Home

Verordening (EEG) nr. 728/83 van de Raad van 28 maart 1983 tot vaststelling van de forfaitaire steun voor de produktie en van de streefprijs voor bepaalde gedroogde voedergewassen voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983

Verordening (EEG) nr. 728/83 van de Raad van 28 maart 1983 tot vaststelling van de forfaitaire steun voor de produktie en van de streefprijs voor bepaalde gedroogde voedergewassen voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983

Verordening (EEG) nr. 728/83 van de Raad van 28 maart 1983 tot vaststelling van de forfaitaire steun voor de produktie en van de streefprijs voor bepaalde gedroogde voedergewassen voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983

Publicatieblad Nr. L 085 van 31/03/1983 blz. 0005 - 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 728/83 VAN DE RAAD

van 28 maart 1983

tot vaststelling van de forfaitaire steun voor de produktie en van de streefprijs voor bepaalde gedroogde voedergewassen voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1433/82 (2), inzonderheid op artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 1 en 3, en artikel 5, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Overwegende dat krachtens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1117/78 de forfaitaire steun voor de produktie van gedroogde voedergewassen op een zodanig peil wordt vastgesteld dat de eiwitvoorziening van de Gemeenschap wordt verbeterd;

Overwegende dat krachtens artikel 4 van dezelfde verordening een streefprijs voor bepaalde produkten uit de sector gedroogde voedergewassen op een voor de producenten redelijk peil moet worden vastgesteld; dat deze prijs betrekking dient te hebben op een standaardkwaliteit die representatief is voor de gemiddelde kwaliteit van de in de Gemeenschap geproduceerde gedroogde voedergewassen;

Overwegende dat krachtens artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 de in lid 1 van dat zelfde artikel bedoelde aanvullende steun gelijk moet zijn aan een percentage van het verschil tussen de streefprijs en de op de wereldmarkt geconstateerde gemiddelde prijs voor de betrokken produkten; dat dit percentage met inachtneming van de kenmerken van deze markt moet worden vastgesteld op 100 % voor de in artikel 1, sub b), eerste streepje, en sub c) van Verordening (EEG) nr. 1117/78 genoemde produkten en op 50 % voor de in artikel 1, sub b), tweede streepje van diezelfde verordening genoemde produkten;

Overwegende dat in artikel 104 van de Toetredingsakte van 1979 de criteria zijn bepaald voor de vaststelling van het forfaitaire steunbedrag en de streefprijs die in Griekenland van toepassing zijn;

Overwegende dat het nodig is gebleken het samenstel van problemen dat verband houdt met de vaststelling van de prijzen voor het verkoopseizoen 1983/1984 opnieuw te bezien, hetgeen leidt tot een vertraging bij de vaststelling van de prijzen; dat het derhalve noodzakelijk is de steun bij de produktie en de streefprijs voor die gedroogde voedergewassen vast te stellen voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983, waarvoor het verkoopseizoen op 31 maart 1983 afloopt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde forfaitaire steunbedrag voor de produktie wordt voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983 vastgesteld op 8,01 Ecu per ton voor de in artikel 1, sub b) en c), van die verordening genoemde produkten.

Artikel 2

De streefprijs voor de in artikel 1, sub b), eerste streepje van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde produkten wordt voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983 vastgesteld op:

- voor Griekenland, 164,74 Ecu per ton,

- voor de andere Lid-Staten, 168,81 Ecu per ton.

Deze prijs heeft betrekking op een produkt met:

- een vochtgehalte van 11 %,

- een totaal gehalte aan ruw eiwit in de droge stof van 18 %.

Artikel 3

De percentages voor de berekening van de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde aanvullende steun worden voor het tijdvak van 1 april tot en met 24 april 1983 vastgesteld op:

- 100 % voor de in artikel 1, sub b), eerste streepje en sub c), van Verordening (EEG) nr. 1117/78 genoemde produkten,

- 50 % voor de in datzelfde artikel, sub b), tweede streepje, genoemde produkten.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 1983.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. ERTL

(1) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1.

(2) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 32.

(3) Advies uitgebracht op 10 maart 1983 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).