Home

Verordening (EEG) nr. 3653/83 van de Commissie van 15 december 1983 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie

Verordening (EEG) nr. 3653/83 van de Commissie van 15 december 1983 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie

Verordening (EEG) nr. 3653/83 van de Commissie van 15 december 1983 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie

Publicatieblad Nr. L 361 van 24/12/1983 blz. 0017 - 0029
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 29 blz. 0164
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 29 blz. 0164


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3653/83 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 1983

houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1413/82 (2), en met name op artikel 11, lid 5, en artikel 26, lid 3, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de overige verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor landbouwprodukten,

Overwegende dat in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3432/83 (4), de bijzondere vermeldingen zijn opgenomen die moeten worden ingevuld in de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar dat is ingevoerd bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 223/77 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1482/83 (6), en dat de interventieprodukten vergezelt met het oog op de controle op het gebruik en/of de bestemming ervan;

Overwegende dat de voornoemde bijlage meermalen is gewijzigd en dat sommige verordeningen die erin vermeld staan reeds zijn vervallen; dat het nuttig is deze bijlage duidelijkheidshalve bij te werken;

Overwegende dat krachtens artikel 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1687/76 de voornoemde bijlage door de Commissie kan worden gewijzigd volgens een vereenvoudigde procedure,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1687/76 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 6.

(3) PB nr. L 190 van 14. 7. 1976, blz. 1.

(4) PB nr. L 338 van 3. 12. 1983, blz. 20.

(5) PB nr. L 38 van 9. 2. 1977, blz. 20.

(6) PB nr. L 151 van 9. 6. 1983, blz. 29.

BIJLAGE

INVULLEN VAN DE VAKKEN 104 EN 106 VAN HET CONTROLE-EXEMPLAAR

I. Produkten voor uitvoer in de staat waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen

Voor produkten die onder de volgende verordeningen vallen, moet vak 104 van het controle-exemplaar als volgt worden ingevuld:

»Bestemd voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. . . ./83)" (nummer van de betrokken verordening),

»Til udfoersel (forordning (EOEF) nr. . . ./83)" (nummeret paa den paagaeldende forordning),

»Zur Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. . . ./83)" (Nummer der betreffenden Verordnung),

»Proorizómena gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. . . ./83)" (arithmós schetikoý kanonismoý),

»For export (Regulation (EEC) No . . ./83)" (number of the Regulation concerned),

»Destinés à l'exportation (règlement (CEE) no . . ./83)" (numéro du règlement concerné),

»Destinati all'esportazione (regolamento (CEE) n. . . ./83)" (numero del relativo regolamento).

1. Artikel 4 van Verordening nr. 471/67/EEG van de Commissie van 21 augustus 1967 houdende vaststelling van de procedures en voorwaarden voor het te koop aanbieden van in het bezit van de interventiebureaus zijnde padie (1).

2. Verordening (EEG) nr. 3389/73 van de Commissie van 13 december 1973 houdende vaststelling van de procedures en de voorwaarden bij verkoop van tabak die in het bezit is van de interventiebureaus (2).

3. Verordening (EEG) nr. 2960/77 van de Commissie van 23 december 1977 inzake de voorschriften voor de verkoop van olijfolie die in het bezit is van de interventiebureaus (3).

4. Verordening (EEG) nr. 1974/80 van de Commissie van 22 juli 1980 houdende algemene voorschriften voor de uitvoering van bepaalde voedselhulpacties in de vorm van granen en rijst (4).

5. Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie van 9 april 1981 houdende uitvoeringsbepalingen voor de verkoop van voor uitvoer bestemd bevroren rundvlees uit interventievoorraden (5).

6. Artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (6).

7. Verordening (EEG) nr. 3279/82 van de Commissie van 6 december 1982 inzake een permanente inschrijving voor uitvoer naar derde landen van boter in het bezit van de interventiebureaus (7).

