Home

Verordening (EEG) nr. 3016/83 van de Commissie van 27 oktober 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op paracetamol (INN) van post 29.25 B III ex b), van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 3016/83 van de Commissie van 27 oktober 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op paracetamol (INN) van post 29.25 B III ex b), van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 3016/83 van de Commissie van 27 oktober 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op paracetamol (INN) van post 29.25 B III ex b), van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 269 van 28/10/1983 blz. 0009 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3016/83 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 1983

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op paracetamol (INN) van post 29.25 B III ex b), van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad van 8 december 1982 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1983 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 12,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 9 van genoemde verordening schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage C vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage A voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgesteld in kolom 9 van genoemde bijlage A; dat volgens de bepalingen van artikel 10 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor paracetamol (INN) van post 29.25 B III ex b) het individuele plafond wordt vastgesteld op 315 000 Ecu; dat op 24 oktober 1983 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit China door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de rechten voor de betreffende produkten weder in te stellen ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 31 oktober 1983 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 29.25 B III ex b) (NIMEXE-code 29.25-53) // Paracetamol (INN) // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 1983.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 363 van 23. 12. 1982, blz. 1.