Home

Verordening (EEG) nr. 349/84 van de Raad van 6 februari 1984 houdende schorsing van tariefconcessies en verhoging van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en houdende instelling van kwantitatieve beperkingen voor andere produkten van oorsprong uit dat land

Verordening (EEG) nr. 349/84 van de Raad van 6 februari 1984 houdende schorsing van tariefconcessies en verhoging van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en houdende instelling van kwantitatieve beperkingen voor andere produkten van oorsprong uit dat land

Verordening (EEG) nr. 349/84 van de Raad van 6 februari 1984 houdende schorsing van tariefconcessies en verhoging van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en houdende instelling van kwantitatieve beperkingen voor andere produkten van oorsprong uit dat land

Publicatieblad Nr. L 040 van 11/02/1984 blz. 0001 - 0004
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 10 blz. 0205
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 10 blz. 0205


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 349/84 VAN DE RAAD

van 6 februari 1984

houdende schorsing van tariefconcessies en verhoging van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en houdende instelling van kwantitatieve beperkingen voor andere produkten van oorsprong uit dat land

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Verenigde Staten van Amerika, met gebruikmaking van artikel XIX van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel, besloten hebben eenzijdig met ingang van 20 juli 1983 over te gaan tot verhogingen van douanerechten en tot de instelling van kwantitatieve beperkingen bij de invoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten;

Overwegende dat deze maatregelen aanzienlijke schade toebrengen aan de betrokken producenten in de Gemeenschap en het evenwicht in de uit de Algemene Overeenkomst voortvloeiende concessies en verplichtingen in het geding brengen;

Overwegende dat het op grond van lid 2 van artikel XIX aangevangen overleg tussen de Verenigde Staten en de Gemeenschap geen resultaat heeft opgeleverd;

Overwegende dat het elke door dergelijke maatregelen geschade verdragsluitende partij op grond van lid 3, sub a), van genoemd artikel vrijstaat de toepassing te schorsen, ten aanzien van de handel der verdragsluitende partij die de maatregel heeft genomen, van uit de Algemene Overeenkomst voortvloeiende concessies of andere verplichtingen van overwegend gelijke waarde;

Overwegende dat in de huidige situatie ten opzichte van de Verenigde Staten van deze bepalingen gebruik moet worden gemaakt;

Overwegende dat het derhalve dienstig is de toepassing van voor bepaalde produkten aan de Verenigde Staten van Amerika verleende concessies te schorsen en de voor deze produkten geldende douanerechten te verhogen;

Overwegende dat het tevens dienstig is bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten aan kwantitatieve beperkingen te onderwerpen;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen te worden vastgesteld ter regeling van het beheer van deze kwantitatieve beperkingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage »gemeenschappelijk douanetarief" van Verordening (EEG) nr. 950/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3678/83 (2), wordt als volgt gewijzigd:

1.2.3,4 // // // // Nr. // Omschrijving // Invoerrecht // 1.2.3.4 // // // autonoom % // conventioneel % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 29.04 // Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: // // // // A. verzadigde eenwaardige alcoholen: // // // // I. Methanol (methylalcohol) // 18 (b) // 13,5 (c) // // II. tot en met V. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // B. en C. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // // //

(a) (ongewijzigd).

(b) Het autonome recht voor produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika wordt vastgesteld op 19,9 %.

(c) Produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika komen niet in aanmerking voor dit conventionele recht.

1.2.3,4 // // // // Nr. // Omschrijving // Invoerrecht // 1.2.3.4 // // // autonoom % // conventioneel % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 29.14 // Eenwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, acylperoxyden en perzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: // // // // A. verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen (acyclische): // // // // I. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // II. Azijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan: // // // // a) (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // b) (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // c) Esters van azijnzuur: // // // // 1. Ethylacetaat, vinylacetaat, propylacetaat en isopropylacetaat // 20 (a) // 13,2 (b) // // 2. tot en met 4. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // III. tot en met XI. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // B. tot en met D. (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // // //

(a) Het autonome recht voor vinylacetaat van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika wordt vastgesteld op 19,6 %.

(b) Vinylacetaat van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika komt niet in aanmerking voor dit conventionele recht.

1.2.3,4 // // // // Nr. // Omschrijving // Invoerrecht // 1.2.3.4 // // // autonoom % // conventioneel % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 85.17 // Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen (bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand, enz.), andere dan die bedoeld bij post 85.09 of bij post 85.16: // // // // A. bestemd voor burgerluchtvaartuigen, met uitzondering van delen en onderdelen (a) // (ongewijzigd) // (ongewijzigd) // // B. andere // 15 (b) // 5 (c) // // // //

(a) (ongewijzigd).

(b) Het autonome recht voor alarmtoestellen tegen diefstal of brand, enz. (met uitzondering van delen en onderdelen), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, wordt vastgesteld op 11,7 %.

(c) Alarmtoestellen tegen diefstal of brand, enz. (met uitzondering van delen en onderdelen), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, komen niet in aanmerking voor dit conventionele recht. Artikel 2

Het in het vrije verkeer brengen van de in de bijlage bedoelde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika wordt onderworpen aan de contingenten die bij elk van deze produkten in de bijlage zijn aangegeven.

Artikel 3

1. Het in het vrije verkeer brengen van de in artikel 2 bedoelde produkten wordt afhankelijk gesteld van de voorlegging van een invoervergunning.

2. De verdeling van de contingenten over de Lid-Staten geschiedt volgens de procedure bedoeld in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1023/70 (1), op de grondslag van de invoer in de Lid-Staten in de loop van het jaar 1982.

3. De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1023/70 ten aanzien van het beheer van contingenten zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde produkten.

4. De contingenten kunnen slechts bij besluit van de Raad worden verhoogd.

Artikel 4

1. Het in het vrije verkeer brengen van produkten van de soorten bedoeld in de onderhavige verordening kan worden onderworpen aan de voorlegging van een bewijs van oorsprong.

2. De wijze van toepassing van dit artikel wordt vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 802/68 (2).

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1984.

Zij is van toepassing tot en met 28 februari 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. ROCARD

(1) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 366 van 28. 12. 1983, blz. 53.

(1) PB nr. L 124 van 8. 6. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 1.

BIJLAGE

(in miljoen Ecu)

1.2.3.4 // // // // // Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1984) // Omschrijving van de goederen // Contingent 1 maart 1984 t/m 28 februari 1985 // // // // // 29.01 D II // 29.01-71 // Styreen // 25,6 // ex 39.02 C I b) // // Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 d) op hoofdstuk 39, met een dikte: // // // // - van 0,10 mm of minder, met een dichtheid: // // // 39.02-09 // - van minder dan 0,94 g/cm3 // 9,1 // // 39.02-11 // - van 0,94 g/cm3 of meer // 2,0 // // 39.02-12 // - van meer dan 0,10 mm // 2,5 // ex 93.04 A // 93.04-20, 30, 41, 49, 60 // Geweren en karabijnen, voor het jagen en voor de schietsport, met uitzondering van geweren en karabijnen voor het jagen en voor de schietsport met twee gladde lopen // 7,4 // ex 97.06 C // 97.06-10 // Artikelen en toestellen voor gymnastiek en atletiek // 3,6 // ex 97.06 C // 97.06-33, 34 // Sneeuwski's // 3,9 // // // //