Home

Verordening (EEG) nr. 3388/84 van de Raad van 3 oktober 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd

Verordening (EEG) nr. 3388/84 van de Raad van 3 oktober 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd

Verordening (EEG) nr. 3388/84 van de Raad van 3 oktober 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd

Publicatieblad Nr. L 323 van 11/12/1984 blz. 0126 - 0126
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 12 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 12 blz. 0003


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3388/84 VAN DE RAAD

van 3 oktober 1984

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr . 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat de regels van oorsprong neergelegd in Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking , hierna " Protocol " genoemd , bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen ( 1 ) zowel wat de voorwaarden waaronder produkten het karakter van produkt van oorsprong verkrijgen als wat de verantwoording van dit karakter en de eraan verbonden controlemaatregelen betreft , door een aantal besluiten van het Gemengd Comité EEG-Noorwegen zijn gewijzigd ;

Overwegende dat twee briefwisselingen hebben plaatsgevonden waarbij van het bepaalde in artikel 1 van het Protocol wordt afgeweken ;

Overwegende dat voor de goede werking van de Overeenkomst het derhalve wenselijk is al deze bepalingen , met uitzondering van Besluit nr . 2/82 van het Gemengd Comité EEG-Noorwegen ( 2 ) , in één enkele tekst samen te brengen ten einde de taak van gebruikers en douaneadministraties te vereenvoudigen ;

Overwegende dat het aanbeveling verdient de overgangsbepalingen van het Protocol in te trekken ;

Overwegende dat in artikel 28 van het Protocol is bepaald dat het Gemengd Comité het Protocol slechts gedeeltelijk kan wijzigen ; dat het wenselijk is het Gemengd Comité de bevoegdheid te verlenen om het even welk gedeelte van het Protocol te wijzigen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr . 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd , wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 3 oktober 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . BARRY

( 1 ) PB nr . L 171 van 27 . 6 . 1973 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 385 van 31 . 12 . 1982 , blz . 35 .

OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling waarbij de tekst van Protocol nr . 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen wordt gecodificeerd en gewijzigd

Brief nr . 1

Brussel , ...

Excellentie ,

Protocol nr . 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen , ondertekend op 14 mei 1973 , werd gewijzigd bij de Besluiten nr . 1/77 , nr . 1/78 , nr . 1/80 , nr . 2/80 , nr . 3/80 , nr . 1/81 , nr . 2/81 , nr . 3/81 , nr . 4/81 , nr . 1/82 , nr . 2/82 en nr . 1/83 van het Gemengd Comité . Bovendien hebben op 14 juni 1977 en 27 maart 1981 twee briefwisselingen plaatsgevonden , waarbij van het bepaalde in artikel 1 van dit Protocol wordt afgeweken .

Daar komt nog bij dat de artikelen 18 , 21 en 24 en artikel 25 , leden 1 tot en met 4 , die overgangsbepalingen zijn , vanaf 1 januari 1985 niet meer van toepassing zijn .

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de geldigheidsduur van artikel 23 , lid 1 , laatste alinea , van artikel 25 , lid 5 , en van de tweede alinea van Aantekening 8 op 31 december 1985 verstrijkt .

Bovendien zijn de bepalingen van artikel 28 , waarbij de bevoegdheden van het Gemengd Comité worden beperkt tot het aanbrengen van wijzigingen in titel I , artikel 5 , lid 3 , titel II , titel III , artikelen 23 , 24 en 25 en in de bijlagen I , II , III , V en VI van het Protocol , niet langer noodzakelijk .

Om de situatie te verduidelijken en in het Protocol een aantal wijzigingen aan te brengen waarvoor het Gemengd Comité niet bevoegd is en ten einde alle bestaande bepalingen , met uitzondering van Besluit nr . 2/82 van het Gemengd Comité dat wegens zijn vorm niet kan worden opgenomen , in één enkele tekst samen te brengen , stel ik voor overeen te komen dat de als bijlage aan deze Overeenkomst gehechte tekst van Protocol nr . 3 de vroegere , als bijlage aan de Overeenkomst gehechte tekst van Protocol nr . 3 , gewijzigd bij de Besluiten nr . 1/77 , nr . 1/78 , nr . 1/80 , nr . 2/80 , nr . 3/80 , nr . 1/81 , nr . 2/81 , nr . 3/81 , nr . 4/81 , nr . 1/82 en nr . 1/83 van het Gemengd Comité , evenals de briefwisselingen van 14 juni 1977 en 27 maart 1981 vervangt , alsook dat deze door de in bijlage opgenomen tekst worden ingetrokken en geen geldige rechtsinstrumenten meer zijn .

Ik stel U voor deze Overeenkomst op 1 januari 1985 in werking te doen treden .

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat Uw Regering met dit voorstel instemt .

Gelieve , Excellentie , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Brief nr . 2

Brussel , ...