8. Verordening (EEG) nr. 1354/83 van de Commissie van 17 mei 1983 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling en de levering van magere-melkpoeder, boter en butteroil als voedselhulp (8).

II. Produkten waarvoor een ander gebruik en/of bestemming is voorgeschreven dan vermeld onder I

1. Verordening (EEG) nr. 1559/70 van de Commissie van 31 juli 1970 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de levering van uit de markt genomen groenten en fruit aan de veevoederindustrie (1):

vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 1559/70)",

»Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1559/70)",

»Zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1559/70)",

»Proorizómena gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 1559/70) ",

»For processing (Regulation (EEC) No 1559/70)",

»Destinés à la transformation (règlement (CEE) no 1559/70)",

»Destinati alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1559/70)".

2. Verordening (EEG) nr. 1562/70 van de Commissie van 31 juli 1970 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de levering van zekere uit de markt genomen fruitsoorten aan de distilleerderijen (2):

vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 1562/70)",

»Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 1562/70)",

»Zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 1562/70)",

»Proorizómena gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 1562/70) ",

»For processing (Regulation (EEC) No 1562/70)",

»Destinés à la transformation (règlement (CEE) no 1562/70)",

»Destinata alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1562/70)".

3. Verordening (EEG) nr. 1282/72 van de Commissie van 21 juni 1972 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs aan het leger en de daarmee gelijkgestelde eenheden (3):

vak 104: »Verkocht aan het leger (Verordening (EEG) nr. 1282/72)",

»Solgt til haeren (forordning (EOEF) nr. 1282/72)",

»An die Streitkraefte verkauft (Verordnung (EWG) Nr. 1282/72)",

»Polithén ston strató (kanonismós (EOK) arith. 1282/72)",

»Sold to the army (Regulation (EEC) No 1282/72)",

»Vendu à l'armée (règlement (CEE) no 1282/72)",

»Venduto all'esercito (regolamento (CEE) n. 1282/72)".

4. Verordening (EEG) nr. 1717/72 van de Commissie van 8 augustus 1972 met betrekking tot de verkoop van boter tegen verlaagde prijs aan instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk (4):

vak 104: »Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 1717/72)",

»Til institutioner (forordning (EOEF) nr. 1717/72)",

»Fuer gemeinnuetzige Einrichtungen (Verordnung (EWG) Nr. 1717/72)",

»Proorizómeno gia idrýmata (kanonismós (EOK) arith. 1717/72)",

»For institutions (Regulation (EEC) No 1717/72)",

»Destiné à des institutions (règlement (CEE) no 1717/72)",

»Destinato a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (regolamento (CEE) n. 1717/72)".

5. Verordening (EEG) nr. 2054/76 van de Commissie van 19 augustus 1976 inzake verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding (1):

a) bij verzending van magere-melkpoeder voor verwerking:

- vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd (Verordening (EEG) nr. 2054/76)",

»Til forarbejdning og efterfoelgende udfoersel (forordning (EOEF) nr. 2054/76)",

»Zur Verarbeitung und anschliessenden Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76)",

»Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2054/76)",

»For processing and subsequent export (Regulation (EEC) No 2054/76)",

»Destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure (règlement (CEE) no 2054/76)",

»Destinato alla trasformazione e successivamente all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76)";

- vak 106: de datum waarop het magere-melkpoeder uit de interventievoorraad is uitgeslagen;

b) bij uitvoer van verwerkt magere-melkpoeder:

- vak 104: »Bestemd voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 2054/76)",

»Til udfoersel (forordning (EOEF) nr. 2054/76)",

»Zur Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76)",

»Proorizómeno gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2054/76)",

»For export (Regulation (EEC) No 2054/76)",

»Destiné à l'exportation (règlement (CEE) no 2054/76)",

»Destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76)";

- vak 106: 1. de datum waarop het magere-melkpoeder uit de interventievoorraad is uitgeslagen;

2. het gewicht van het magere-melkpoeder dat is gebruikt om de in vak 103 aangegeven hoeveelheid verwerkte produkten te vervaardigen.

