Home

Verordening (EEG) nr. 442/84 van de Commissie van 21 februari 1984 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1245/83

Verordening (EEG) nr. 442/84 van de Commissie van 21 februari 1984 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1245/83

Verordening (EEG) nr. 442/84 van de Commissie van 21 februari 1984 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1245/83

Publicatieblad Nr. L 052 van 23/02/1984 blz. 0012 - 0017
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 29 blz. 0306
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 29 blz. 0306


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 442/84 VAN DE COMMISSIE

van 21 februari 1984

inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1245/83

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1600/83 (2), en met name op artikel 6, lid 7, en artikel 28,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1223/83 van de Raad van 20 mei 1983 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1877/83 (4), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 262/79 van de Commissie van 12 februari 1979 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 430/84 (6), een bijzondere maatregel is om de afzet van opgeslagen boter te bevorderen door de verkoop van extra hoeveelheden mogelijk te maken;

Overwegende dat de uitslag van boter waarvoor de in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde steun voor particuliere opslag is toegekend niet in gevaar mag worden gebracht door uitsluitend boter uit openbare opslag voor de bovenbedoelde maatregel in aanmerking te laten komen; dat om de verdere afzet van boter uit particuliere opslag mogelijk te maken, luidens lid 3 van bovengenoemd artikel maatregelen moeten worden vastgesteld waardoor dit produkt overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 262/79 kan worden gebruikt;

Overwegende dat voor het gebruik van boter uit particuliere opslag dezelfde voorschriften moeten worden vastgesteld als die welke vroeger zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1468/79 van de Commissie van 13 juli 1979 inzake de toekenning van steun voor boter uit particuliere opslag bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (7), ingetrokken bij Verordening (EEG) nr. 1014/83 (8); dat bovendien, vooral met het oog op de controle, moet worden voorzien in de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1687/76 van de Commissie (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 380/84 (10);

Overwegende dat het steunbedrag zodanig moet worden bepaald dat de interventieprodukten in de eerste plaats met de nodige regelmaat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, wat met name kan worden bereikt door de uitgeslagen hoeveelheden aan de behoeften van de gebruikers aan te passen en dat prioriteit moet worden verleend aan de openbare opslag, die met dat doel bij de communautaire regeling terzake is voorgeschreven; dat bovendien rekening moet worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van boter uit particuliere opslag en met de economische gevolgen daarvan; dat om de genoemde redenen het steunbedrag moet worden verlaagd in verhouding tot de minimumprijs voor de boter uit openbare opslag die in de overeenkomstige periode wordt verkocht; dat bij de bepaling van dat verschil moet worden uitgegaan van de bovengenoemde vereisten en hun ontwikkeling naar gelang van de marktsituatie;

Overwegende dat naar aanleiding van de vaststelling van deze verordening, voor de toepassing van monetaire compenserende bedragen een coëfficiënt moet worden opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1245/83 van de Commissie van 20 mei 1983 tot vaststelling van de monetaire compenserende bedragen (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 405/84 (12),

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor boter waarvoor sedert ten minste vier maanden een opslagcontract als bedoeld in artikel 8, lid 2, van

Verordening (EEG) nr. 985/68 (1) loopt en die binnen de in artikel 24, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 685/69 (2) vastgestelde periode van uitslag wordt uitgeslagen om te worden gebruikt bij de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 262/79, wordt steun toegekend.

Artikel 2

1. De in artikel 4 bedoelde steunaanvragen kunnen bij het interventiebureau slechts worden ingediend tijdens de week die begint op de maandag volgende op de in artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde uiterste dag voor de indiening van de aanbiedingen (periode voor toekenning van de steun).

2. Steun kan slechts worden toegekend voor hoeveelheden boter van 1 ton of meer.

Artikel 3

1. Het in Ecu uitgedrukte steunbedrag wordt berekend op basis van het verschil tussen de aankoopprijs voor de boter die door het steunverlenende interventiebureau wordt toegepast op de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, in aanmerking genomen uiterste dag voor de indiening van de offertes voor de bijzondere inschrijving en de in artikel 16, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde minimumverkoopprijs voor de betrokken bijzondere inschrijving, verminderd met 5 Ecu/100 kg.

De verlaging van de minimumverkoopprijs met 14 Ecu/100 kg boter, als bedoeld in artikel 18, lid 2, tweede alinea, van de genoemde verordening, wordt op de bovenbedoelde minimumprijs toegepast wanneer de ondertekenaar van de overeenkomst de verbintenis heeft aangegaan de in de genoemde alinea vastgestelde voorwaarden in acht te nemen.

