Home

Verordening (EEG) nr. 1331/83 van de Commissie van 27 mei 1983 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1983, van de communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven die van toepassing is ten aanzien van Griekenland

Verordening (EEG) nr. 1331/83 van de Commissie van 27 mei 1983 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1983, van de communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven die van toepassing is ten aanzien van Griekenland

Verordening (EEG) nr. 1331/83 van de Commissie van 27 mei 1983 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1983, van de communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven die van toepassing is ten aanzien van Griekenland

Publicatieblad Nr. L 139 van 28/05/1983 blz. 0017 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1331/83 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 1983

houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1983, van de communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven die van toepassing is ten aanzien van Griekenland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 10/81 van de Raad van 1 januari 1981 houdende vaststelling, voor de sector groenten en fruit, van de algemene regels voor de toepassing van de Toetredingsakte van 1979 (1), en met name op artikel 9, lid 1,

Overwegende dat bij artikel 75 van de Akte van Toetreding een compensatieregeling is ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de Negen voor groenten en fruit uit Griekenland waarvoor een institutionele prijs is vastgesteld;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 75, lid 2, sub a), van de Akte van Toetreding jaarlijks een communautaire aanbiedingsprijs wordt berekend enerzijds op de grondslag van het rekenkundig gemiddelde van de produktieprijzen van elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Negen, verhoogd met de kosten van vervoer en verpakking voor de produkten vanaf de produktiegebieden tot de representatieve verbruikscentra van de Gemeenschap en anderzijds met inachtneming van de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit; dat bovengenoemde produktieprijzen overeenkomen met het gemiddelde van de noteringen die zijn geconstateerd gedurende de drie jaar die voorafgaan aan de datum van vaststelling van bovengenoemde communautaire aanbiedingsprijs; dat de jaarlijkse communautaire aanbiedingsprijs echter niet hoger mag zijn dan het niveau van de referentieprijs die ten aanzien van derde landen wordt toegepast en deze communautaire aanbiedingsprijs met 9 % is verlaagd bij de derde prijsaanpassing als bedoeld in artikel 59 van de Akte van Toetreding;

Overwegende dat, om rekening te houden met de seizoenschommelingen van de prijzen, het verkoopseizoen in verschillende perioden moet worden onderverdeeld en voor elk van deze perioden een communautaire aanbiedingsprijs moet worden vastgesteld;

Overwegende dat volgens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 10/81 voor de berekening van producentenprijzen de prijzen worden aangehouden die voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die beantwoorden aan de criteria voor kwaliteitsklasse I en qua verpakking aan bepaalde eisen voldoen; dat voor de vaststelling van het gemiddelde voor elke representatieve markt de prijzen die, gelet op de op de betrokken markt geconstateerde normale schommelingen, uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht, buiten beschouwing moeten worden gelaten;

Overwegende dat de toepassing van bovengenoemde criteria ertoe leidt de communautaire aanbiedingsprijzen voor tafeldruiven voor de periode van 21 juli tot en met 20 november 1983 op de hierna genoemde niveaus vast te stellen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor groenten en fruit geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het verkoopseizoen 1983 wordt de communautaire aanbiedingsprijs voor tafeldruiven van post 08.04 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, uitgedrukt in Ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

- van 21 juli t/m 31 augustus: 42,41,

- september en oktober: 38,83,

- november (van 1 t/m 20): 34,42.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 juli 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 1 van 1. 1. 1981, blz. 17.