Home

Verordening (EEG) nr. 699/84 van de Commissie van 16 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2300/73 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad

Verordening (EEG) nr. 699/84 van de Commissie van 16 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2300/73 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad

Verordening (EEG) nr. 699/84 van de Commissie van 16 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2300/73 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad

Publicatieblad Nr. L 074 van 17/03/1984 blz. 0032 - 0032


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 699/84 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 1984

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2300/73 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1413/82 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2027/83 (4), en met name op artikel 7,

Overwegende dat in artikel 5 bis van Verordening (EEG) nr. 2300/73 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2937/83 (6), de drempel is vastgesteld op basis waarvan de verschillen tussen de wisselkoersen op termijn en de contante wisselkoersen van de valuta's in aanmerking worden genomen voor de berekening van de differentiële bedragen; dat deze drempel te hoog is om ernstige distorsies tussen bedrijven die in verschillende Lid-Staten zijn gevestigd, te voorkomen; dat deze drempel dient te worden verlaagd om deze distorsies te beperken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2300/73 worden de woorden »wordt vastgesteld op 2,5" vervangen door »wordt vastgesteld op 0,5".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 6.

(3) PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.

(4) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 14.

(5) PB nr. L 236 van 24. 8. 1973, blz. 28.

(6) PB nr. L 288 van 21. 10. 1983, blz. 20.