Home

84/198/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1984 betreffende de goedkeuring van de door de Franse Republiek uit hoofde van het begrotingsjaar 1978 ingediende rekeningen voor de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

84/198/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1984 betreffende de goedkeuring van de door de Franse Republiek uit hoofde van het begrotingsjaar 1978 ingediende rekeningen voor de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

84/198/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 februari 1984 betreffende de goedkeuring van de door de Franse Republiek uit hoofde van het begrotingsjaar 1978 ingediende rekeningen voor de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 110 van 26/04/1984 blz. 0001 - 0003


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 1984

betreffende de goedkeuring van de door de Franse Republiek uit hoofde van het begrotingsjaar 1978 ingediende rekeningen voor de door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Garantie , gefinancierde uitgaven

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 84/198/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3509/80 ( 2 ) , en met name op artikel 5 , lid 2 ,

Na raadpleging van het Comité van het Fonds ,

Overwegende dat de Commissie , overeenkomstig artikel 5 , lid 2 , sub b ) , van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 , op basis van de door de Lid-Staten verstrekte jaarrekeningen de rekeningen goedkeurt die betrekking hebben op de door de diensten en instanties als bedoeld in artikel 4 van genoemde verordening betaalde uitgaven ;

Overwegende dat Frankrijk de voor de goedkeuring van de rekeningen over het begrotingsjaar 1978 nodige documenten aan de Commissie heeft verstrekt en dat de Commissie de in artikel 9 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 bedoelde verificaties ter plaatse heeft verricht ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1723/72 van de Commissie van 26 juli 1972 inzake de goedkeuring van de rekeningen betreffende het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Garantie ( 3 ) , de beslissing tot goedkeuring enerzijds de vaststelling van het bedrag van de in elke Lid-Staat in de loop van het betrokken jaar gedane uitgaven behelstwelke worden erkend als komende ten laste van het Fonds , afdeling Garantie , en anderzijds de vaststelling van het bedrag van de communautaire financiële middelen , welke in die Lid-Staat beschikbaar blijven ;

Overwegende dat slechts de restituties bij uitvoer naar derde landen en de interventies ter regulering van de landbouwmarkten welke volgens de communautaire voorschriften in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten respectievelijk werden verleend en uitgevoerd , kunnen worden gefinancierd in de zin van de artikelen 2 en 3 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 ; dat in het licht van de uitgevoerde verificaties een gedeelte van de opgegeven uitgaven ten bedrage van 89 393 391,86 Ffr . niet beantwoordt aan deze voorwaarden en bijgevolg niet kan worden gefinancierd ; dat de Lid-Staat uitvoerig over deze aftrek werd ingelicht en zijn standpunt dienaangaande kenbaar heeft kunnen maken ;

Overwegende dat in de niet in aanmerking genomen uitgaven een bedrag is vervat van 7 638 213,48 Ffr . voor steun voor de particuliere opslag van tafelwijn , evenals een bedrag van 234 030,82 Ffr . voor steun voor de particuliere opslag van geconcentreerde druivenmost , een bedrag van 1 145 426,92 Ffr . voor steun voor de aanvullende opslag van tafelwijn en een bedrag van 56 071 227,57 Ffr . voor steun voor de verplichte distillatie van de bijprodukten van de wijnbereiding ; dat het op basis van de gegevens die de Commissie in het huidige stadium bekend zijn , evenwel niet is uitgesloten dat deze uitgaven of een gedeelte ervan door het EOGFL kunnen worden gefinancierd ; dat , ten einde de vaststelling van deze beschikking niet te vertragen , dient te worden bepaald dat de betrokken uitgaven nog kunnen worden erkend bij de goedkeuring van de rekeningen over het begrotingsjaar 1980 op voorwaarde dat de Lid-Staat de nodige bewijzen levert voor financiering door de Gemeenschap ;

Overwegende dat de maatregelen bedoeld in Verordening ( EEG ) nr . 1078/77 van de Raad van 17 mei 1977 tot uitvoering van een stelsel van premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten en voor de omschakeling van het melkveebestand ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1365/80 ( 5 ) , overeenkomstig die verordening voor 60 % door de afdeling Garantie en voor 40 % door de afdeling Oriëntatie van het EOGFL worden gefinancierd ; dat de betrokken maatregelen worden beschouwd als interventies in de zin van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 en een gemeenschappelijke actie in de zin van artikel 6 , lid 1 , van dezelfde verordening vormen ; dat het derhalve dienstig is om de betrokken uitgaven van de afdeling Oriëntatie bij de goedkeuring van de rekeningen voor de door het EOGFL gefinancierde uitgaven in aanmerking te nemen ;

