Home

Verordening (EEG) nr. 2152/84 van de Raad van 23 juli 1984 houdende verhoging van het communautaire tariefcontingent dat voor het jaar 1984 bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 is geopend voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2152/84 van de Raad van 23 juli 1984 houdende verhoging van het communautaire tariefcontingent dat voor het jaar 1984 bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 is geopend voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2152/84 van de Raad van 23 juli 1984 houdende verhoging van het communautaire tariefcontingent dat voor het jaar 1984 bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 is geopend voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 197 van 27/07/1984 blz. 0004 - 0004


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2152/84 VAN DE RAAD

van 23 juli 1984

houdende verhoging van het communautaire tariefcontingent dat voor het jaar 1984 bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 is geopend voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 28 en 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 (1) een communautair tariefcontingent met vrijstelling van rechten heeft geopend en over de Lid-Staten verdeeld, voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief, waarvan de omvang is vastgesteld op 500 000 ton; dat bij dezelfde verordening het betrokken tariefcontingent is uitgebreid tot bepaalde andere papiersoorten die, afgezien van het criterium inzake de waterlijnen, voldoen aan de in de Aanvullende Aantekening op Hoofdstuk 48 van het gemeenschappelijk douanetarief gegeven omschrijving van courantenpapier;

Overwegende dat de extra behoeften van de Gemeenschap aan invoer uit derde landen aan de hand van de meest recente gegevens betreffende dit produkt voor 1984 op 70 000 ton dienen te worden geraamd; dat het contingent met deze hoeveelheid dient te worden verhoogd om rekening te houden met de geconstateerde behoeften; dat het, ten einde het communautaire karakter van het betrokken tariefcontingent te behouden, dienstig is een gedeelte van het aanvullend contingent aan de communautaire reserve toe te voegen, terwijl het saldo verdeeld wordt over de Lid-Staten naar rato van hun te verwachten behoeften aan invoer uit derde landen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het communautaire tariefcontingent dat bij Verordening (EEG) nr. 3684/83 is geopend voor courantenpapier van post 48.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief wordt van 500 000 ton gebracht op 570 000 ton.

Artikel 2

1. Een eerste gedeelte van het in artikel 1 bedoelde aanvullende contingent, zijnde 58 074 ton, wordt als volgt over de Lid-Staten verdeeld:

1.2 // // (in ton) // Benelux // 5 917, // Denemarken // 275, // Duitsland // 10 660, // Griekenland // 933, // Frankrijk // 759, // Ierland // 597, // Italië // 716, // Verenigd Koninkrijk // 38 217.

2. Het tweede gedeelte, dat een hoeveelheid van 11 926 ton uitmaakt, vormt de reserve.

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3684/83 vastgestelde reserve wordt aldus van 50 000 gebracht op 61 926 ton.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. O'KEEFFE

(1) PB nr. L 368 van 29. 12. 1983, blz. 7.