Home

Verordening (EEG) nr. 3672/83 van de Commissie van 19 december 1983 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1984

Verordening (EEG) nr. 3672/83 van de Commissie van 19 december 1983 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1984

Verordening (EEG) nr. 3672/83 van de Commissie van 19 december 1983 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1984

Publicatieblad Nr. L 366 van 28/12/1983 blz. 0031 - 0036


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3672/83 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 1983

tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1984

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (1), en met name op artikel 21, lid 6, eerste alinea,

Overwegende dat in artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 onder andere is bepaald dat jaarlijks voor de in de bijlagen I, II, III, IV, sub B, en V bij die verordening genoemde produkten per produktklasse voor de Gemeenschap geldende referentieprijzen worden vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 is bepaald dat voor de in bijlage I, sub A en D, van dezelfde verordening genoemde produkten de referentieprijs gelijk is aan de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van die verordening vastgestelde ophoudprijs;

Overwegende dat de ophoudprijzen voor het visseizoen 1984 voor de in bijlage I, sub A en D, bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde visserijprodukten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3670/83 van de Commissie (2);

Overwegende dat voor de in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten de referentieprijzen moeten worden afgeleid van de voor deze produkten geldende oriëntatieprijs aan de hand van het prijspeil dat wordt aangehouden als drempel voor de toepassing van de in artikel 16, lid 1, van dezelfde verordening bedoelde interventiemaatregelen, terwijl bij de vaststelling voorts rekening moet worden gehouden met de marktsituatie voor deze produkten; dat derhalve de referentieprijzen voor deze produkten moeten worden vastgesteld op 85 % van de bij Verordening (EEG) nr. 3573/83 van de Raad (3) vastgestelde oriëntatieprijzen;

Overwegende dat voor de in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde tonijnen de referentieprijzen worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de prijzen franco-grens die tijdens de drie voorafgaande jaren op de meest representatieve markten van de Lid-Staten zijn geconstateerd;

Overwegende dat voor de in de bijlagen I, sub B en C, en IV, sub B, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten de referentieprijzen worden bepaald op basis van het gemiddelde van de referentieprijzen voor het verse produkt en met inachtneming van de verwerkingskosten en de noodzaak om een aan de marktsituatie beantwoordende prijsverhouding te waarborgen;

Overwegende dat voor de in bijlage V van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde bevroren produkten waarvoor geen referentieprijs voor het verse produkt wordt vastgesteld, de referentieprijzen worden bepaald op basis van de referentieprijs die van toepassing is op een in commercieel opzicht vergelijkbaar vers produkt;

Overwegende dat gezien het volume en de voorwaarden van invoer van zekere produkten, het onnodig is thans reeds een referentieprijs vast te stellen voor deze produkten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentieprijzen voor het visseizoen 1984 voor de in de bijlagen I, II, III, IV, sub B, en V bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1983.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 379 van 31. 12. 1981, blz. 1.

(2) Zie blz. 22 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. L 356 van 20. 12. 1983, blz. 3.

BIJLAGE

1. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage I, sub A en D, van Verordening (EEG) nr. 3796/81