6. Verordening (EEG) nr. 368/77 van de Commissie van 23 februari 1977 met betrekking tot de verkoop bij openbare inschrijving van magere-melkpoeder bestemd voor voeder voor varkens en pluimvee (2):

- vak 104: »Voor denaturering (Verordening (EEG) nr. 368/77)",

»Til denaturering (forordning (EOEF) nr. 368/77)",

»Zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 368/77)",

»Gia metoysíosi (kanonismós (EOK) arith. 368/77)",

»To be denatured (Regulation (EEC) No 368/77)",

»À dénaturer (règlement (CEE) no 368/77)",

»Destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 368/77)";

- vak 106: 1. de datum waarop het magere-melkpoeder uit de interventievoorraden werd afgehaald;

2. de datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving volgens welke het magere-melkpoeder werd verkocht;

3. - voor magere-melkpoeder bestemd om te worden gedenatureerd volgens een van de procédés vermeld in hoofdstuk 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77, een van de volgende vermeldingen:

»Denaturering (hoofdstuk 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77)",

»Denaturering (punkt 1 i bilag til forordning (EOEF) nr. 368/77)",

»Denaturierung (Absatz 1 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 368/77)",

»Metoysíosi (parágrafos 1 toy parartímatos toy kanonismoý (EOK) arith. 368/77)",

»Denaturing (paragraph 1 of the Annex to Regulation (EEC) No 368/77)",

»Dénaturation (paragraphe 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77)",

»Denaturazione (paragrafo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77)";

- voor magere-melkpoeder bestemd voor directe bijmenging bij een diervoeder als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77, een van de volgende vermeldingen:

»Denaturering door directe bijmenging",

»Denaturering ved direkte tilsaetning",

»Denaturierung durch direkte Beimischung",

»Metoysíosi me ámesi ensomátosi",

»Denaturing by direct incorporation",

»Dénaturation par incorporation directe",

»Denaturazione mediante incorporazione diretta".

7. Verordening (EEG) nr. 443/77 van de Commissie van 2 maart 1977 met betrekking tot de verkoop tegen vastgestelde prijs van magere-melkpoeder bestemd voor voeder van varkens en pluimvee en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1687/76 en (EEG) nr. 368/77 (1):

- vak 104: »Voor denaturering (Verordening (EEG) nr. 443/77)",

»Til denaturering (forordning (EOEF) nr. 443/77)",

»Zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 443/77)",

»Gia metoysíosi (kanonismós (EOK) arith. 443/77)",

»To be denatured (Regulation (EEC) No 443/77)",

»À dénaturer (règlement (CEE) no 443/77)",

»Destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 443/77)";

- vak 106: 1. de datum waarop het magere-melkpoeder uit de interventievoorraden werd afgehaald;

2. de laatste dag van de verkoopperiode gedurende welke het magere-melkpoeder werd gekocht;

3. - voor magere-melkpoeder bestemd om te worden gedenatureerd volgens een van de procédés vermeld in hoofdstuk 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77, een van de volgende vermeldingen:

»Denaturering (hoofdstuk 1 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77)",

»Denaturering (punkt 1 i bilag til forordning (EOEF) nr. 368/77)",

»Denaturierung (Absatz 1 des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 368/77)",

»Metoysíosi (parágrafos 1 toy parartímatos toy kanonismoý (EOK) arith. 368/77)",

»Denaturing (paragraph 1 of the Annex to Regulation (EEC) No 368/77)",

»Dénaturation (paragraphe 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77)",

»Denaturazione (paragrafo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77)";

- voor magere-melkpoeder bestemd voor directe bijmenging bij een diervoeder als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 368/77, een van de volgende vermeldingen:

»Denaturering door directe bijmenging",

»Denaturering ved direkte tilsaetning",

»Denaturierung durch direkte Beimischung",

»Metoysíosi me ámesi ensomátosi",

»Denaturing by direct incorporation",

»Dénaturation par incorporation directe",

»Denaturazione mediante incorporazione diretta".

