Home

Verordening (EEG) nr. 868/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor geslachte volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1984/1985

Verordening (EEG) nr. 868/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor geslachte volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1984/1985

Verordening (EEG) nr. 868/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor geslachte volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1984/1985

Publicatieblad Nr. L 090 van 01/04/1984 blz. 0030 - 0031


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 868/84 VAN DE RAAD

van 31 maart 1984

tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor geslachte volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1984/1985

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 , inzonderheid op artikel 3 , lid 3 , en artikel 6 , lid 4 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 4 ) ,

Overwegende dat bij de vaststelling van de oriëntatieprijs voor volwassen runderen rekening moet worden gehouden met de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en met de bijdrage die de Gemeenschap wil leveren voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel ; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren , de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te garanderen ;

Overwegende dat de oriëntatieprijs moet worden vastgesteld volgens de criteria van artikel 3 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 ;

Overwegende dat , gezien de huidige marktsituatie voor rundvlees , de interventieprijs voor volwassen runderen in het verkoopseizoen 1984/1985 ten opzichte van de oriëntatieprijs op hetzelfde niveau als voor het voorgaande verkoopseizoen moet worden vastgesteld ;

Overwegende dat bij de Verordeningen ( EEG ) nr . 1358/80 ( 5 ) en ( EEG ) nr . 1208/81 ( 6 ) een communautair indelingsschema voor geslachte volwassen runderen is voorzien respectievelijk ingesteld met het oog op de constatering van de marktprijzen en de toepassing van de interventiemaatregelen ; dat bij Verordening ( EEG ) nr . 869/84 ( 7 ) besloten is om dit communautaire schema gedurende een proefperiode van drie jaar toe te passen op de interventiemaatregelen ; dat de geleidelijke toepassing van het schema pas aan het begin van het verkoopseizoen 1987/1988 zal leiden tot de vaststelling van één enkele prijs voor elke kwaliteit of groep van kwaliteiten vlees die voor interventie in aanmerking komt ; dat derhalve rijdens de overgangsperiode dient te worden bepaald dat de aankopen voor vlees van kwaliteiten die voor interventie in aanmerking komen dienen te worden verricht en opgeschort op basis van de constatering op de markt van elke Lid-Staat van de prijzen van deze kwaliteiten op basis van voornoemd communautair schema ;

Overwegende dat , gezien de doelstellingen van de interventieregeling en de financiële lasten voor de Gemeenschap , de mogelijkheid moet worden geboden om de interventieaankopen in bepaalde Lid-Staten te beperken tot een kwaliteit of een groep van kwaliteiten vlees , afhankelijk van de produktie - en marktkenmerken in die Lid-Staten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1984/1985 wordt de oriëntatieprijs voor volwassen runderen vastgesteld op 205,02 Ecu per 100 kg levend gewicht .

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1984/1985 en in afwijking van artikel 6 , lid 1 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 :

a ) wordt de in voornoemde alinea bedoelde interventieprijs vastgesteld op 184,52 Ecu per 100 kg levend gewicht ;

b ) wordt het in artikel 6 , lid 3 , eerste zin , van genoemde verordening bedoelde prijspeil vastgesteld op 184,52 Ecu per 100 kg levend gewicht .

Artikel 3

Voor het verkoopseizoen 1984/1985 gelden de onderstaande bepalingen :

1 . in afwijking van artikel 6 , leden 1 en 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 wordt tot de aankoop door de interventiebureaus van een of meer nader te bepalen kwaliteiten of groepen kwaliteiten vers of gekoeld vlees van de posten 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 en 02.01 A II a ) 3 van het gemeenschappelijk douanetarief besloten wanneer de gemiddelde prijs van deze kwaliteiten of groepen kwaliteiten , geconstateerd op de markt van een Lid-Staat of van een gebied van een Lid-Staat op basis van het bij Verordening ( EEG ) nr . 1208/81 ingestelde communautaire indelingsschema van geslachte volwassen runderen , gedurende twee opeenvolgende weken gelijk is aan of lager is dan de aankoopinterventieprijs die aan het begin van het verkoopseizoen voor deze kwaliteiten of groepen kwaliteiten is vastgesteld ;

2 . de sub 1 bedoelde aankopen kunnen worden opgeschort wanneer de gemiddelde prijs voor bepaalde kwaliteiten of groepen kwaliteiten vlees , geconstateerd op de markt van een Lid-Staat of van een gebied van een Lid-Staat op basis van het sub 1 bedoelde schema , gedurende drie opeenvolgende weken hoger is dan de aankoopinterventieprijs die aan het begin van het verkoopseizoen voor deze kwaliteiten of groepen kwaliteiten is vastgesteld ;

3 . de Commissie kan volgens de sub 4 bedoelde procedure de lijst van kwaliteiten of groepen kwaliteiten vlees die voor interventie in aanmerking komen , in een of meer Lid-Staten beperken ;

4 . volgens de procedure van artikel 27 van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 :

a ) stelt de Commissie de interventieaankoopprijzen vast ;

b ) beslist de Commissie tot interventieaankopen en tot opschorting daarvan ;

c ) stelt de Commissie de toepassingsbepalingen van dit artikel vast .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van het begin van het verkoopseizoen 1984/1985 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 maart 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . ROCARD

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 .

( 2 ) PB nr . C 62 van 5 . 3 . 1984 , blz . 66 .

( 3 ) Advies uitgebracht op 15 maart 1984 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 4 ) Advies uitgebracht op 29 maart 1984 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 5 ) PB nr . L 140 van 20 . 5 . 1980 , blz . 4 .

( 6 ) PB nr . L 123 van 7 . 5 . 1981 , blz . 3 .

( 7 ) Zie blz . 32 van dit Publikatieblad .