2. Het steunbedrag wordt in nationale valuta omgerekend aan de hand van de representatieve koers die geldt op de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, in aanmerking genomen uiterste dag voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving.

3. De steun kan slechts worden uitgekeerd

a) nadat de in artikel 5, lid 3, bedoelde boter is uitgeslagen en op voorwaarde dat de in genoemd lid vastgestelde termijn is nagekomen,

b) nadat de in artikel 5, lid 4, bedoelde verwerkingswaarborg is gesteld.

Artikel 4

1. De steun wordt toegekend op aanvraag van de ondertekenaar van het opslagcontract, te richten tot het interventiebureau waarmee hij het contract heeft gesloten.

2. Een steunaanvraag is slechts geldig indien:

a) zij vergezeld gaat van de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde verbintenis;

b) het bewijs wordt geleverd dat een waarborg van 2,42 Ecu/100 kg boter is gesteld.

3. In de steunaanvraag wordt vermeld:

- de hoeveelheid boter die de ondertekenaar van het opslagcontract voornemens is uit te slaan,

- het koelhuis waar de boter zich bevindt,

- de referentie van de partijen,

- de vermoedelijke data van uitslag,

- de Lid-Staat op wiens grondgebied de boter zal worden verwerkt hetzij tot boterconcentraat als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 262/79 hetzij tot in artikel 4 van die verordening bedoelde produkten in geval van toepassing van het bepaalde in artikel 10, lid 2, van genoemde verordening,

- de in artikel 4, lid 1 en lid 2, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bestemming van de boter (»formule A" en/of »formule C" of »formule B"), waarbij wordt aangegeven welke van de in het voorafgaande streepje bedoelde verwerkingen is gekozen,

- de naam en het adres van het bedrijf of de onderneming waar de verwerking plaatsheeft.

4. De steunaanvraag kan niet worden ingetrokken.

5. Het interventiebureau geeft binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk op de laatste dag van de week die volgt op de in artikel 2, lid 1, bedoelde periode voor toekenning van de steun, een ontvangstbewijs af.

6. De in lid 2, sub b), bedoelde waarborg

a) wordt gesteld bij het interventiebureau waarbij de aanvraag wordt ingediend; de waarborg wordt, naar keuze van de ondertekenaar van de steunovereenkomst, gesteld in contanten of in de vorm van een garantie afgegeven door een instelling die voldoet aan de eisen welke zijn bepaald door de Lid-Staat waar de waarborg wordt gesteld;

b) wordt, behoudens overmacht, verbeurd voor de hoeveelheid waarvoor:

- de ondertekenaar van de overeenkomst de steunaanvraag heeft ingetrokken,

- de uitkering van de steun overeenkomstig artikel 3, lid 3, niet kan plaatsvinden.

Artikel 5

1. Het in artikel 4, lid 5, bedoelde ontvangstbewijs heeft, vanaf de dag van afgifte, hetzelfde effect als de toewijzing bij inschrijving als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 262/79 en de ondertekenaar van de steunovereenkomst heeft mutatis mutandis dezelfde verplichtingen als de inschrijver die de toewijzing heeft verkregen.

2. De uit de steunovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar.

3. De uitslag als bedoeld in artikel 23, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 685/69 moet plaatshebben binnen 45 dagen volgende op de in artikel 2, lid 1, bedoelde uiterste dag voor de indiening van de aanbiedingen.

4. Vóór de uitslag van de boter wordt een verwerkingswaarborg gesteld, gelijk aan het bedrag van de in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde verwerkingswaarborg, verminderd met de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, bedoelde verlaging van het steunbedrag.

5. De in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde verwerkingstermijnen worden berekend vanaf de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, in aanmerking genomen uiterste dag voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving.

Artikel 6

1. De in artikel 1 bedoelde boter wordt van de uitslag tot de verwerking ervan tot in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 262/79 genoemde produkten onder douanecontrole geplaatst of onder een administratieve controle die gelijke waarborgen biedt.

2. Op de in lid 1 bedoelde controle is het bepaalde in artikel 2, lid 2 en lid 3, en de artikelen 6, 7, 8, 10 en 14 van Verordening (EEG) nr. 1687/76 alsmede het bepaalde in artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 262/79 van toepassing.

De bijzondere vermeldingen die in de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar moeten worden aangebracht, zijn opgenomen in de bijlage.

3. Voor de in artikel 1 bedoelde boter gelden eveneens de onderstaande bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1687/76:

a) artikel 11 met betrekking tot overmacht,

b) artikel 12 met betrekking tot het bewijs dat de voorwaarden inzake de controle zijn nagekomen, alsmede artikel 22, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 262/79

en

c) artikel 13 betreffende de wijze waarop de in artikel 5, lid 4, van deze verordening bedoelde verwerkingswaarborg wordt gesteld en vrijgegeven en waarop het bewijs wordt geleverd dat de betrokken waarborg werkelijk is gesteld.