8. Verordening (EEG) nr. 2182/77 van de Commissie van 30 september 1977 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de verkoop van uit de interventievoorraden afkomstig bevroren rundvlees dat bestemd is voor verwerking in de Gemeenschap (1):

- vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)",

»Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 2182/77)",

»Zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)",

»Proorizómena gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 2182/77) ",

»For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)",

»Destinées à la transformation (règlement (CEE) no 2182/77)",

»Destinate alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 2182/77)";

- vak 106: de datum waarop de verkoopovereenkomst afgesloten werd:

- vlees bestemd voor de vervaardiging van conserven: »Regeling A",

- vlees bestemd voor de vervaardiging van andere produkten: »Regeling B".

9. Verordening (EEG) nr. 2448/77 van de Commissie van 8 november 1977 tot vaststelling van de voorwaarden voor de levering van uit de markt genomen sinaasappelen aan de verwerkende industrie (2):

- vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2448/77)",

»Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 2448/77)",

»Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2448/77)",

»Proorizómena gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 2448/77) ",

»For processing (Regulation (EEC) No 2448/77)",

»Destinées à la transformation (règlement (CEE) no 2448/77)",

»Destinate alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 2448/77)";

- vak 106: de datum van levering aan de koper.

10. Verordening (EEG) nr. 2960/77 van de Commissie van 23 december 1977 inzake de voorschriften voor de verkoop van olijfolie die in het bezit is van de interventiebureaus (3):

a) bij verzending van olijfolie voor verwerking:

- vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd (Verordening (EEG) nr. 2960/77)",

»Til forarbejdning og efterfoelgende udfoersel (forordning (EOEF) nr. 2960/77)",

»Zur Verarbeitung und anschliessenden Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2960/77)",

»Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2960/77)",

»For processing and subsequent export (Regulation (EEC) No 2960/77)",

»Destinée à la transformation et à l'exportation ultérieure (règlement (CEE) no 2960/77)",

»Destinato alla trasformazione e successivamente all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2960/77)";

- vak 106: de datum van verkoop en:

- voor olie bestemd voor raffinage, de vermelding »Raffinage";

- voor olijfolie verkregen bij de eerste persing bestemd om in kleine verpakkingen te worden verpakt, de vermelding: »Verpakking"; bovendien moet de maximuminhoud van de verpakking worden vermeld;

- voor olie bestemd om te worden geraffineerd en verpakt, de vermelding »Raffinage + verpakking"; bovendien moet de maximuminhoud van de verpakking worden vermeld;

b) bij uitvoer van verwerkte olijfolie:

- vak 104: »Bestemd voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 2960/77)",

»Til udfoersel (forordning (EOEF) nr. 2960/77)",

»Zur Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 2960/77)",

»Proorizómeno gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 2960/77)",

»For export (Regulation (EEC) No 2960/77)",

»Destiné à l'exportation (règlement (CEE) no 2960/77)",

»Destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2960/77)";

- vak 106: de datum van verkoop en het gewicht van de olijfolie:

a) afkomstig uit interventievoorraden;

b) eventueel afkomstig van de interne markt, en gebruikt voor de vervaardiging van de in vak 103 aangegeven hoeveelheid bewerkte olie.

11. Verordening (EEG) nr. 649/78 van de Commissie van 31 maart 1978 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat (1):

a) bij de verzending van boter als zodanig, bestemd om te worden geconcentreerd:

- vak 104: »Bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78)",

»Bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer og senere umiddelbart forbrug (forordning (EOEF) nr. 649/78)",

»Zur Verarbeitung zu Buttereinfett und zum anschliessenden unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78)",

»Proorizómeno na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro kai en synecheía gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 649/78) ",

»For processing into butteroil and subsequent direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78)",

»Destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure (règlement (CEE) no 649/78)",

»Destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78)";

- vak 106: de datum waarop de boter werd teruggetrokken uit de interventievoorraden;

b) bij de verzending van boter na te zijn geconcentreerd en verpakt:

- vak 104: »Voor onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78)",

»Til umiddelbart forbrug (forordning (EOEF) nr. 649/78)",

»Zum unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78)",

»Proorizómeno gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 649/78)",

»For direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78)",

»Destiné à la consommation directe (règlement (CEE) no 649/78)",

»Destinato al consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78)";

- vak 106: de voor de vervaardiging van de in vak 103 vermelde hoeveelheid boterconcentraat gebruikte boter.

