Home

Verordening (EEG) nr. 1281/83 van de Raad van 24 mei 1983 houdende verlenging van de toepassingsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op 4,4' -isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Verordening (EEG) nr. 1281/83 van de Raad van 24 mei 1983 houdende verlenging van de toepassingsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op 4,4' -isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Verordening (EEG) nr. 1281/83 van de Raad van 24 mei 1983 houdende verlenging van de toepassingsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op 4,4' -isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Publicatieblad Nr. L 136 van 25/05/1983 blz. 0012 - 0012


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1281/83 VAN DE RAAD

van 24 mei 1983

houdende verlenging van de toepassingsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op 4,4'-isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3017/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1580/82 (2), inzonderheid op artikel 11,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 163/83 (3) een voorlopig anti-dumpingrecht heeft ingesteld op 4,4'-isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika;

Overwegende dat het onderzoek naar de feiten nog niet is afgesloten; dat in het bijzonder de voornaamste Amerikaanse exporteur een nieuwe vaststelling van de dumpingmarge en van de schade wenst;

Overwegende dat de als belanghebbende bekend staande exporteurs in kennis gesteld zijn van het voornemen van de Commissie de toepassingsduur van het voorlopig recht voor een aanvullend tijdvak van twee maanden te verlengen;

Overwegende dat deze exporteurs, die vrijwel de gehele handel in dit produkt voor hun rekening nemen, hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De toepassingsduur van het voorlopig anti-dumpingrecht op 4,4'-isopropylideendifenol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 163/83, wordt voor een tijdvak van ten hoogste twee maanden verlengd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Overminderd het bepaalde in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3017/79 of enig andersluidend door de Raad genomen besluit, is zij van toepassing tot de inwerkingtreding van een verordening van de Raad tot instelling van definitieve maatregelen, maar uiterlijk tot het verstrijken van een tijdvak van twee maanden te rekenen vanaf 26 mei 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel 24 mei 1983.

Voor de Raad

De Voorzitter

H.-W. LAUTENSCHLAGER

(1) PB nr. L 339 van 31. 12. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 178 van 22. 6. 1982, blz. 9.

(3) PB nr. L 23 van 26. 1. 1983, blz. 9.