Home

84/353/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 juni 1984 houdende goedkeuring van het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1984 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

84/353/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 juni 1984 houdende goedkeuring van het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1984 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

84/353/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 juni 1984 houdende goedkeuring van het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1984 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 186 van 13/07/1984 blz. 0050 - 0050


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 1984

houdende goedkeuring van het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1984 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(84/353/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 81/518/EEG van de Raad van 6 juli 1981 inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië (1), in het bijzonder op artikel 4, lid 3,

Overwegende dat de Italiaanse Regering overeenkomstig artikel 4, lid 1, van genoemde beschikking het jaarprogramma met de voor 1984 beoogde maatregelen heeft ingediend;

Overwegende dat het ingediende programma gericht is op het bereiken van het doel, in Italië een stelsel van statistische landbouwenquêtes in te voeren, waardoor volledig kan worden voldaan aan de communautaire eisen op het gebied van de statistische informatie ter zake;

Overwegende dat de Italiaanse Regering eveneens een verslag over de uitvoering van het voorgaande jaarprogramma heeft verstrekt;

Overwegende dat de beoogde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1984 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 20 juni 1984.

Voor de Commissie

Richard BURKE

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 195 van 18. 7. 1981, blz. 48.