12. Verordening (EEG) nr. 732/78 van de Commissie van 11 april 1978 tot vaststelling van nadere regels voor de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden aan de strijdkrachten van de Lid-Staten (1):

vak 104: »Verkocht aan het leger (Verordening (EEG) nr. 732/78)",

»Solgt til haeren (forordning (EOEF) nr. 732/78)",

»An die Streitkraefte verkauft (Verordnung (EWG) Nr. 732/78)",

»Polithén ston strató (kanonismós (EOK) arith. 732/78)",

»Sold to the army (Regulation (EEC) No 732/78)",

»Vendues à l'armée (règlement (CEE) no 732/78)",

»Vendute all'esercito (regolamento (CEE) n. 732/78)".

13. Verordening (EEG) nr. 262/79 van de Commissie van 12 februari 1979 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2):

A. Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat dat op zijn beurt in banketbakkerswerk, consumptie-ijs of andere voedingsmiddelen wordt verwerkt:

a) bij verzending van boter:

- vak 104: »Boter bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking (Verordening (EEG) nr. 262/79)",

»Smoer til koncentreret smoer og efterfoelgende forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 262/79)",

»Butter zur Verarbeitung zu Butterreinfett und zur Weiterverarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 262/79)",

»Voýtyro proorizómeno gia sympýknosi kai en synecheía gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79)",

»Butter for concentration and subsequent processing (Regulation (EEC) No 262/79)",

»Beurre destiné à la concentration et à la transformation ultérieure (règlement (CEE) no 262/79)",

»Burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 262/79)";

- vak 106: 1. de uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere openbare inschrijving op grond waarvan de boter is verkocht;

2. voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van post 19.08 en/of onderverdeling 19.02 B II b) van het gemeenschappelijk douanetarief: »Formule A en/of formule C";

- voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van onderverdeling 18.06 B en 18.06 D of van post 21.07 van het gemeenschappelijk douanetarief: »Formule B";

b) bij verzending van boterconcentraat:

- vak 104: »Boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 262/79)",

»Smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 262/79)",

»Butterreinfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 262/79)",

»Voýtyro sympyknoméno, proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79)",

»Concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 262/79)",

»Beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) no 262/79)",

»Burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 262/79)";

- vak 106: 1. de uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving op grond waarvan de boter is verkocht;

2. het gewicht van de boter die is gebruikt voor de vervaardiging van de in vak 103 aangegeven hoeveelheid boterconcentraat;

3. de verrichte bijmenging waarbij, al naar gelang van het geval, een van de volgende vermeldingen wordt gebruikt:

a) voor boterconcentraat volgens bijlage I, sub V, van Verordening (EEG) nr. 262/79 en bestemd voor verwerking tot produkten van onderverdeling 19.02 B II b) of van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief:

»Produkt 19.02-19.08 (monoglyceriden, tocoferolen/n-heptaanzuur)" of »Produkt 19.02 (monoglyceriden, tocoferolen/stigmasterol)";

b) voor boterconcentraat, bestemd voor verwerking tot ongekookt en ongebakken deeg van onderverdeling 19.02 B II b) of tot produkten van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief:

- »Produkt 19.02-19.08 (vanille/n-heptaanzuur)" of »Produkt 19.02-19.08 (vanille/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub I, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging,

- Produkt 19.02-19.08 (caroteen/n-heptaanzuur)" of »Produkt 19.02-19.08 (caroteen/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub II, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging,

