Home

84/190/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 maart 1984 tot wijziging van Beschikking 82/730/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Oostenrijk die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

84/190/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 maart 1984 tot wijziging van Beschikking 82/730/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Oostenrijk die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 maart 1984

tot wijziging van Beschikking 82/730/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Oostenrijk die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

(84/190/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/91/EEG (2), en met name op artikel 4, lid 1, en op artikel 18, lid 1, sub a) en b),

Overwegende dat de lijst van inrichtingen in Oostenrijk, die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap, oorspronkelijk opgesteld werd bij Beschikking 82/730/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 84/14/EEG van de Commissie (4);

Overwegende dat een routine-inspectie, uitgevoerd in toepassing van artikel 5 van Richtlijn 72/462/EEG en van artikel 3, lid 1, van Beschikking 83/196/EEG van de Commissie van 8 april 1983 inzake de controles ter plaatse in het kader van de regeling voor de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen (5), heeft aangetoond dat de hygiënische situatie in een inrichting sedert de vorige inspectie is veranderd;

Overwegende dat het bijgevolg nodig is de lijst van de inrichtingen te wijzigen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage van Beschikking 82/730/EEG wordt vervangen door de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(2) PB nr. L 59 van 5. 3. 1983, blz. 34.

(3) PB nr. L 311 van 8. 11. 1982, blz. 1.

(4) PB nr. L 16 van 19. 1. 1984, blz. 37.

(5) PB nr. L 108 van 26. 4. 1983, blz. 18.

BIJLAGE

LIJST VAN BEDRIJVEN

1.2.3 // // // // Erkennings- nummer // Naam // Adres // // // 1,3 // //

I. RUNDVLEES

A. Slachthuizen en uitsnijderij

1.2.3 // // // // O 4 // Vieh- und Fleisch GmbH // Linz // St 7 // Alpenfleisch KG // Stainach // // //

B. Slachthuizen

1.2.3 // // // // K 7 // Staedtischer Schlachthof // St. Veit // N 4 // WOEV, Versandschlachthof // Greinsfurth // N 9 // WOEV, Versandschlachthof // Mistelbach // N 12 // Josef Grandits // Kirchschlag // N 15 // Rumpold // Martinsberg // O 6 // Welser Schlachthof GmbH & Co. KG // Wels // O 11 // Fuerst und Soehne, Vieh- und Fleischexport // Pregarten // O 25 // Schlachthof Rudolf Grossfurtner // Utzenaich // St 5 // Hans Scheucher GmbH // Jagerberg-Ungersdorf // St 6 // Staedtischer Schlacht- und Viehhof // Graz // St 20 // Prettenhofer // Gross-Steinbach // St 21 // Rudolf Joebstl // Strass // St 23 // Johann Zsifkowics KG // Fuerstenfeld // W 2 // Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx // Wien // // //

C. Uitsnijderij

1.2.3 // // // // O 15 // Zerlegungsbetrieb Handlbauer und Co. // Wels // // //

II. VARKENSVLEES

A. Slachthuis en uitsnijderij

1.2.3 // // // // O 4 // Vieh- und Fleisch GmbH // Linz // // //

B. Slachthuizen

1.2.3 // // // // N 4 // WOEV, Versandschlachthof // Greinsfurth // N 9 // WOEV, Versandschlachthof // Mistelbach // N 12 // Josef Grandits // Kirchschlag // N 15 // Rumpold // Martinsberg // O 6 // Welser Schlachthof GmbH & Co. KG // Wels // O 25 // Schlachthof Rudolf Grossfurtner // Utzenaich // St 5 // Hans Scheucher GmbH // Jagerberg-Ungersdorf // St 6 // Staedtischer Schlacht- und Viehhof // Graz // St 20 // Prettenhofer // Gross-Steinbach // St 21 // Rudolf Joebstl // Strass // St 23 // Johann Zsifkowics KG // Fuerstenfeld // W 2 // Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx // Wien // // //

III. KOELINRICHTINGEN

1.2.3 // // // // W 19 // Frigoscandia GmbH, Wiener Kuehlhaus // Wien // // //