Home

Verordening (EEG) nr. 854/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende verlenging van het melkprijsjaar 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 854/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende verlenging van het melkprijsjaar 1983/1984

Verordening (EEG) nr. 854/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende verlenging van het melkprijsjaar 1983/1984

Publicatieblad Nr. L 089 van 31/03/1984 blz. 0001 - 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 854/84 VAN DE RAAD

van 31 maart 1984

houdende verlenging van het melkprijsjaar 1983/1984

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1600/83 (2), inzonderheid op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het niet mogelijk is geweest de voor het melkprijsjaar 1984/1985 geldende prijzen tijdig vast te stellen; dat het derhalve noodzakelijk is het melkprijsjaar 1983/1984 te verlengen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het melkprijsjaar 1983/1984 eindigt op 1 april 1984 en het melkprijsjaar 1984/1985 vangt aan op 2 april 1984.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. ROCARD

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 163 van 22. 6. 1983, blz. 56.