Home

Verordening (EEG) nr. 2825/84 van de Commissie van 5 oktober 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 283/84 ten aanzien van de termijnen voor de opstelling van de lijst van de voor financiering in aanmerking komende voorstellen en voor de afsluiting van de contracten betreffende de actie ter verbetering van de kwaliteit van de melk

Verordening (EEG) nr. 2825/84 van de Commissie van 5 oktober 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 283/84 ten aanzien van de termijnen voor de opstelling van de lijst van de voor financiering in aanmerking komende voorstellen en voor de afsluiting van de contracten betreffende de actie ter verbetering van de kwaliteit van de melk

Verordening (EEG) nr. 2825/84 van de Commissie van 5 oktober 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 283/84 ten aanzien van de termijnen voor de opstelling van de lijst van de voor financiering in aanmerking komende voorstellen en voor de afsluiting van de contracten betreffende de actie ter verbetering van de kwaliteit van de melk

Publicatieblad Nr. L 266 van 06/10/1984 blz. 0009 - 0009
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 32 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 32 blz. 0122


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2825/84 VAN DE COMMISSIE

van 5 oktober 1984

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 283/84 ten aanzien van de termijnen voor de opstelling van de lijst van de voor financiering in aanmerking komende voorstellen en voor de afsluiting van de contracten betreffende de actie ter verbetering van de kwaliteit van de melk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1079/77 van de Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijkheidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1206/84 (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat in artikel 5, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 283/84 van 1 februari 1984 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 1271/78 bedoelde acties ter verbetering van de kwaliteit van de melk in de Gemeenschap (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 412/84 (4), de termijnen voor de opstelling van de lijst van de voor financiering in aanmerking komende voorstellen en voor het sluiten van de contracten betreffende de aanvaarde acties zijn bepaald; dat deze termijnen om administratieve redenen niet kunnen worden nageleefd en dat zij derhalve moeten worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 283/84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5, lid 2, wordt de datum »1 juli 1984" vervangen door »15 oktober 1984".

2. In artikel 5, lid 3, wordt de datum »1 september 1984" vervangen door »15 november 1984".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 131 van 26. 5. 1977, blz. 6.

(2) PB nr. L 115 van 1. 5. 1984, blz. 73.

(3) PB nr. L 32 van 3. 2. 1984, blz. 28.

(4) PB nr. L 48 van 18. 2. 1984, blz. 13.