- »Produkt 19.02-19.08 (suiker/n-heptaanzuur)" of »Produkt 19.02-19.08 (suiker/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub III, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging,

- »Produkt 19.02-19.08 (magere-melkpoeder, suiker/n-heptaanzuur)" of »Produkt 19.02-19.08 (magere-melkpoeder, suiker/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub IV, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging;

c) voor boterconcentraat bestemd voor verwerking tot produkten van post 18.06 of 21.07:

- »Produkt 18.06-21.07 (vanille/sitosterol)" indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub I, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging,

- »Produkt 18.06-21.07 (caroteen/sitosterol)" indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub II, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging,

- »Produkt 18.06-21.07 (suiker/sitosterol)" indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub III, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging.

B. Boter bestemd voor directe verwerking in banketbakkerswerk of consumptie-ijs:

- vak 104: »Boter bestemd voor verwerking (artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 262/79)",

»Smoer til forarbejdning (artikel 10, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 262/79)",

»Butter zur Verarbeitung (Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 262/79)",

»Voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (árthro 10 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79)",

»Butter for processing (Article 10 (2) of Regulation (EEC) No 262/79)",

»Beurre destiné à la transformation (article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79)",

»Burro destinato alla trasformazione (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79)"; - vak 106: 1. de uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere openbare inschrijving op grond waarvan de boter is verkocht;

2. - voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief: »Formule A",

- voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van de posten 18.06 B, 18.06 D of 21.07 van het gemeenschappelijk douanetarief: »Formule B".

14. Verordening (EEG) nr. 2374/79 van de Commissie van 26 oktober 1979 inzake de verkoop tegen verlaagde prijs van bepaalde produkten van de rundvleessector die door de interventiebureaus zijn opgeslagen, aan bepaalde sociale instellingen en gemeenschappen (1):

vak 104: »Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2374/79)",

»Bestemt til institutioner (forordning (EOEF) nr. 2374/79)",

»Fuer gemeinnuetzige Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2374/79)",

»Proorizómena gia idrýmata (kanonismós (EOK) arith. 2374/79)",

»For institutions (Regulation (EEC) No 2374/79)",

»Destinés à des institutions (règlement (CEE) no 2374/79)",

»Destinati ad istituzioni (regolamento (CEE) n. 2374/79)".

15. Verordening (EEG) nr. 3314/80 van de Commissie van 19 december 1980 inzake de verkoop van magere-melkpoeder voor vervoedering aan kalveren (2):

- vak 104: »Voor denaturering of verwerking (Verordening (EEG) nr. 3314/80)",

»Til denaturering eller forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3314/80)",

»Zur Denaturierung oder Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 3314/80)",

»Pros metoysíosi í metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 3314/80) ",

»To be denatured or processed (Regulation (EEC) No 3314/80)",

»À dénaturer ou transformer (règlement (CEE) no 3314/80)",

»Destinato alla denaturazione o trasformazione (regolamento (CEE) n. 3314/80)" ;

- vak 106: de datum waarop de verkoopovereenkomst met het interventiebureau is gesloten.

16. Verordening (EEG) nr. 1354/83 van de Commissie van 17 mei 1983 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling en de levering van magere-melkpoeder, boter en butteroil als voedselhulp (3):

a) bij de beschikbaarstelling van boter voor verwerking tot butteroil:

vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd (Verordening (EEG) nr. 1354/83)",

»Til forarbejdning og efterfoelgende levering som foedevarehjaelp (forordning (EOEF) nr. 1354/83)",

»Zur Verarbeitung und anschliessenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. 1354/83)",

»Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia parádosi ypó morfí episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",

»For processing and subsequent delivery as food aid (Regulation (EEC) No 1354/83)",

»Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) no 1354/83)",

»Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1354/83)";

b) bij de verzending van butteroil naar de haven van verscheping in geval van levering fob, de haven van lossing in geval van levering cif of franco-bestemming:

- vak 104: »Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. 1354/83)",

»Bestemt til udfoersel som foedevarehjaelp (forordning (EOEF) nr. 1354/83)",

»Als Nahrungsmittelhilfe auszufuehren (Verordnung (EWG) Nr. 1354/83)",

»Proorizómeno gia exagogí, sto plaísio tis episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",

»For export as food aid (Regulation (EEC) No 1354/83)",

»Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) no 1354/83)",

»Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1354/83)";

- vak 106: de hoeveelheid boter die is gebruikt voor de vervaardiging van de in vak 103 aangegeven hoeveelheid butteroil.

