Home

Verordening (EEG) nr. 860/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het melkprijsjaar 1984/1985

Verordening (EEG) nr. 860/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het melkprijsjaar 1984/1985

Verordening (EEG) nr. 860/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het melkprijsjaar 1984/1985

Publicatieblad Nr. L 090 van 01/04/1984 blz. 0020 - 0020


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 860/84 VAN DE RAAD

van 31 maart 1984

tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het melkprijsjaar 1984/1985

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 856/84 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 4 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ) ,

Overwegende dat de drempelprijzen zodanig moeten worden vastgesteld dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten , met inachtneming van de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming , op een niveau komen te liggen dat overeenkomt met de richtprijs voor melk ; dat het derhalve wenselijk is de drempelprijs vast te stellen op basis van de richtprijs voor melk , rekening houdend met de wenselijk geachte verhouding tussen de waarde van melkvet en die van magere melk , alsmede met een uniform rendement en uniforme kosten voor elk der betrokken zuivelprodukten ; dat bovendien een forfaitair bedrag in aanmerking moet worden genomen dat bestemd is om de verwerkende industrie in de Gemeenschap een voldoende bescherming te verschaffen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor het melkprijsjaar 1984/1985 worden de drempelprijzen als volgt vastgesteld :

Hoofdprodukt van de produktengroep * Ecu per 100 kg *

1 * 55,99 *

2 * 186,42 *

3 * 273,05 *

4 * 101,65 *

5 * 133,66 *

6 * 358,09 *

7 * 390,39 *

8 * 322,16 *

9 * 598,93 *

10 * 350,57 *

11 * 321,22 *

12 * 93,07 *

2 . De in lid 1 bedoelde hoofdprodukten zijn die welke zijn vastgesteld in bijlage I bij Verordening ( EEG ) nr . 2915/79 van de Raad van 18 december 1979 houdende vaststelling van de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 859/84 ( 5 ) .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van het begin van het melkprijsjaar 1984/1985 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 maart 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . ROCARD

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) Zie blz . 10 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 62 van 5 . 3 . 1984 , blz . 62 .

( 4 ) PB nr . L 329 van 24 . 12 . 1979 , blz . 1 .

( 5 ) Zie blz . 19 van dit Publikatieblad .