Home

83/633/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1983 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest

83/633/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1983 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest

83/633/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1983 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest

Publicatieblad Nr. L 355 van 17/12/1983 blz. 0049 - 0049


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 december 1983

tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest

(83/633/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van intracommunautair handelsverkeer in vers vlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/893/EEG (2), inzonderheid op artikel 13 bis, lid 2,

Overwegende dat de Raad bij Beschikking 82/838/EEG (3) bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland officieel vrij van varkenspest of vrij van varkenspest verklaard heeft;

Overwegende dat in bepaalde in bijlage II van Beschikking 83/838/EEG (3) genoemde delen van de Bondsrepubliek Duitsland haarden van klassieke varkenspest geconstateerd zijn;

Overwegende dat bij Beschikking 83/593/EEG (4) de Commissie de status »vrij van varkenspest" voor de betrokken delen van het Duitse grondgebied voor een periode van 15 dagen heeft geschorst;

Overwegende dat, rekening houdende met de epidemiologische evolutie van de ziekte, het nodig is deze schorsingsperiode voor een langere termijn van 15 dagen die oorspronkelijk voorzien werden voor bepaalde gebieden, te verlengen, ten einde een inzicht te verwerven in de huidige toestand;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De status van de in de bijlage van deze beschikking genoemde gebieden in de Bondsrepubliek Duitsland die vrij van varkenspest verklaard zijn in de zin van artikel 13 bis, lid 2, van Richtlijn 72/461/EEG wordt tijdelijk geschorst.

Artikel 2

De Commissie volgt de evolutie van de toestand, ten einde de geschikte maatregelen te treffen in het kader van deze evolutie.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 9 december 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(2) PB nr. L 378 van 31. 12. 1982, blz. 57.

(3) PB nr. L 352 van 14.12. 1982, blz. 27.

(4) PB nr. L 338 van 3. 12. 1983, blz. 34.

BIJLAGE

Gebieden in de Bondsrepubliek Duitsland die als vrij van varkenspest verklaarde gebieden worden geschorst

Regierungsbezirk Weser-Ems.