Home

Verordening (EEG) nr. 174/83 van de Raad van 25 januari 1983 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota die in 1982 in het kader van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada aan de Gemeenschap zijn toegewezen

Verordening (EEG) nr. 174/83 van de Raad van 25 januari 1983 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota die in 1982 in het kader van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada aan de Gemeenschap zijn toegewezen

Verordening (EEG) nr. 174/83 van de Raad van 25 januari 1983 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota die in 1982 in het kader van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada aan de Gemeenschap zijn toegewezen

Publicatieblad Nr. L 024 van 27/01/1983 blz. 0070 - 0071


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 174/83 VAN DE RAAD

van 25 januari 1983

houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota die in 1982 in het kader van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada aan de Gemeenschap zijn toegewezen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Canada ( 1 ) , inzonderheid op artikel III ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 170/83 van de Raad van 25 januari 1983 tot instelling van een communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden ( 2 ) , inzonderheid op de artikelen 3 , 4 en 11 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ) ,

Overwegende dat de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Regering van Canada en de desbetreffende briefwisseling op 30 december 1981 zijn ondertekend ;

Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is de vangstquota waarover zij in het kader van deze Overeenkomst beschikt , over de vissers van de Gemeenschap te verdelen ;

Overwegende dat om een billijke verdeling van de beschikbare vangstmogelijkheden te garanderen , deze quota over de Lid-Staten van de Gemeenschap moeten worden verdeeld ;

Overwegende dat bepaalde quota die in de Overeenkomst zijn vastgesteld , reeds voorlopig over de Lid-Staten zijn verdeeld bij Verordening ( EEG ) nr . 369/82 ( 4 ) ;

Overwegende dat deze verordening moet worden vervangen door een definitieve verordening ;

Overwegende dat gegevens over de werkelijke vangsten dienen te worden verstrekt om te kunnen nagaan of de hand wordt gehouden aan deze verdeling ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 369/82 wordt ingetrokken .

Artikel 2

Van 1 januari tot en met 31 december 1982 mogen vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat voeren , van de quota die aan de Gemeenschap zijn toegewezen in het kader van de op 30 december 1981 ondertekende Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en Canada en de desbetreffende briefwisseling ten hoogste de in bijlage aangegeven hoeveelheden vangen .

Artikel 3

De Lid-Staten en de kapiteins van de in artikel 2 bedoelde vaartuigen dienen zich te houden aan de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening ( EEG ) nr . 753/80 van de Raad van 26 maart 1980 betreffende de wijze van opname en melding van de gegevens over de vangsten door vissersvaartuigen van de Lid-Staten ( 5 ) .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing tot en met 31 december 1982 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 25 januari 1983 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . ERTL

( 1 ) PB nr . L 379 van 31 . 12 . 1981 , blz . 54 .

( 2 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 161 van 26 . 6 . 1982 , blz . 3 .

( 4 ) PB nr . L 47 van 19 . 2 . 1982 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 84 van 28 . 3 . 1980 , blz . 33 .

BIJLAGE

In artikel 2 bedoelde hoeveelheden

* * * ( in ton ) *

Soort * NAFO-deelgebied * Quota * Verdeling *

Kabeljauw * 2 GH * 6 500 * Duitsland : 6 000 *

* * * Frankrijk : 200 *

* * * Verenigd Koninkrijk : 300 *

* 2 J 3 KL * 8 000 * Duitsland : 6 000 *

* * * Frankrijk : 1 300 *

* * * Verenigd Koninkrijk : 700 *

Pijlinktvis * 3 + 4 * 7 000 * Duitsland : 2 600 *

* * * Frankrijk : 2 400 *

* * * Italië : 2 000