Home

Verordening (EEG) nr. 3510/83 van de Commissie van 12 december 1983 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Ierland van bepaalde textielprodukten (categorie 31) van oorsprong uit Thailand

Verordening (EEG) nr. 3510/83 van de Commissie van 12 december 1983 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Ierland van bepaalde textielprodukten (categorie 31) van oorsprong uit Thailand

*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3510/83 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 1983

betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Ierland van bepaalde textielprodukten (categorie 31) van oorsprong uit Thailand

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3589/82 van de Raad van 23 december 1982 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3589/82 de voorwaarden voor de instelling van kwantitatieve maxima worden vastgesteld; dat de invoer in Ierland van de in de bijlage vermelde textielprodukten van categorie 31, van oorsprong uit Thailand, het in lid 3 van genoemd artikel bedoelde niveau heeft overschreden;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3589/82 op 4 juli 1983 aan Thailand een verzoek om overleg ter kennis is gebracht; dat, in afwachting van het resultaat van het gevraagde overleg, de invoer in Ierland aan een voorlopig kwantitatief maximum is onderworpen voor het tijdvak van 4 juli tot en met 3 oktober 1983 bij Verordening (EEG) nr. 2102/83 van de Commissie (2); dat ingevolge het plaatsgevonden overleg werd overeengekomen de betreffende textielprodukten aan kwantitatieve maxima te onderwerpen voor de jaren 1984 tot en met 1986;

Overwegende dat volgens lid 13 van hetzelfde artikel 11 wordt verzekerd dat de kwantitatieve maxima in acht worden genomen door middel van een stelsel van dubbele controle, overeenkomstig bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 3589/82;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textielprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in Ierland van de produkten van de in de bijlage genoemde categorie, van oorsprong uit Thailand, is onderworpen aan de kwantitatieve maxima als in die bijlage neergelegd.

Artikel 2

De invoer van produkten die op of na 1 januari 1984 uit Thailand naar Ierland zijn verzonden, is onderworpen aan het stelsel van dubbele controle vermeld in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 3589/82.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1984.

Zij is van toepassing tot 31 december 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 december 1983.

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 374 van 31. 12. 1982, blz. 106.

(2) PB nr. L 204 van 28. 7. 1983, blz. 29.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Categorie // GDT-nummer // NIMEXE- code (1983) // Omschrijving // Derde land // Lid- Staat // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari t/m 31 december // // // // // // // // // // // // // // // // // 31 // 61.09 D // 61.09-50 // Korsetten, jarretellegordels, korselets (gaines), bustehouders, bretels, jarretelles, kousebanden, sokophouders en dergelijke artikelen, van weefsel (brei- en haakwerk daaronder begrepen), ook indien elastisch: Bustehouders, geweven of van brei- of haakwerk // Thailand // IRL // 1 000 stuks // 1984: 25 1985: 27 1986: 28 // // // // // // // //