten die in bijlage I zijn omschreven , worden onder verantwoordelijkheid van de Commissie uitgevoerd , of komen in aanmerking voor een gedeeltelijke communautaire financiering in het kader van de op de begroting van de Europese Gemeenschappen opgevoerde kredieten .

De volgende activiteiten of projecten komen in aanmerking :

- activiteiten of projecten waarbij partners zijn betrokken die in verschillende Lid-Staten zijn gevestigd ,

- activiteiten of projecten met betrekking tot werkzaamheden op communautaire schaal of diensten die toegankelijk zijn voor alle Lid-Staten ,

- of , voor zover de omstandigheden zulks vereisen , programma's voor de ontwikkeling van de innovatie-infrastructuur , zodat Lid-Staten met een ontoereikende infrastructuur ten volle kunnen deelnemen aan transnationale projecten .

Artikel 4

De Commissie verspreidt de resultaten van de maatregelen die uit hoofde van dit besluit ten uitvoer worden gelegd , met behulp van de daartoe meest geschikte middelen in de Gemeenschap .

Artikel 5

Het programma heeft een looptijd van drie jaar , te rekenen vanaf het ogenblik waarop het wordt aangenomen . Het voor de uitvoering van het programma nodig geachte bedrag wordt geraamd op 10 miljoen Ecu .

De Commissie stelt alles in het werk om slechts een deel van de kosten in verband met de in bijlage I vermelde activiteiten voor haar rekening te nemen , een gedeelte van de door haar verleende steun uit eventuele inkomsten te recupereren en haar bijdragen te beperken tot de aanloopfase .

Artikel 6

De Commissie draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van dit besluit ; zij wordt bijgestaan door een Raadgevend Comité , waarvan samenstelling , taken en werkwijze zijn omschreven in bijlage II .

De Commissie houdt dit Comité geregeld op de hoogte van de stand van de werkzaamheden .

Zij legt jaarlijks een uitvoering rapport voor aan de Raad , het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité .

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendgemaakt .

Gedaan te Brussel , 25 november 1983 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . MORAITIS

( 1 ) PB nr . C 187 van 22 . 7 . 1982 , blz . 4 .

( 2 ) PB nr . C 96 van 11 . 4 . 1983 , blz . 104 .

( 3 ) PB nr . C 33 van 7 . 2 . 1983 , blz . 17 .

BIJLAGE I

PROGRAMMA VOOR DE TRANSNATIONALE ONTWIKKELING VAN EEN INFRASTRUCTUUR MET HET OOG OP DE BEVORDERING VAN INNOVATIE EN OVERDRACHT VAN TECHNOLOGIE

WERKINGSSFEER EN OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN

Werkingssfeer

De voornaamste doelstelling van dit programma is het bevorderen van een snelle penetratie op de markten in de Gemeenschap van nieuwe technologieën , zodra deze beschikbaar komen . Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar kleine en middelgrote ondernemingen .

De voorgestelde maatregelen moeten te dien einde opgezette nationale structuren aanvullen , in het bijzonder door het verlenen van een Europese dimensie aan de activiteiten van reeds bestaande nationale diensten voor de exploitatie van onderzoeksresultaten , de overdracht van technologie , advisering en gespecialiseerde financiële bijstand . Het doel is aldus de verdere ontwikkeling van een transnationale innovatie-infrastructuur , die van essentieel belang is voor een doeltreffende Europese innovatiemarkt .

De overwogen maatregelen zijn van drieërlei aard en erop gericht :

1 . de verrichtingen op en de toegang tot de communautaire markt te vergemakkelijken voor reeds bestaande en nieuwe organisaties en diensten die op dit gebied werkzaam zijn en wier doeltreffendheid aldus wordt verhoogd ; deze transnationale uitbreiding van in de Lid-Staten bestaande structuren zal mogelijk worden gemaakt door de invoering van soepele en dynamische mechanismen voor communicatie en samenwerking ;

2 . om - voor zover nodig met het oog op de te verwezenlijken doelstelling - in de behoeften op het gebied van kennis en technische en communicatiemiddelen te helpen voorzien ;

3 . een bijdrage te leveren tot de algemene ontwikkeling van de op dit gebied toegepaste methoden door een gepaste bevordering van de coordinatie van de activiteiten en de uitwisseling van ervaring betreffende de invoering van nieuwe methoden in de Lid-Staten .

