Home

Verordening (EEG) nr. 2109/84 van de Commissie van 23 juli 1984 houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1768/84 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor zachte tarwe in Griekenland

Verordening (EEG) nr. 2109/84 van de Commissie van 23 juli 1984 houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1768/84 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor zachte tarwe in Griekenland

Verordening (EEG) nr. 2109/84 van de Commissie van 23 juli 1984 houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1768/84 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor zachte tarwe in Griekenland

Publicatieblad Nr. L 194 van 24/07/1984 blz. 0024 - 0024


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2109/84 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 1984

houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1768/84 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor zachte tarwe in Griekenland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451/82 (2), en met name op artikel 8, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1768/84 van de Commissie (3) een openbare inschrijving is opengesteld om het bedrag van de restitutie te bepalen voor de uitvoer van 200 000 ton zachte tarwe uit Griekenland;

Overwegende dat in de gepubliceerde tekst feilen zijn geslopen; dat de gepubliceerde verordening niet aan de ontwerp-verordening beantwoordt waarover het Comité van beheer voor granen advies heeft uitgebracht; dat de betrokken verordening derhalve moet worden gerectificeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1768/84 wordt als volgt gerectificeerd:

1. Artikel 2, lid 4, wordt gelezen:

»4. De offertes moeten worden ingediend bij één van de interventiebureaus die in het bericht van inschrijving zijn aangegeven.".

2. In artikel 2, lid 2, van de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Deense versie dienen:

»skliroý sítoy"

»frumento duro"

»durum tarwe"

»hart hvede"

respectievelijk te worden gelezen:

»malakoý sítoy"

»frumento tenero"

»zachte broodtarwe"

»bloed hvede".

3. In artikel 1, lid 1, van de Italiaanse versie dient in plaats van »frumento duro" te worden gelezen »frumento tenero".

4. In artikel 1, lid 1, van de Italiaanse versie dient in plaats van »150 000 ton" te worden gelezen »200 000 ton".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 27 juni 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 166 van 26. 6. 1984, blz. 13.