Home

Verordening (EEG) nr. 2512/83 van de Commissie van 7 september 1983 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 2512/83 van de Commissie van 7 september 1983 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 2512/83 van de Commissie van 7 september 1983 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1983/1984

Publicatieblad Nr. L 248 van 08/09/1983 blz. 0018 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2512/83 VAN DE COMMISSIE

van 7 september 1983

tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1983/1984

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2004/83 (2), en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende dat luidens artikel 23, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 jaarlijks vóór het begin van het verkoopseizoen, referentieprijzen worden vastgesteld die voor de gehele Gemeenschap gelden;

Overwegende dat, in verband met de betekenis van de clementineproduktie in de Gemeenschap, voor dit produkt een referentieprijs dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in een bepaald produktieseizoen geoogste clementines worden afgezet over een periode die zich uitstrekt van oktober tot en met 15 mei van het daaropvolgende jaar; dat de in oktober alsmede van 1 maart tot en met 15 mei van het daaropvolgende jaar op de markt gebrachte hoeveelheden slechts een klein percentage vormen van de hoeveelheid die in het gehele verkoopseizoen wordt afgezet; dat bijgevolg slechts voor de periode van 1 november tot eind februari van het daaropvolgende jaar referentieprijzen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de vaststelling van één enkele referentieprijs voor het gehele verkoopseizoen de meest geschikte oplossing wordt geacht in verband met de bijzondere kenmerken van de communautaire markt voor het betrokken produkt;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 23, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de referentieprijzen worden vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat, verhoogd met de bedragen bepaald in de leden 2 bis en 4; dat bovendien rekening dient te worden gehouden met de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit;

Overwegende dat de producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde van de prijzen die tijdens de drie jaren vóór de datum van de vaststelling van de referentieprijs voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de het gehele jaar door of gedurende een deel van het jaar in de handel gebrachte produktie en die voldoen aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van de verpakking; dat bij de bepaling van het gemiddelde van de prijzen voor elke representatieve markt de prijzen die als abnormaal hoog of abnormaal laag kunnen worden beschouwd ten opzichte van de op deze markt waargenomen normale schommelingen, buiten beschouwing worden gelaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1983/1984 wordt de referentieprijs voor verse clementines, van post 08.02 B I van het gemeenschappelijk douanetarief, uitgedrukt in Ecu per 100 kg nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

van 1 november tot en met 29 februari: 40,71.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 198 van 21. 7. 1983, blz. 2.