17. Verordening (EEG) nr. 1658/83 van de Commissie van 21 juni 1983 betreffende de verkoop op de interne markt van 50 000 ton zachte broodtarwe die in het bezit is van het Ierse interventiebureau en van 50 000 ton zachte broodtarwe die in het bezit is van het Britse interventiebureau (1):

Bij uitvoer van zachte tarwe voor verwerking:

- vak 104: »Bestemd voor verwerking (artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1658/83)",

»Beregnet til forarbejdning (artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1658/83),

»Zur Verarbeitung bestimmt (Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1658/83)",

»Proorizómeno gia metapoíisi (árthro 1 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1658/83)",

»For processing (Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1658/83)",

»Destiné à la transformation (article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1658/83)",

»Destinato alla trasformazione (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1658/83)";

- vak 106: datum waarop de zachte tarwe uit de interventievoorraad is uitgeslagen.

18. Verordening (EEG) nr. 2794/83 van de Commissie van 6 oktober inzake de verkoop op de interne markt van 450 000 ton zachte broodtarwe die het Italiaanse interventiebureau onder zich heeft (2):

- vak 104: »Bestemd voor verwerking" (artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2794/83 of artikel 2 van die verordening, al naar het geval);

»Til forarbejdning" (artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2794/83 eller eventuelt samme forordnings artikel 2),

»Zur Verarbeitung bestimmt" (Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2794/83 oder gegebenenfalls Artikel 2 dieser Verordnung),

»Proorizómeno gia metapoíisi" (árthro 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2794/83 í, katá períptosi, árthro 2 toy ídioy kanonismoý) ,

»For processing" (Article 1 of Regulation (EEC) No 2794/83 or, if appropriate, Article 2 thereof).

»Destiné à la transformation" (article 1er du règlement (CEE) no 2794/83 ou bien, selon le cas, article 2 du même règlement),

»Destinato alla trasformazione" (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2794/83 oppure, a seconda dei casi, articolo 2 dello stesso regolamento);

- vak 106: datum waarop de zachte tarwe uit de interventievoorraden is genomen.

19. Verordening (EEG) nr. 2982/83 van de Commissie van 25 oktober 1983 inzake de verkoop op de interne markt van 200 000 ton zachte broodtarwe door het Franse interventiebureau (1):

Bij de verzending van de voor verwerking bestemde zachte tarwe:

- vak 104: »Bestemd voor verwerking (artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2982/83),

»Til forarbejdning (artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2982/83)",

»Zur Verarbeitung bestimmt (Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2982/83)",

»Poy proorízetai gia metapoíisi (árthro 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2982/83)",

»For processing (Article 1 of Regulation (EEC) No 2982/83)",

»Destiné à la transformation (article 1er du règlement (CEE) no 2982/83)",

»Destinato alla trasformazione (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2982/83)";

- vak 106: datum waarop de zachte tarwe uit de interventievoorraden is genomen.

