Home

Verordening (EEG) nr. 1568/83 van de Raad van 14 juni 1983 houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen van padie en gedopte rijst voor het verkoopseizoen 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 1568/83 van de Raad van 14 juni 1983 houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen van padie en gedopte rijst voor het verkoopseizoen 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 1568/83 van de Raad van 14 juni 1983 houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen van padie en gedopte rijst voor het verkoopseizoen 1983/1984

Publicatieblad Nr. L 163 van 22/06/1983 blz. 0007 - 0007


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1568/83 VAN DE RAAD

van 14 juni 1983

houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen van padie en gedopte rijst voor het verkoopseizoen 1983/1984

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1566/83 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 7 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ) ,

Overwegende dat bij de vaststelling van het aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen , alsmede van de eerste maand waarin deze verhogingen van toepassing zijn , rekening dient te worden gehouden met de opslag - en met de financieringskosten voor de opslag van rijst in de Gemeenschap enerzijds , en met het feit dat de rijstvoorraden afgezet moeten worden overeenkomstig de marktbehoeften anderzijds ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor het verkoopseizoen 1983/1984 is het bedrag van elk van de in artikel 7 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 1418/76 bedoelde maandelijkse verhogingen gelijk aan :

- 3,19 Ecu/ton voor de interventieprijs ,

- 3,98 Ecu/ton voor de richtprijs .

2 . Deze maandelijkse verhogingen worden toegepast van 1 oktober 1983 tot en met 1 juli 1984 ; de aldus voor de maand juli 1984 verkregen prijzen blijven geldig tot en met 31 augustus 1984 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 14 juni 1983 .

Voor de Raad

De Voorzitter

I . KIECHLE

( 1 ) PB nr . L 166 van 25 . 6 . 1976 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 5 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 32 van 7 . 2 . 1983 , blz . 6 .