4. Voorts gelden voor de in artikel 1 bedoelde boter eveneens de volgende bepalingen van Verordening (EEG) nr. 262/79:

a) artikel 22, lid 4, inzake de termijn bij overschrijding waarvan de verwerkingswaarborg wordt verbeurd,

b) artikel 22, lid 5, en artikel 23, lid 2 en lid 3, inzake de gevallen waarin de waarborg gedeeltelijk wordt verbeurd.

5. Artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 262/79 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde boter.

Artikel 7

De uitgeslagen boter wordt geleverd in verpakkingen waarop, in letters van ten minste één centimeter hoogte één of meer van de volgende vermeldingen is aangebracht:

- »Boter uit particuliere opslag bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84)",

- »Smoer fra privat oplagring bestemt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84)",

- »Zur Verarbeitung bestimmte Butter aus privater Lagerhaltung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84)",

- »Voýtyro idiotikís apothematopoiíseos proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84]",

- »Butter from private storage for processing (Regulation (EEC) No 442/84)",

- »Beurre de stock privé destiné à la transformation (règlement (CEE) no 442/84)",

- »Burro di ammasso privato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 442/84)",

en tevens de bestemming van de boter (»formule A" en/of »formule C" of »formule B" is aangegeven.

Artikel 8

1. De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende van elke maand voor de voorgaande maand in kennis van de hoeveelheden boter, ingedeeld naar bestemming (»formule A" en/of »formule C" of »formule B"),

- waarvoor een steunaanvrage is gedaan en waarvoor de Lid-Staat het in artikel 4, lid 5, bedoelde ontvangstbewijs heeft opgesteld,

- waarvoor de in artikel 5, lid 4, bedoelde verwerkingswaarborg is vrijgegeven.

2. Bovendien delen de Lid-Staten de Commissie ieder kwartaal mede in welke gevallen zij gebruik hebben gemaakt van het bepaalde in lid 1 of lid 2 van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 262/79; zij vermelden daarbij de aangevoerde omstandigheden, de betrokken hoeveelheden boter en de genomen maatregelen. Artikel 9

In voetnoot (4) van deel 5 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1245/83 wordt de tekst bij het tweede streepje gelezen:

»- in Verordening (EEG) nr. 262/79 (PB nr. L 41 van 16. 2. 1979), in Verordening (EEG) nr. 442/84 (PB nr. L 52 van 23. 2. 1984) en in Verordening (EEG) nr. 1932/81 (PB nr. L 191 van 14. 7. 1981), wordt het aangegeven bedrag vermenigvuldigd met:

- de coëfficiënt 0,34 in geval de bestemming die van formule A of van formule C is,

- de coëfficiënt 0,58 in geval de bestemming die van formule B is.".

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 56.

(3) PB nr. L 132 van 21. 5. 1983, blz. 33.

(4) PB nr. L 186 van 9. 7. 1983, blz. 24.

(5) PB nr. L 41 van 16. 2. 1979, blz. 1.

(6) PB nr. L 51 van 22. 2. 1984, blz. 6.

(7) PB nr. L 177 van 14. 7. 1979, blz. 40.

(8) PB nr. L 114 van 29. 4. 1983, blz. 8.

(9) PB nr. L 190 van 14. 7. 1976, blz. 1.

(10) PB nr. L 46 van 16. 2. 1984, blz. 25.

(11) PB nr. L 135 van 23. 5. 1983, blz. 3.

(12) PB nr. L 49 van 20. 2. 1984, blz. 1.

(1) PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 90 van 15. 4. 1969, blz. 12.

BIJLAGE

Bijzondere vermeldingen die moeten worden aangebracht in de vakken 104 en 106 van het controle-exemplaar

A. Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat dat op zijn beurt in banketbakkerswerkconsumptie-ijs of andere voedingsmiddelen wordt verwerkt:

a) bij verzending van boter:

1.2 // - vak 104: // »bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84)", // // »til smoerfedt og efterfoelgende forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84)", // // »zur Verarbeitung in Butterfett und zur Weiterverarbeitung (Verordnung (EWG) nr. 442/84)", // // »proorizómeno gia sympýknosi kai katópin gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84)", // // »for concentration and subsequent processing (Regulation (EEC) No 442/84)," // // »destiné à la concentration et à la transformation ultérieure [règlement (CEE) no 442/84]", // // »destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente ad ulteriore trasformazione [regolamento (CEE) n. 442/84]"; // - vak 106: // 1. de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 442/84 in aanmerking genomen uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving, // // 2. voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van post 19.08 en/of post 19.02 B II b) van het gemeenschappelijk douanetarief: »formule A" en/of »formule C", // // voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van de posten 18.06 B en 18.06 D of van post 21.07 van het gemeenschappelijk douanetarief: »formule B";

b) bij verzending van boterconcentraat of van een tussenprodukt:

1.2 // - vak 104: // »boterconcentraat bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84)", // // »smoerfedt til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84)", // // »Butterfett zur Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84)", // // »sympyknoméno voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84)", // // »concentrated butter for processing (Regulation (EEC) No 442/84)", // // »beurre concentré destiné à la transformation (règlement (CEE) no 442/84)", // // »burro concentrato destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 442/84); // // of // // »Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . (naam en adres van het bedrijf) (artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 442/84)", // // »Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . (virksomhedens navn og adresse) (artikel 6, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 442/84)", // // »Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . (Name und Anschrift des Betriebes) (Artikel 6 Absatz 2 der Verordening (EWG) Nr. 442/84)", // // »Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis (árthro 6 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 442/84)", // // »Intermediate product for processing by . . . (name and address of establishment) (Article 6 (2) of Regulation (EEC) No 442/84)", // // »Produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . (nom et adresse de l'établissement) (article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 442/84)", // // »Prodotto intermedio destinato alla trasformazione in . . . (nome e indirizzo dello stabilimento) (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 442/84)"; // - vak 106: // 1. de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 442/84 in aanmerking genomen uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving; // // 2. het gewicht van de boter, die is gebruikt voor de vervaardiging van de in vak 103 aangegeven hoeveelheid boterconcentraat of tussenprodukt; // // 3. de verrichte bijmenging waarbij, al naar gelang van het geval, een van de volgende vermeldingen wordt gebruikt: // // a) voor boterconcentraat of tussenprodukten volgens bijlage I, sub V, van Verordening (EEG) nr. 262/79 en bestemd voor verwerking tot produkten van post 19.02 B II b) of van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief: // // »produkt 19.02-19.08 (monoglyceriden, tocoferolen/n-heptaanzuur)" of »produkt 19.02 (monoglyceriden, tocoferolen/stigmasterol)"; // // b) voor boterconcentraat of tussenprodukten bestemd voor verwerking tot ongekookt en ongebakken deeg van post 19.02 B II b) of tot produkten van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief: // // - produkt 19.02-19.08 (vanille/n-heptaanzuur)" of »produkt 19.02-19.08 (vanille/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage 1, sub 1, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging, // // - »produkt 19.02-19.08 (caroteen/n-heptaanzuur)" of »produkt 19.02-19.08 (caroteen/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub II, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging, // // - »produkt 19.02-19.08 (suiker/n-heptaanzuur)" of »produkt 19.02-19.08 (suiker/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub III, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging, // // - »produkt 19.02-19.08 (magere-melkpoeder, suiker/n-heptaanzuur)" of »produkt 19.02-19.08 (magere-melkpoeder, suiker/stigmasterol)", indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage I, sub IV, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging; // // c) voor boterconcentraat of tussenprodukten bestemd voor verwerking tot produkten van post 18.06 of 21.07: // // - »produkt 18.06-21.07 (vanille/sitosterol)" indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub I, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging, // // - »produkt 18.06-21.07 (caroteen/sitosterol)" indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub II, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging, // // - »produkt 18.06-21.07 (suiker/sitosterol) indien het produkten betreft die zijn verkregen door de in bijlage II, sub III, van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde bijmenging;

B. Boter of room bestemd voor directe verwerking in banketbakkerswerk of consumptie-ijs:

1.2 // - vak 104: // »bestemd voor directe verwerking (Verordening (EEG) nr. 442/84)", // // »til umiddelbar forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 442/84)", // // »zur direkten Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 442/84)", // // » proorizómeno gia ámesi metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 442/84)", // // »for direct processing (Regulation (EEC) No 442/84)", // // »destiné à la transformation directe (règlement (CEE) no 442/84); // // »destinato alla trasformazione diretta (regolamento (CEE) n. 442/84)"; // - vak 106: // 1. de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 442/84 in aanmerking genomen uiterste datum voor de indiening van de aanbiedingen voor de bijzondere inschrijving; // // 2. voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van post 19.08 van het gemeenschappelijk douanetarief: »formule A", // // voor boter bestemd voor verwerking tot produkten van de posten 18.06 B of 18.06 D of van post 21.07 van het gemeenschappelijk douanetarief: »formule B".