De voor communautaire steun in aanmerking komende projecten worden gekozen uit lijsten van prioritaire acties die jaarlijks worden vastgesteld . Voor 1983 staat de lijst in bijlage III . Voor de andere jaren van het programma worden de prioritaire acties gekozen uit de hierna omschreven acties , overeenkomstig de procedure van bijlage II , punt F . Met de uitvoering van een project dat uit deze jaarlijkse lijst wordt gekozen , moet voor het einde van het betrokken jaar een begin worden gemaakt .

Omschrijving van de maatregelen

HOOFDSTUK 1 :

Samenhang op Europees niveau tussen de organisaties ter bevordering van innovatie

1.1 . Wisselwerking industrie/onderzoek , met in het bijzonder :

a ) aanloopsteun voor de opzet van communicatiemechanismen ;

b ) steun voor activiteiten ter bevordering van de exploitatie van nieuwe technologie en van de prospectie van intra - en extracommunautaire markten .

1.2 . Diensten voor advisering op het gebied van technologie en bedrijfsvoering , met in het bijzonder :

a ) aanloopsteun voor de totstandkoming van beroepsverenigingen met het oog op het ontstaan van netwerken van mensen die de betrekkingen tussen de betrokken diensten verzekeren , alsmede ten behoeve van de nodige ondersteunende activiteiten ;

b ) steun voor de uitwisseling van personeel tussen dergelijke diensten , aangezien dit de meest doeltreffende methode is om ervaring op te doen met betrekking tot andere markten en om netwerken voor wederzijdse bijstand op te richten ;

c ) steun voor de gezamenlijke verkenning van de intra - en extracommunautaire markt voor technologie .

1.3 . Op risicobasis verrichte financieringen , met in het bijzonder :

a ) aanloopsteun voor de opzet van een vereniging van in de financiering van innovatie gespecialiseerde financiële organisaties ;

b ) steun voor de opstelling en de verspreiding van de gespecialiseerde publikaties van een dergelijke vereniging ;

c ) steun voor de opzet van referentienetwerken van deskundigen en consulenten .

1.4 . Wisselwerking tussen overheidsinstanties en innovatiegerichte bedrijven , met in het bijzonder :

a ) verlening , zolang als nodig mocht blijken , van steun voor de verdere uitbouw van de basisstructuur voor een samenwerking op het gebied van nieuwe technologie tussen plaatselijke instanties in de Gemeenschap ;

b ) steun voor initiatieven met het oog op de verwezenlijking van een innovatiegericht aankoopbeleid bij plaatselijke instanties ;

c ) steun voor projecten voor de uitwisseling van technologie tussen de deelnemers .

HOOFDSTUK 2 :

Versterking van de grondslagen

2.1 . Steun met het oog op de bewustmaking voor en de beoordeling van nieuwe technologie en potentiële markten , met in het bijzonder :

a ) steun voor gezamenlijke studies inzake de beoordeling van technologie en markten ;

b ) steun voor de bevordering van de bewustmaking voor technologie door middel van samenwerking tussen " agentschappen voor de bewustmaking voor technologie " of door het verlenen van een Europese dimensie aan conferenties over technologie , die normaliter op een nationale of regionale basis worden georganiseerd ;

c ) steun voor de verwerving , analyse en verspreiding van moeilijk toegankelijke informatie over technologie en markten ;

d ) steun voor de totstandbrenging van een gegevensuitwisseling met betrekking tot de in de Gemeenschap beschikbare deskundigheid op het gebied van technologie , markten , financiële aangelegenheden en overheidssteun ten behoeve van innovatie .

2.2 . Toegang tot de markten voor octrooien en licenties , met in het bijzonder :

a ) steun voor intensivering van het overleg en het contact met de belanghebbende partijen , voornamelijk voor wat betreft de octrooikosten , het gebruik van de informatie die in het octrooi besloten is en de criteria voor de bescherming van de industriële eigendom ;

b ) steun voor een beter gebruik van de bescherming op communautaire schaal van de industriële en commerciële eigendomsrechten , ter aanvulling van reeds door de Lid-Staten genomen maatregelen , ten einde uitvinders ertoe aan te zetten gebruik te maken van hun rechten op dit gebied ;

c ) steun voor de totstandkoming van een doeltreffende gemeenschappelijke markt voor de verlening van licenties voor technologie , door bevordering van de coordinatie van intermediaire diensten en verlening van aanloopsteun voor transnationale samenwerkingsvormen .