Overwegende dat de Commissie luidens Beschikking 83/35/EEG ( 6 ) betreffende de goedkeuring van de rekeningen van het begrotingsjaar 1976 en Beschikking 83/46/EEG ( 7 ) betreffende de goedkeuring van de rekeningen van het begrotingsjaar 1977 nog een bedrag van 703 469 405,27 Ffr . , respectievelijk 210 985 409,27 Ffr . , voor de wijnsector in aanmerking kan nemen , indien uit een aanvullend onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden voor financiering door de Gemeenschap is voldaan ; dat op grond van het onderzoek in verband met het in de Beschikkingen 83/35/EEG en 83/46/EEG gemaakte voorbehoud , achteraf een gedeeltelijk bedrag van 604 192 500,10 Ffr . respectievelijk 148 005 812,75 Ffr . , in aanmerking kan worden genomen ; dat deze bedragen in het totale in aanmerking genomen bedrag zijn vervat ;

Overwegende dat onderhavige beschikking niet vooruitloopt op gevolgtrekkingen te maken uit nog aan de gang zijnde onderzoeken in de sector groenten en fruit ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN

Artikel 1

1 . Het bedrag der uitgaven dat wordt erkend als komende ten laste van het EOGFL , afdeling Garantie , voor Frankrijk uit hoofde van het begrotingsjaar 1978 bedraagt overeenkomstig bijlage I 10 488 638 659,06 Ffr .

2 . Het bedrag dat op grond van Verordening ( EEG ) nr . 1078/77 wordt erkend als komende ten laste van het EOGFL bedraagt overeenkomstig bijlage II 222 292 070,48 Ffr .

Artikel 2

De financiële middelen waarover aan het einde van het jaar 1978 kan worden beschikt , bedragen overeenkomstig bijlage I 758 745 484,88 Ffr . en overeenkomstig bijlage II 31 419 075,52 Ffr .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek .

Gedaan te Brussel , 8 februari 1984 .

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 367 van 31 . 12 . 1980 , blz . 87 .

( 3 ) PB nr . L 186 van 16 . 8 . 1972 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 131 van 26 . 5 . 1977 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 140 van 5 . 6 . 1980 , blz . 18 .

( 6 ) PB nr . L 38 van 10 . 2 . 1983 , blz . 26 .

( 7 ) PB nr . L 40 van 12 . 2 . 1983 , blz . 49 .

BIJLAGE I

Goedkeuring van de rekeningen van de door het EOGFL , afdeling Garantie , gefinancierde uitgaven voor het dienstjaar 1978

* ( in Ffr . ) *

1 . Beschikbaar na goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 1977 * * 1 872 384 143,94 *

2 . Ontvangen voorschotten over het dienstjaar 1978 * * 9 375 000 000,00 *

3 . Totaal voor dekking van de uitgaven van het dienstjaar 1978 * * 11 247 384 143,94 *

4 . Aanvaarde uitgaven voor het dienstjaar 1978 ( 1 ) : * * *

a ) verklaarde uitgaven * 9 825 833 738,07 * *

b ) niet aanvaarde uitgaven : * 89 393 391,86 * *

- waarvan uitstel van definitieve beslissing tot het dienstjaar 1980 * 65 088 898,79 * *

c ) aanvaarde uitgaven naar aanleiding van de opheffing van de reserves aangaande de dienstjaaren 1975 , 1976 en 1977 * 752 198 312,85 * *

d ) aanvaarde uitgaven voor het dienstjaar 1978 * * 10 488 638 659,06 *

5 . Beschikbaar na goedkeuring van de rekeningen over het dienstjaar 1978 * * 758 745 484,88 *

( 1 ) Niet inbegrepen de uitgaven voor de maatregelen naar Verordening ( EEG ) nr . 1078/77 .

BIJLAGE II

Goedkeuring van de rekeningen van de door het EOGFL gefinancierde uitgaven voor het dienstjaar 1978 overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 1078/77

* ( in Ffr . ) *

1 . Beschikbaar na goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 1977 * * 49 711 146,00 *

2 . Ontvangen voorschotten over het dienstjaar 1978 * * 204 000 000,00 *

3 . Totaal voor dekking van de uitgaven van het dienstjaar 1978 * * 253 711 146,00 *

4 . Ten laste van het EOGFL erkende uitgaven over het dienstjaar 1978 : * * 222 292 070,48 *

- afdeling Garantie * 133 375 242,29 * *

- afdeling Oriëntatie * 88 916 828,19 * *

5 . Beschikbaar na goedkeuring van de rekeningen over het dienstjaar 1978 * * 31 419 075,52