Home

Richtlijn 84/458/EEG van de Raad van 18 september 1984 houdende tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 84/458/EEG van de Raad van 18 september 1984 houdende tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 84/458/EEG van de Raad van 18 september 1984 houdende tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Publicatieblad Nr. L 256 van 26/09/1984 blz. 0019 - 0019
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0003


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 september 1984

houdende tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

(84/458/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat Richtlijn 64/54/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/261/EEG (5), een lijst bevat van conserveermiddelen die mogen worden gebruikt voor de bescherming van voor menselijke voeding bestemde waren tegen bederf door micro-organismen;

Overwegende dat volgens het Commissievoorstel dat momenteel ter tafel ligt, aan de lijst van toegestane conserveermiddelen kaliumbisulfiet en natamycine moeten worden toegevoegd, terwijl thiabendazol voor onbepaalde tijd zou moeten worden toegestaan voor de oppervlaktebehandeling van citrusvruchten en bananen;

Overwegende dat, in afwachting van een besluit van de Raad betreffende dit voorstel in zijn geheel en onverminderd de lopende besprekingen ter zake, bij wijze van conservatoire maatregel de machtiging voor thiabendazol voorlopig van 16 september 1984 tot en met 15 maart 1985 moet worden verlengd, ten einde een onderbreking van het traditionele handelsverkeer in citrusvruchten en bananen te voorkomen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In nummer E 233, sub c), van afdeling I van de bijlage bij Richtlijn 64/54/EEG, wordt de datum 16 september 1984 vervangen door 16 maart 1985.

Artikel 2

De Lid-Staten doen met ingang vanaf 16 september 1984 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 september 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. DEASY

(1) PB nr. C 330 van 17. 12. 1981, blz. 7.

(2) PB nr. C 125 van 17. 5. 1982, blz. 147.

(3) PB nr. C 178 van 15. 7. 1982, blz. 4.

(4) PB nr. 12 van 27. 1. 1964, blz. 161/64.

(5) PB nr. L 129 van 15. 5. 1984, blz. 28.