Home

Verordening (EEG) nr. 2862/83 van de Commissie van 13 oktober 1983 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 2290/82 en vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 546/83

Verordening (EEG) nr. 2862/83 van de Commissie van 13 oktober 1983 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 2290/82 en vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 546/83

Verordening (EEG) nr. 2862/83 van de Commissie van 13 oktober 1983 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 2290/82 en vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 546/83

Publicatieblad Nr. L 282 van 14/10/1983 blz. 0008 - 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2862/83 VAN DE COMMISSIE

van 13 oktober 1983

houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 2290/82 en vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 546/83

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1595/83 (2), en met name op artikel 12 bis, lid 5, artikel 15, lid 9, en artikel 65,

Overwegende dat, gelet op de grote hoeveelheden te distilleren produkten, de termijnen voor de distillatie die zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2290/82 van de Commissie van 19 augustus 1982 (3) tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1981/1982 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1953/83 (4), bij laatstgenoemde verordening reeds met een maand werden verlengd; dat deze verlenging onvoldoende is gebleken en dat sommige distilleerderijen, om aan hun verplichtingen te voldoen, hun werkzaamheden voor aanzienlijke hoeveelheden hebben moeten voortzetten na de vastgestelde termijn;

Overwegende dat dezelfde situatie zich dreigt voor te doen voor de distillatie als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 546/83 van de Commissie van 9 maart 1983 (5) tot vaststelling van de bepalingen inzake distillatie van tafelwijn op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/79, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2090/83 (6);

Overwegende dat het dienstig is, om door toepassing van deze maatregelen de sanering van de markt mogelijk te maken, de vastgestelde termijnen te verlengen en dienovereenkomstig bepaalde andere data te wijzigen die zijn vastgesteld in de Verordeningen (EEG) nr. 2290/82 en (EEG) nr. 546/83;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2290/82 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4, lid 3, wordt »31 juli 1983" vervangen door »30 september 1983".

2. In artikel 6, lid 7, tweede en derde alinea, wordt »1 april 1984" vervangen door »1 juni 1984".

3. In artikel 7, lid 3, wordt »31 augustus 1983" vervangen door »31 oktober 1983"

4. In artikel 9, lid 4, wordt »31 oktober 1983" vervangen door »31 december 1983".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 546/83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5, lid 3, wordt »30 september 1983" vervangen door »30 november 1983".

2. In artikel 11, lid 4,

- wordt in de eerste alinea »29 februari 1984" vervangen door »30 april 1984".

- wordt in de tweede en de derde alinea »1 juli 1984" vervangen door »1 september 1984".

3. In artikel 16, lid 1, wordt »1 september 1983" vervangen door »1 november 1983".

4. In artikel 18 wordt »1 november 1983" vervangen door »1 januari 1984".

5. In artikel 21, lid 3, wordt »1 juli 1984" vervangen door »1 september 1984".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 48.

(3) PB nr. L 245 van 20. 8. 1982, blz. 8.

(4) PB nr. L 192 van 16. 7. 1983, blz. 22.

(5) PB nr. L 64 van 10. 3. 1983, blz. 12.

(6) PB nr. L 203 van 27. 7. 1983, blz. 33.