Home

Verordening (EEG) nr. 957/83 van de Raad van 20 april 1983 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 957/83 van de Raad van 20 april 1983 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 957/83 van de Raad van 20 april 1983 houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1982/1983

Publicatieblad Nr. L 106 van 23/04/1983 blz. 0001 - 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 957/83 VAN DE RAAD

van 20 april 1983

houdende tweede verlenging van het melkprijsjaar 1982/1983

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1183/82 (2), inzonderheid op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het melkprijsjaar 1982/1983 bij Verordening (EEG) nr. 725/83 (3) is verlengd tot en met 24 april 1983;

Overwegende dat het nodig blijkt alle vraagstukken in verband met de vaststelling van de prijzen voor het volgende verkoopseizoen opnieuw te bezien, waardoor de vaststelling van deze prijzen wordt vertraagd; dat het derhalve noodzakelijk is het melkprijsjaar 1982/1983 te verlengen tot en met 30 april 1983,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het melkprijsjaar 1982/1983 eindigt op 30 april 1983 en het melkprijsjaar 1983/1984 vangt aan op 1 mei 1983.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 25 april 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 20 april 1983.

Voor de Raad

De Voorzitter

I. KIECHLE

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 85 van 31. 3. 1983, blz. 1.