1,2.3,6 // // // Verse of gekoelde produkten // Referentieprijs in Ecu/ton // // // // 1.2.3,4.5,6 // Vissoort // Grootte (1) // Ontdaan van ingewanden, met kop // In gehele staat // // 1.2.3.4.5.6 // // // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // // // // // // // Haring // 1 // 0 // 0 // 242 // 242 // 03.01 B I a) 1 aa) en // 2 // 0 // 0 // 227 // 227 // 03.01 B I a) 2 aa) // 3 // 0 // 0 // 143 // 143 // // // // // // // Sardines // 1 // 0 // 0 // 251 // 160 // 03.01 B I d) 1 // 2 // 0 // 0 // 251 // 160 // a) uit de Atlantische Oceaan // 3 // 0 // 0 // 388 // 160 // // 4 // 0 // 0 // 251 // 160 // // 1 // 0 // 0 // 200 // 127 // b) uit de Middellandse // 2 // 0 // 0 // 200 // 127 // Zee // 3 // 0 // 0 // 309 // 127 // // 4 // 0 // 0 // 200 // 127 // // // // // // // Doornhaai // 1 // 502 // 368 // 475 // 334 // (Squalus acanthias) // 2 // 428 // 301 // 401 // 268 // ex 03.01 B I e) 1 aa) // 3 // 234 // 167 // 201 // 134 // // // // // // // Hondshaai // 1 // 516 // 387 // 484 // 322 // (Scyliorhinus spp.) // 2 // 516 // 387 // 451 // 322 // ex 03.01 B I e) 1 aa) // 3 // 355 // 258 // 290 // 161 // // // // // // // Noorse schelvis // 1 // 0 // 0 // 633 // 633 // (Sebastes marinus) // 2 // 0 // 0 // 633 // 633 // 03.01 B I f) 1 // 3 // 0 // 0 // 535 // 535 // // // // // // // Kabeljauw // 1 // 758 // 716 // 548 // 421 // (Gadus morhua) // 2 // 758 // 716 // 548 // 421 // ex 03.01 B I h) 1 // 3 // 716 // 590 // 421 // 337 // // 4 // 573 // 396 // 329 // 236 // // 5 // 404 // 236 // 244 // 160 // // // // // // // Koolvis // 1 // 436 // 436 // 339 // 339 // 03.01 B I ij) 1 // 2 // 436 // 436 // 339 // 339 // // 3 // 436 // 436 // 339 // 339 // // 4 // 364 // 267 // 194 // 145 // // // // // // // Schelvis // 1 // 567 // 504 // 441 // 378 // 03.01 B I k) 1 // 2 // 567 // 504 // 441 // 378 // // 3 // 485 // 410 // 340 // 233 // // 4 // 460 // 385 // 334 // 233 // // // // // // // Wijting // 1 // 464 // 435 // 348 // 232 // 03.01 B I l) 1 // 2 // 464 // 435 // 348 // 232 // // 3 // 441 // 354 // 319 // 133 // // 4 // 319 // 215 // 232 // 133 // // // // // // // Leng // 1 // 590 // 451 // 486 // 347 // 03.01 B I m) 1 // 2 // 576 // 437 // 472 // 333 // // 3 // 520 // 381 // 416 // 277 // 1,6 // (1) De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke omschreven zijn ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3796/81. // // // // // 1,2.3,6 // // // Verse of gekoelde produkten // Referentieprijs in Ecu/ton // // // // 1.2.3,4.5,6 // Vissoort // Grootte (1) // Ontdaan van ingewanden, met kop // In gehele staat // // 1.2.3.4.5.6 // // // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // // Makreel // 1 // 0 // 0 // 200 // 200 // (Scombrus scombrus) // 2 // 0 // 0 // 200 // 177 // ex 03.01 B I o) 1 aa) en ex 03.01 B I o) 2 aa) // 3 // 0 // 0 // 200 // 165 // // // // // // // Ansjovis // 1 // 0 // 0 // 321 // 207 // 03.01 B I p) 1 // 2 // 0 // 0 // 390 // 207 // // 3 // 0 // 0 // 321 // 207 // // 4 // 0 // 0 // 133 // 133 // // // // // // // Schol // 1 // 533 // 503 // 296 // 296 // 03.01 B I q) 1 // 2 // 533 // 503 // 296 // 296 // 1. 1. - 30. 4. 1984 // 3 // 503 // 474 // 296 // 296 // // 4 // 414 // 385 // 296 // 296 // // 1 // 720 // 680 // 400 // 400 // 1. 5. - 31. 12. 1984 // 2 // 720 // 680 // 400 // 400 // // 3 // 680 // 640 // 400 // 400 // // 4 // 560 // 520 // 400 // 400 // // // // // // // Heek // 1 // 1 772 // 1 673 // 1 378 // 1 280 // (Merluccius merluccius) // 2 // 1 772 // 1 673 // 1 378 // 1 280 // ex 03.01 B I t) 1 // 3 // 1 575 // 1 476 // 1 280 // 1 083 // // // // // // 1.2.3,4 // // // // Enkel gekookt in water // // Referentieprijs in Ecu/ton // 1.2.3.4 // // Grootte (1) // A (1) // B (1) // // // // // Garnalen van de Crangon crangon-soorten // 1 // 820 // 693 // ex 03.03 A IV b) 1 // 2 // 378 // 378 // // // //

(1) De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke omschreven zijn ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3796/81.

2. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3796/81

1.2.3 // // // // Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief // Omschrijving // Referentieprijs in Ecu/ton // 1,3 // A. Bevroren produkten van post 03.01: // // 1.2.3 // 03.01 B I d) 2 // Sardines (Sardina pilchardus) // 331 // 03.01 B I s) 2 // Zeebrasem van de soort Dentex dentex en Pagellus spp. // 1 001 // // // 1,3 // B. Bevroren produkten van post 03.03: // // 1.2.3 // 03.03 B IV a) 1 aa) // Pijlinktvissen (Loligo spp.) // 1 982 // 03.03 B IV a) 1 bb) // Pijlinktvissen (Todarodes sagittatus) // 978 // 03.03 B IV a) 1 cc) // Pijlinktvissen (Illex spp.) // 978 // 03.03 B IV a) 2 // Inktvissen van de soorten Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti // 1 278 // 03.03 B IV a) 3 // Achtarmige inktvissen van de Octopussoorten // 952 // // //

3. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3796/81

Tonijn, vers of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij post 16.04 (post 03.01 B I c) 1)

1.2,4 // // // Vissoort // Referentieprijs in Ecu/ton // // 1.2.3.4 // // Geheel // Ontdaan van ingewanden en kieuwen // Andere // // // // // A. Geelvintonijn (Thunnus albacares): // // // // 1. wegende meer dan 10 kg per stuk (1) // 731 // 833 // 906 // 2. wegende niet meer dan 10 kg per stuk (1) // 665 // 758 // 825 // B. Witte tonijn (Thunnus alalunga): // // // // 1. wegende meer dan 10 kg per stuk (1) // 833 // 949 // 1 033 // 2. wegende niet meer dan 10 kg per stuk (1) // 1 060 // 1 208 // 1 314 // C. Andere soorten // 468 // 534 // 580 // // // //

(1) De gewichtspercenten hebben betrekking op produkten in gehele staat.

4. Referentieprijzen voor produkten van de bijlagen IV, sub B, en V van Verordening (EEG) nr. 3796/81

Bevroren produkten van de posten 03.01 B I, B II en 16.04 G I van het gemeenschappelijk douanetarief

1.2.3 // // // // Produkt // Presentatievorm // Referentieprijs in Ecu/ton // // // // // // // 1. Noorse schelvis // in gehele staat: // // // - met of zonder kop - overige // 716 1 101 // // filets: // // // - met graten (»Standard") - zonder graten - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van minder dan 4 kg // 1 399 1 645 1 865 // // geagglomereerde visblokken // 869 // 2. Kabeljauw // in gehele staat: // // // - met of zonder kop - overige // 848 1 280 // // filets: // // // - vriesblokken, met graten (»Standard") - vriesblokken, zonder graten - enkele filets, met huid - enkele filets, zonder huid - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van minder dan 4 kg // 1 812 2 112 1 925 2 264 2 367 // // geagglomereerde visblokken // 982 // 3. Koolvis // in gehele staat: // // // - met of zonder kop - overige // 544 836 // // filets: // // // - vriesblokken, met graten (»Standard") - vriesblokken, zonder graten - enkele filets, met huid - enkele filets, zonder huid - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van minder dan 4 kg // 1 130 1 256 1 177 1 317 1 399 // // geagglomereerde visblokken // 648 // // // // Produkt // Presentatievorm // Referentieprijs in Ecu/ton // // // // // 4. Schelvis // in gehele staat: // // // - met of zonder kop - overige // 685 984 // // filets: // // // - vriesblokken, met graten (»Standard") - vriesblokken, zonder graten - enkele filets, met huid - enkele filets, zonder huid - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van minder dan 4 kg // 1 687 2 088 1 875 2 109 2 206 // // geagglomereerde visblokken // 792 // 5. Makreel // in gehele staat: // // // - met kop - zonder kop - lappen // 313 348 482 // // filets // 608 // 6. Heek // in gehele staat: // // // - met of zonder kop - overige // 635 959 // // filets: // // // - vriesblokken, met graten (»Standard") - vriesblokken, zonder graten - enkele filets, met huid - enkele filets, zonder huid - blokken in onmiddellijke verpakking met een inhoud van minder dan 4 kg // 980 1 176 1 048 1 244 1 327 // // geagglomereerde visblokken // 764 // // //