Home

Verordening (EEG) nr. 2856/84 van de Commissie van 8 oktober 1984 houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 500/84 tot verdeling van de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten

Verordening (EEG) nr. 2856/84 van de Commissie van 8 oktober 1984 houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 500/84 tot verdeling van de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten

Verordening (EEG) nr. 2856/84 van de Commissie van 8 oktober 1984 houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 500/84 tot verdeling van de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten

Publicatieblad Nr. L 270 van 11/10/1984 blz. 0011 - 0012


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2856/84 VAN DE COMMISSIE

van 8 oktober 1984

houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 500/84 tot verdeling van de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 349/84 van de Raad van 6 februari 1984 houdende schorsing van tariefconcessies en verhoging van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika en houdende instelling van kwantitatieve beperkingen voor andere produkten van oorsprong uit dat land (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1346/84 (2), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 500/84 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1921/84 (4), de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten in twee delen zijn onderverdeeld, waarvan een eerste deel tussen de Lid-Staten is verdeeld en een tweede een communautaire reserve vormt;

Overwegende dat dringende voorzieningsbehoeften die zich in bepaalde Lid-Staten hebben voorgedaan, aanleiding geven tot een herziening van de verdeling tussen de Lid-Staten;

Overwegende dat voornoemde Verordening (EEG) nr. 1346/84 van de Raad onder andere, ten einde beter rekening te kunnen houden met de evolutie van de wisselkoers US-dollar - Ecu, de invoercontingenten heeft aangepast; dat het dienstig is de daaruit voortvloeiende verhoging van de contingenten aan te wenden om te kunnen voorzien in de voornoemde voorzieningsbehoeften;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor contingentsbeheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 500/84 wordt overeenkomstig de bijlage van deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 1984.

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 40 van 11. 2. 1984, blz. 1.

(2) PB nr. L 131 van 17. 5. 1984, blz. 1.

(3) PB nr. L 57 van 28. 2. 1984, blz. 7.

(4) PB nr. L 179 van 6. 7. 1984, blz. 8.

BIJLAGE

(in 1 000 Ecu)

1.2.3,10.11 // // // // // NIMEXE- code // Communau- taire quota // Verdeling per Lid-Staat // Reserve // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 // // // D // F // I // BNL // UK // IRL // DK // GR // // // // // // // // // // // // // 39.02-09 // 10 800 // 2 285 // 765 // 2 370 // 1 000 // 3 115 // 700 // 435 // 5 // 125 // 39.02-12 // 3 100 // 325 // 90 // 420 // 660 // 990 // 105 // 17 // 43 // 450 // 97.06-10 // 4 400 // 1 110 // 275 // 50 // 310 // 2 630 // 7 // 15 // 3 // - // // // // // // // // // // //