Home

Verordening (EEG) nr. 2776/83 van de Commissie van 4 oktober 1983 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2776/83 van de Commissie van 4 oktober 1983 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2776/83 van de Commissie van 4 oktober 1983 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 273 van 06/10/1983 blz. 0009 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2776/83 VAN DE COMMISSIE

van 4 oktober 1983

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3063/82 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van genoemde verordening is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in Verordening (EEG) nr. 1577/81 op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 oktober 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1983.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 323 van 19. 11. 1982, blz. 8.

BIJLAGE

1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.10 // 07.01-13 07.01-15 // // 07.01 A II // Nieuwe aardappelen (primeurs) // 1 513 // 270,47 // 75,39 // 226,33 // 23,88 // 44 567 // 84,39 // 19,01 // 1.12 // 07.01-21 07.01-22 // // 07.01 B I // Bloemkool // 4 443 // 796,33 // 223,32 // 667,69 // 70,67 // 132 662 // 251,37 // 62,06 // 1.14 // 07.01-23 // // 07.01 B II // Witte kool en rode kool // 961 // 172,15 // 48,04 // 144,14 // 15,21 // 28 449 // 54,00 // 11,94 // 1.16 // ex 07.01-27 // // ex 07.01 B III // Chinese kool // 1 701 // 304,76 // 85,06 // 255,18 // 26,92 // 50 364 // 95,61 // 21,14 // 1.20 // 07.01-31 07.01-33 // // 07.01 D I // Kropsla // 3 542 // 630,10 // 174,36 // 529,11 // 55,94 // 105 563 // 194,94 // 44,18 // 1.22 // ex 07.01-36 // // ex 07.01 D II // Andijvie // 1 214 // 217,62 // 61,02 // 182,46 // 19,31 // 36 254 // 68,69 // 16,95 // 1.28 // 07.01-41 07.01-43 // // 07.01 F I // Erwten, peultjes daaronder begrepen // 4 057 // 721,93 // 202,45 // 609,24 // 64,09 // 120 429 // 227,93 // 52,87 // 1.30 // 07.01-45 07.01-47 // // 07.01 F II // Bonen van de »Phaseolus"-soorten // 1 697 // 304,39 // 84,47 // 254,18 // 26,76 // 50 333 // 94,56 // 20,99 // 1.32 // ex 07.01-49 // // ex 07.01 F III // Tuinbonen // 1 342 // 240,32 // 67,07 // 201,22 // 21,23 // 39 715 // 75,39 // 16,67 // 1.40 // ex 07.01-54 // // ex 07.01 G II // Wortelen // 2 389 // 426,91 // 119,00 // 357,25 // 37,70 // 70 346 // 133,20 // 30,02 // 1.50 // ex 07.01-59 // // ex 07.01 G IV // Radijs // 4 618 // 821,87 // 231,35 // 693,68 // 73,21 // 137 365 // 260,35 // 60,26 // 1.60 // 07.01-63 // // ex 07.01 H // Uien (andere dan plantuitjes) // 524 // 93,37 // 25,83 // 78,40 // 8,29 // 15 642 // 28,88 // 6,54 // 1.70 // 07.01-67 // // ex 07.01 H // Knoflook // 6 421 // 1 142,28 // 316,10 // 959,20 // 101,41 // 191 370 // 353,39 // 80,10 // 1.74 // ex 07.01-68 // // ex 07.01 IJ // Prei // 2 052 // 368,76 // 102,39 // 308,19 // 32,41 // 60 531 // 114,51 // 25,96 // 1.80 // // // 07.01 K // Asperges: // // // // // // // // // 1.80.1 // ex 07.01-71 // // // - Groene // 20 663 // 3 675,38 // 1 017,08 // 3 086,33 // 326,32 // 615 749 // 1 137,07 // 257,74 // 1.80.2 // ex 07.01-71 // // // - Andere // 10 172 // 1 813,34 // 507,67 // 1 526,77 // 160,70 // 300 506 // 