2.3 . Invoering van nieuwe communicatiemedia met het oog op het versneld in de handel brengen van nieuwe produkten , met in het bijzonder :

a ) bevordering van de tijdige verspreiding over de gehele Gemeenschap van oproepen voor het indienen van voorstellen met betrekking tot nieuwe produkten , in het bijzonder wanneer het overheidsopdrachten betreft , door de ontwikkeling van nieuwe doeltreffende media of de bevordering van een intensiever gebruik van bestaande communicatiemedia ;

b ) invoering van een volledig bijgewerkt informatiesysteem met betrekking tot de vastgestelde voorschriften , criteria en normen .

HOOFDSTUK 3 :

Coordinatie van de activiteiten van Lid-Staten en Gemeenschap

3.1 . Intensivering van het overleg en van de uitwisseling van informatie en ervaring in het kader van het Raadgevend Comité .

3.2 . Vergelijking en evaluatie van programma's en maatregelen .

3.3 . Communautaire steun voor de ontwikkeling van nieuwe methoden , met name van de transnationale innovatie-infrastructuur .

BIJLAGE II

SAMENSTELLING , TAKEN EN WERKWIJZE VAN HET IN ARTIKEL 6 BEDOELDE RAADGEVEND COMITE

A . Het in artikel 6 bedoelde Raadgevend Comité heeft de volgende taken :

1 . de Commissie bijstaan bij het verzekeren van de goede werking van de in artikel 2 bedoelde uitwisseling , die de vrijwillige coordinatie mogelijk moet maken van door de Lid-Staten ten uitvoer te leggen maatregelen ;

2 . het door de Commissie opgestelde jaarlijkse rapport bestuderen en de resultaten van de uitgevoerde maatregelen evalueren ;

3 . adviezen uitbrengen over de in artikel 1 bedoelde maatregelen , in het bijzonder over de opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijst en over de selectie van de projecten die voor financiële steun in aanmerking komen .

B . Het Comité is samengesteld uit door de Lid-Staten benoemde vertegenwoordigers . Het kan zich laten bijstaan door deskundigen of adviseurs , naar gelang van de aard van de te behandelen maatregel .

C . Het Comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie .

D . Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

E . Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door de Commissiediensten .

F . De vaststelling van de jaarlijkse lijst van prioritaire acties voor de andere jaren dan 1983 geschiedt overeenkomstig de volgende procedure :

1 . De Commissievertegenwoordiger legt een ontwerp-besluit aan het Comité voor .

2 . Het Comité brengt binnen twee maanden advies uit over dit ontwerp . De adviezen worden met een meerderheid van 45 stemmen vastgesteld . In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

3 . De Commissie keurt het ontwerp goed wanneer dit in overeenstemming is met het advies van het Comité Wanneer het ontwerp-besluit niet met dit advies in overeenstemming is of wanneer er geen advies wordt uitgebracht , legt de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad voor in de vorm van een ontwerp-besluit . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

BIJLAGE III

PRIORITAIRE ACTIES VOOR 1983

1 . Steun voor de opzet en de eerste activiteiten van communicatiemechanismen :

- STCELA ( plaatselijke instanties )

- Verschaffers van risicokapitaal

- Verenigingen van diensten voor advisering op het gebied van technologie en bedrijfsvoering , waaronder de agentschappen voor de bewustmaking voor technologie .

2 . Organisatie en verspreiding op communautaire schaal van informatie inzake vraag en aanbod op het gebied van de technologie onder licentie , transnationale samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen , marktverkenning en marktstudies , technologische beoordelingen en tendensen , resultaten van onderzoek en ontwikkeling , enz .

3 . Steun voor een beter gebruik van de bescherming op communautaire schaal van het industriële en commerciële eigendomsrecht .

4 . Overleg , via het Raadgevend Comité , over de op nationaal of communautair niveau genomen of te nemen maatregelen , voornamelijk met als doel de beoordeling en het doeltreffend gebruik van nieuwe of nog niet overal in de Gemeenschap toegepaste innovatiebevorderende methoden , die vooral ten goede komen aan het midden - en kleinbedrijf .

