Home

84/521/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1984 tot toekenning van financiële bijstand in het kader van bijzondere maatregelen van communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

84/521/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1984 tot toekenning van financiële bijstand in het kader van bijzondere maatregelen van communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

84/521/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1984 tot toekenning van financiële bijstand in het kader van bijzondere maatregelen van communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 290 van 07/11/1984 blz. 0027 - 0028


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 1984

tot toekenning van financiële bijstand in het kader van bijzondere maatregelen van communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(84/521/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1888/84 van 26 juni 1984 tot vaststelling van bijzondere maatregelen van communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid (1), en met name op artikel 4,

In het bezit van het advies van het Comité genoemd in artikel 7 van genoemde verordening;

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig artikel 2 van genoemde verordening, verzoeken om financiële bijstand heeft ingediend;

Overwegende dat alle in genoemde verordening vermelde voorwaarden voor toekenning van financiële bijstand zijn vervuld en met name die vermeld onder artikel 3;

Overwegende dat de door het Verenigd Koninkrijk in haar genoemde aanvragen voorgelegde maatregelen overeenstemmen met de doelstellingen zoals vastgelegd in de resolutie van de Raad van 12 juli 1982 betreffende een communautaire actie ter bestrijding van de werkloosheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Financiële bijstand ten bedrage van 275 miljoen Ecu wordt toegekend voor de door het Verenigd Koninkrijk voorgelegde maatregelen zoals die zijn omschreven in de bijlage en op de hiervoor aangegeven wijze.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1984.

Voor de Commissie

Antonio GIOLITTI

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 4. 7. 1984, blz. 1.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6,7.8.9 // // // // // // // // // Pro- gramma- nummer // Naam van het programma // Soort maatregel // Overheids- uitgaven van 1 januari 1983 tot 31 maart 1984 (miljoen Ecu) (1) // Gemeenschaps- steun (% van 4) // Andere Gemeenschaps- financieringen 1983/1984 // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // // // // // Subsidies (% van 4) // Leningen (% van 4) // Totale Gemeenschaps- financiering (% van 4) // Steun overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1888/84 (miljoen Ecu) (1) // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6,7.8.9 // (1) // (2) // (3) // (4) // (5) (*) // (6) (*) // (7) (*) // (8) // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // 1 // Job Release Scheme // Werkgelegenheid voor werklozen door vervroegde pensionering van oudere werknemers // 546,47 // 50,3 // - // - // 50,3 // 275,0 // // // // // // // // //

(*) De percentages zijn indicatief.

(1) Wisselkoers: 1 Ecu = 0,59331 £.