Home

84/148/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1984 houdende goedkeuring van een programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

84/148/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1984 houdende goedkeuring van een programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

84/148/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1984 houdende goedkeuring van een programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 073 van 16/03/1984 blz. 0081 - 0081


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 1984

houdende goedkeuring van een programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(84/148/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake de verwerking en afzet van landbouwprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3164/82 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 13 september 1983 het programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië heeft medegedeeld;

Overwegende dat het genoemde programma gericht is op de ontwikkeling van produktie van en handel in bloemen en boomkwekerijprodukten, onder andere door het creëren van regionale verkoopcentra, door het tot stand brengen of moderniseren van markthallen en van centra voor behandeling, opslag en verpakking; dat dit deel van het programma derhalve een programma is in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77;

Overwegende dat de goedkeuring van het programma geen consequenties heeft ten aanzien van de beschikkingen die overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 355/77 worden gegeven inzake de gemeenschappelijke financiering van projecten, met name in verband met het onderzoek welke investeringen overeenkomstig artikel 6 van deze verordening, voor steun uit het EOGFL in aanmerking komen;

Overwegende dat het programma de nodige gegevens als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bevat, waaruit blijkt dat de in artikel 1 van deze verordening genoemde doeleinden voor deze sector kunnen worden bereikt; dat de voorgenomen duur van het programma de in artikel 3, lid 1, sub g), van die verordening genoemde termijn niet overschrijdt;

Overwegende dat het programma slechts kan worden goedgekeurd voor de in artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 355/77 bedoelde verzoeken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Het programma voor behandeling en afzet van bloemen en sierplanten in het gewest Apulië, dat de Italiaanse Regering op 13 september 1983 overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 heeft medegedeeld, wordt goedgekeurd.

2. De goedkeuring van het programma geldt slechts voor de vóór 30 april 1984 ingediende projecten.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 5 maart 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 332 van 27. 11. 1982, blz. 1.