RECTIFICATIES

Rectificatie op Verordening ( EEG ) nr . 2807/83 van de Commissie van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten

( Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr . L 276 van 10 oktober 1983 )

Op bladzijde 10 en 14 dient de tekst van punt 4.2.1 vervangen te worden door de volgende tekst :

" 4.2.1 . Bij aanvoer in een haven van de Lid-Staat waarvan het vaartuig de vlag voert of waar het is geregistreerd , worden het originele formulier , onderscheidenlijk de originele formulieren , van het logboek en de aangifte van aanvoer binnen 48 uur na afloop van de lossing aan de bevoegde instanties van de betreffende Lid-Staat afgegeven of toegezonden . " .

Op bladzijde 3 en 4 dienen de tabellen van de bijlagen I en II vervangen te worden door de volgende tabellen :

BIJLAGE I

Nr . ...

LOGBOEK VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Naam van het vaartuig de vaartuigen en eventueel roepletters 1 ...

Nummer(s ) ( 2 ) ...

Naam ( namen ) van de kapitein(s ) ( 3 ) ...

Adres ...

jaar 19 ...

* dag * maand * tijdstip * * *

Vertrek ( 4 ) * ... * ... * ... * uit * ... *

Terugkeer ( 5 ) * ... * ... * ... * in * ... *

Aanvoer ( 6 ) * ... * ... * * in * ... *

Vistuig 8 ...

Maaswijdte ( 9 ) ...

Afmetingen ( 10 ) ...

Bij overlading ( 7 ) ...

dag ...

maand ...

Naam en/of roepletters ...

Buitenop de romp aangebracht identificatienummer ...

Nationaliteit van het ontvangende vaartuig ...

Datum ( 11 ) * Aantal trekken ( 12 ) * Vistijd ( 13 ) * Positie ( 14 ) * Aan boord gehouden vangst , per soort , in kg levend gewicht of aantal eenheden ( 15 ) * Paraaf *

* * * Statistisch vak * ICES/NAFO-gebied * Visserijzone derde land * Kabeljauw * Schelvis * Koolvis * Wijting * Schol * Tong * Haring * Makreel * * * * Vermeld het equivalent van de gebruikte eenheid in levend gewicht voor * *

* * * * * * * * * * * Raming van de totale hoeveelheid overboord gezette bijvangst ( 16 ) *

* ICES/NAFO-gebied ( 22 ) * Visserijzone derde land ( 22 ) * Aangifte van aanvoer/overlading (*) uitgedrukt in kg of eenheden ( 18 ) : ... kg *

* Aanbiedingsvorm van de vis ( 17 ) * * * * * * * * * * * * * *

* Hoeveelheid ( 19 ) * * * * * * * * * * * * * *

Handtekening Kapitein/gemachtigde (*) ( 20 )

Eventueel naam en adres van de gemachtigde ( 21 )

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is . Opmerkingen : ...

BIJLAGE II

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - LOGBOEK VOOR DE VISSERIJ IN NAFO 1 EN ICES Va EN XIV

Naam van het vaartuig

Het buitenop de romp aangebrachte identificatienummer ...

Datum * NAFO/ICES-afdeling *

Dag * Maand * Jaar * *

... * ... * ... * ... *

Begin trek GMT * Binde trek GMT * Vistijd uren * Positie aan het begin van de trek * Type vistuig * Aantal binnengehaalde netten of lijnen * Maaswijdte * Vangst per soort ( in kg levend gewicht ) *

* * * Breedtegraad * Lengtegraad * NAFO/ICES-afdeling * * * * * Kabeljauw * Roodbaars * Zwarte heilbot * Heilbot * Zeewolf * Lodde * Garnaal * * *

* * * * * * * * * gehouden * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * overboord * * * * * * * * * *

Subtotaal voor de visdag * gehouden * * * * * * * * * *

* overboord * * * * * * * * * *

Totaal voor de visreis * gehouden * * * * * * * * * *

* overboord * * * * * * * * * *

Vandaag verwerkt voor menselijke consumptie ( in kg levend gewicht ) * * * * * * * * * *

Vandaag verwerkt voor industriële doeleinden ( in kg levend gewicht ) * * * * * * * * * *

TOTAAL * * * * * * * * * *

Opmerkingen

Handtekening van de kapiteiten ...