Home

Richtlijn 84/217/EEG van de Raad van 10 april 1984 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Richtlijn 84/217/EEG van de Raad van 10 april 1984 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Richtlijn 84/217/EEG van de Raad van 10 april 1984 tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

Publicatieblad Nr. L 104 van 17/04/1984 blz. 0018 - 0018
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0167
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0167


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 10 april 1984

tot wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

(84/217/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 99 en 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 72/464/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/877/EEG (4), het besluit om van de ene harmonisatie-etappe naar de volgende over te gaan op voorstel van de Commissie door de Raad wordt genomen;

Overwegende dat de tweede harmonisatie-etappe, die bij Richtlijn 77/805/EEG (5) werd ingevoerd, op 31 december 1983 ten einde liep;

Overwegende dat de bijzondere criteria die van toepassing zullen zijn tijdens een derde etappe zijn opgenomen in een voorstel van de Commissie voor een richtlijn; dat de Raad over dit voorstel nog geen besluit heeft genomen;

Overwegende dat derhalve een verdere verlenging van de tweede etappe noodzakelijk is; dat een periode van twee jaar voldoende lijkt om de Raad in staat te stellen over de voortzetting van de harmonisatie een besluit te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 10 bis, lid 1, van Richtlijn 72/464/EEG wordt de datum »31 december 1983" vervangen door »31 december 1985".

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 10 april 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. CHEYSSON

(1) PB nr. C 104 van 16. 4. 1984, blz. 122.

(2) PB nr. C 57 van 29. 2. 1984, blz. 5.

(3) PB nr. L 303 van 31. 12. 1972, blz. 1.

(4) PB nr. L 369 van 29. 12. 1982, blz. 36.

(3) PB nr. L 338 van 20. 12. 1977, blz. 22.