20. Verordening (EEG) nr. 1974/80 van de Commissie van 22 juli 1980 houdende algemene voorschriften voor de uitvoering van bepaalde voedselhulpacties in de vorm van granen en rijst (2):

a) bij beschikbaarstelling van granen of rijst voor verwerking:

- vak 104: »Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd (Verordening (EEG) nr. 1974/80)",

»Til forarbejdning og efterfoelgende levering som foedevarehjaelp (forordning (EOEF) nr. 1974/80)",

»Zur Verarbeitung und anschliessenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 1974/80)",

»Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia parochí me ti morfí voítheias se trófima (kanonismós (EOK) arith. 1974/80)",

»For processing and subsequent delivery as food aid (Regulation (EEC) No 1974/80)",

»Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) no 1974/80)",

»Destinati alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1974/80)";

- vak 106: datum waarop het graan of de rijst uit de interventievoorraad is uitgeslagen;

b) bij uitvoer van het verwerkte produkt:

- vak 104: »Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. 1974/80)",

»Bestemt til udfoersel som foedevarehjaelp (forordning (EOEF) nr. 1974/80)",

»Zur Ausfuhr im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 1974/80)",

»Proorizómeno gia exagogí me ti morfí voítheias se trófima (kanonismós (EOK) arith. 1974/80)",

»For export as food aid (Regulation (EEC) No 1974/80)",

»Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) no 1974/80)",

»Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1974/80)";

- vak 106: 1. datum waarop het graan of de rijst uit de interventievoorraad is uitgeslagen;

2. het gewicht aan basisprodukt dat is gebruikt voor de vervaardiging van de in vak 103 vermelde hoeveelheid verwerkt produkt.

21. Verordening (EEG) nr. 3432/83 van de Commissie van 2 december 1983 inzake de verkoop van in het bezit van de interventiebureaus zijnde zachte tarwe met het oog op het gebruik ervan als diervoeder (1):

Bij uitvoer van zachte tarwe bestemd voor verwerking:

- vak 104: »Bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 3432/83)",

»Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3432/83)",

»Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 3432/83)",

»Proorízetai gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 3432/83) ",

»For processing (Regulation (EEC) No 3432/83)",

»Destiné à la transformation (règlement (CEE) no 3432/83)",

»Destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 3432/83)";

- vak 106: datum waarop de zachte tarwe uit de interventievoorraden is genomen.

(1) PB nr. 204 van 24. 8. 1967, blz. 12.

(2) PB nr. L 345 van 15. 12. 1973, blz. 47.

(3) PB nr. L 348 van 30. 12. 1977, blz. 46.

(4) PB nr. L 192 van 26. 7. 1980, blz. 11.

(5) PB nr. L 99 van 10. 4. 1981, blz. 38.

(6) PB nr. L 202 van 9. 7. 1982, blz. 23.

(7) PB nr. L 348 van 8. 12. 1982, blz. 7.

(8) PB nr. L 142 van 1. 6. 1983, blz. 1.

(1) PB nr. L 169 van 31. 7. 1970, blz. 55.

(2) PB nr. L 169 van 31. 7. 1970, blz. 67.

(3) PB nr. L 142 van 22. 6. 1972, blz. 14.

(4) PB nr. L 181 van 9. 8. 1972, blz. 11.

(1) PB nr. L 228 van 20. 8. 1976, blz. 17.

(2) PB nr. L 52 van 24. 2. 1977, blz. 19.

(1) PB nr. L 58 van 3. 3. 1977, blz. 16.

(1) PB nr. L 251 van 1. 10. 1977, blz. 60.

(2) PB nr. L 285 van 9. 11. 1977, blz. 5.

(3) PB nr. L 348 van 30. 12. 1977, blz. 46.

(1) PB nr. L 86 van 1. 4. 1978, blz. 33.

(1) PB nr. L 99 van 12. 4. 1978, blz. 14.

(2) PB nr. L 41 van 16. 2. 1979, blz. 1.

(1) PB nr. L 272 van 30. 10. 1979, blz. 16.

(2) PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 12.

(3) PB nr. L 142 van 1. 6. 1983, blz. 1.

(1) PB nr. L 162 van 22. 6. 1983, blz. 12.

(2) PB nr. L 274 van 7. 10. 1983, blz. 18.

(1) PB nr. L 294 van 26. 10. 1983, blz. 14.

(2) PB nr. L 192 van 26. 7. 1980, blz. 11.

(1) PB nr. L 338 van 3. 12. 1983, blz. 20.