568,89 // 125,88 // 1.90 // 07.01-73 // // 07.01 L // Artisjokken // 2 431 // 432,73 // 121,35 // 365,18 // 38,41 // 72 186 // 136,62 // 31,69 // 1.100 // 07.01-75 07.01-77 // // 07.01 M // Tomaten // 2 660 // 473,29 // 130,97 // 397,44 // 42,02 // 79 293 // 146,42 // 33,19 // 1.110 // 07.01-81 07.01-82 // // 07.01 P I // Komkommers // 2 296 // 408,55 // 113,05 // 343,07 // 36,27 // 68 445 // 126,39 // 28,65 // 1.112 // 07.01-85 // // 07.01 Q II // Cantharellen // 44 408 // 7 965,69 // 2 210,49 // 6 651,74 // 700,33 // 1 317 180 // 2 474,71 // 549,40 // 1.118 // 07.01-91 // // 07.01 R // Venkel // 1 335 // 237,70 // 66,91 // 200,63 // 21,17 // 39 729 // 75,29 // 17,42 // 1.120 // 07.01-93 // // 07.01 S // Niet scherp smakende pepers // 3 035 // 539,94 // 149,41 // 453,40 // 47,93 // 90 458 // 167,04 // 37,86 // 1.130 // 07.01-94 // // ex 07.01 T // Aubergines (Solanum melongena L.) // 2 803 // 498,72 // 138,01 // 418,79 // 44,28 // 83 552 // 154,29 // 34,97 // 1.140 // 07.01-96 // // ex 07.01 T // Kleine pompoenen (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.) // 1 322 // 236,77 // 66,08 // 198,25 // 20,91 // 39 127 // 74,27 // 16,42 // 1.150 // ex 07.01-99 // // ex 07.01 T // Bleekselderij en bladselderij // 3 651 // 655,81 // 182,19 // 547,87 // 57,86 // 107 875 // 203,91 // 46,64 // 1.160 // ex 07.06-90 // // ex 07.06 B // Bataten (zoete aardappelen), vers en niet in stukken // 3 764 // 669,51 // 185,27 // 562,21 // 59,44 // 112 165 // 207,13 // 46,95 // 2.10 // 08.01-31 // // ex 08.01 B // Bananen, vers // 2 266 // 403,15 // 111,56 // 338,53 // 35,79 // 67 541 // 124,72 // 28,27 // 2.20 // ex 08.01-50 // // ex 08.01 C // Ananassen, vers // 4 372 // 784,39 // 217,67 // 655,00 // 68,96 // 129 704 // 243,68 // 54,10 // 2.30 // ex 08.01-60 // // ex 08.01 D // Advokaten, vers // 8 912 // 1 585,21 // 438,67 // 1 331,15 // 140,74 // 265 576 // 490,42 // 111,16 // 2.40 // ex 08.01-99 // // ex 08.01 H // Manga's en guaves, vers // 8 547 // 1 520,29 // 420,70 // 1 276,64 // 134,98 // 254 700 // 470,34 // 106,61 // 2.50 // // // 08.02 A I // Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers: // // // // // // // // // 2.50.1 // 08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen // 1 459 // 261,28 // 72,92 // 218,77 // 23,08 // 43 178 // 81,96 // 18,12 1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // 2.50.2 // 08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // // // - Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita en Hamlins // 2 449 // 435,61 // 120,54 // 365,79 // 38,67 // 72 979 // 134,76 // 30,54 // 2.50.3 // 08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // // // - Andere // 2 379 // 423,23 // 117,12 // 355,40 // 37,57 // 70 905 // 130,93 // 29,67 // 2.60 // // // ex 08.02 B // Mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen, vers; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers: // // // // // // // // // 2.60.1 // 08.02-29 // // // - Monreales en satsuma's // 942 // 168,28 // 46,91 // 140,82 // 14,86 // 27 730 // 52,50 // 11,83 // 2.60.2 // 08.02-31 // // // - Mandarijnen en wilkings // 1 704 // 303,85 // 84,60 // 254,63 // 26,90 // 50 388 // 94,57 // 20,97 // 2.60.3 // 08.02-32 // // // - Clementines // 896 // 160,99 // 44,69 // 134,46 // 14,14 // 26 426 // 49,95 // 11,21 // 2.60.4 // 08.02-34 08.02-37 // // // - Tangerines en andere // 2 646 // 470,75 // 130,27 // 395,30 // 41,79 // 78 867 // 145,64 // 33,01 // 2.70 // ex 08.02-50 // // ex 08.02 C // Citroenen, vers // 3 223 // 573,44 // 158,68 // 481,53 // 50,91 // 96 071 // 177,41 // 40,21 // 2.80 // // // ex 08.02 D // Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers: // // // // // // // // // 2.80.1 // ex 08.02-70 // // // - Witte // 2 784 // 495,33 // 137,07 // 415,94 // 43,97 // 82 984 // 153,24 // 34,73 // 2.80.2 // ex 08.02-70 // // // - Roze // 4 275 // 760,49 // 210,44 // 638,60 // 67,52 // 127 407 // 235,27 // 53,33 // 2.90 // 08.04-11 08.04-19 08.04-23 // // 08.04 A I // Druiven voor tafelgebruik // 2 182 // 388,27 // 107,44 // 326,04 // 34,47 // 65 048 // 120,12 // 27,22 // 2.95 // 08.05-50 // // 08.05 C // Kastanjes // 4 338 // 777,47 // 218,03 // 651,88 // 69,00 // 129 521 // 245,42 // 60,59 // 2.100 // 08.06-13 08.06-15 08.06-17 // // 08.06 A II // Appelen // 1 649 // 293,38 // 81,18 // 246,36 // 26,04 // 49 152 // 90,76 // 20,57 // 2.110 // 08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 // // 08.06 B II // Peren // 1 371 // 244,02 // 67,52 // 204,91 // 21,66 // 40 881 // 75,49 // 17,11 // 2.115 // 08.06-50 // // 08.06 C // Kweeperen // 2 490 // 446,25 // 125,14 // 374,16 // 39,60 // 74 342 // 140,86 // 34,77 // 2.120 // 08.07-10 // // 08.07 A // Abrikozen // 1 813 // 325,50 // 90,35 // 271,87 // 28,60 // 53 429 // 100,99 // 22,67 // 2.130 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Perziken // 1 813 // 325,29 // 90,26 // 271,63 // 28,59 // 53 789 // 101,05 // 22,43 // 2.140 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Nectarines // 2 691 // 479,80 // 133,60 // 402,07 // 42,48 // 79 565 // 149,33 // 33,11 // 2.150 // 08.07-51 08.07-55 // // 08.07 C // Kersen // 4 080 // 732,78 // 203,58 // 612,17 // 64,66 // 120 536 // 227,85 // 52,11 // 2.160 // 08.07-71 08.07-75 // // 08.07 D // Pruimen // 1 700 // 302,41 // 83,68 // 253,94 // 26,85 // 50 664 // 93,56 // 21,20 // 2.170 // 08.08-11 08.08-15 // // 08.08 A // Aardbeien // 19 943 // 3 547,42 // 981,66 // 2 978,88 // 314,96 // 594 311 // 1 097,49 // 248,76 // 2.175 // 08.08-35 // // 08.08 C // Blauwe bosbessen // 7 285 // 1 306,73 // 362,62 // 1 091,18 // 114,88 // 216 076 // 405,96 // 90,12 // 2.180 // 08.09-11 // // ex 08.09 // Watermeloenen // 744 // 132,51 // 36,66 // 111,27 // 11,76 // 22 200 // 40,99 // 9,29 // 2.190 // 08.09-19 // // ex 08.09 // Andere meloenen // 1 455 // 258,84 // 71,62 // 217,35 // 22,98 // 43 364 // 80,08 // 18,15 // 2.195 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Granaatappels // 6 876 // 1 223,11 // 338,46 // 1 027,08 // 108,59 // 204 912 // 378,40 // 85,77 // 2.200 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Kiwi's // 11 745 // 2 089,17 // 578,13 // 1 754,34 // 185,49 // 350 005 // 646,34 // 146,50 // 2.205 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Mispels // 3 040 // 544,55 // 151,99 // 455,95 // 48,11 // 89 991 // 170,83 // 37,77 // // // // // // // // // // // // //