Mijnheer ,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden , welke als volgt luidt :

" Protocol nr . 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen , ondertekend op 14 mei 1973 , werd gewijzigd bij de Besluiten nr . 1/77 , nr . 1/78 , nr . 1/80 , nr . 2/80 , nr . 3/80 , nr . 1/81 , nr . 2/81 , nr . 3/81 , nr . 4/81 , nr . 1/82 , nr . 2/82 en nr . 1/83 van het Gemengd Comité . Bovendien hebben op 14 juni 1977 en 27 maart 1981 twee briefwisselingen plaatsgevonden , waarbij van het bepaalde in artikel 1 van dit Protocol wordt afgeweken .

Daar komt nog bij dat de artikelen 18 , 21 en 24 en artikel 25 , leden 1 tot en met 4 , die overgangsbepalingen zijn , vanaf 1 januari 1985 niet meer van toepassing zijn .

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de geldigheidsduur van artikel 23 , lid 1 , laatste alinea , van artikel 25 , lid 5 , en van de tweede alinea van Aantekening 8 op 31 december 1985 verstrijkt .

Bovendien zijn de bepalingen van artikel 28 , waarbij de bevoegdheden van het Gemengd Comité worden beperkt tot het aanbrengen van wijzigingen in titel I , artikel 5 , lid 3 , titel II , titel III , artikelen 23 , 24 en 25 en in de bijlagen I , II , III , V en VI van het Protocol , niet langer noodzakelijk .

Om de situatie te verduidelijken en in het Protocol een aantal wijzigingen aan te brengen waarvoor het Gemengd Comité niet bevoegd is en ten einde alle bestaande bepalingen , met uitzondering van Besluit nr . 2/82 van het Gemengd Comité dat wegens zijn vorm niet kan worden opgenomen , in één enkele tekst samen te brengen , stel ik voor overeen te komen dat de als bijlage aan deze Overeenkomst gehechte tekst van Protocol nr . 3 de vroegere , als bijlage aan de Overeenkomst gehechte tekst van Protocol nr . 3 , gewijzigd bij de Besluiten nr . 1/77 , nr . 1/78 , nr . 1/80 , nr . 2/80 , nr . 3/80 , nr . 1/81 , nr . 2/81 , nr . 3/81 , nr . 4/81 , nr . 1/82 en nr . 1/83 van het Gemengd Comité , evenals de briefwisselingen van 14 juni 1977 en 27 maart 1981 vervangt , alsook dat deze door de in bijlage opgenomen tekst worden ingetrokken en geen geldige rechtsinstrumenten meer zijn .

Ik stel U voor deze Overeenkomst op 1 januari 1985 in werking te doen treden .

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat Uw Regering met dit voorstel instemt . " .

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering instemt met de inhoud van deze brief .

Gelieve , Mijnheer , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

PROTOCOL Nr . 3

betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking

TITEL I

Definitie van het begrip " produkten van oorsprong "

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van dit Protocol worden voor de toepassing van de Overeenkomst beschouwd als :

1 . produkten van oorsprong uit de Gemeenschap :

a ) geheel en al in de Gemeenschap verkregen produkten ,

b ) in de Gemeenschap verkregen produkten bij de vervaardiging waarvan andere dan de sub a ) bedoelde produkten zijn gebruikt , mits laatstgenoemde produkten bewerkingen of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 5 . Deze voorwaarde geldt echter niet voor produkten van oorsprong uit Noorwegen , in de zin van dit Protocol ;

2 . produkten van oorsprong uit Noorwegen :

a ) geheel en al in Noorwegen verkregen produkten ,

b ) in Noorwegen verkregen produkten bij de vervaardiging waarvan andere dan de sub a ) bedoelde produkten zijn gebruikt , mits laatstgenoemde produkten bewerkingen of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 5 . Deze voorwaarde geldt echter niet voor produkten van oorsprong uit de Gemeenschap , in de zin van dit Protocol .

De in lijst C genoemde produkten zijn tijdelijk van de toepassing van dit Protocol uitgesloten . De bepalingen inzake administratieve samenwerking en artikel 23 blijven evenwel mutatis mutandis van toepassing op deze produkten .

Artikel 2

1 . Indien het handelsverkeer tussen de Gemeenschap of Noorwegen enerzijds en Finland , IJsland , Oostenrijk , Portugal , Zweden of Zwitserland anderzijds , alsmede tussen al deze zes landen onderling , geregeld is in overeenkomsten die dezelfde regels bevatten als dit Protocol , worden eveneens beschouwd als :

A . produkten van oorsprong uit de Gemeenschap : produkten die zijn bedoeld in artikel 1 , lid 1 , en die , na uit de Gemeenschap te zijn uitgevoerd , in geen van deze zes landen een bewerking of verwerking hebben ondergaan , of aldaar bewerkingen of verwerkingen hebben ondergaan die ontoereikend zijn om aan deze produkten op grond van bepalingen in de hierboven bedoelde overeenkomsten , die overeenkomen met die van artikel 1 , lid 1 , sub b ) , of lid 2 , sub b ) , van dit Protocol , het karakter van oorsprong uit een van die landen te verlenen , mits :

a ) tijdens deze bewerkingen of verwerkingen alleen produkten van oorsprong uit een van deze zes landen , uit de Gemeenschap of uit Noorwegen zijn gebruikt ,

b ) wanneer een percentageregel in de in artikel 5 bedoelde lijsten A of B het waardeaandeel beperkt van produkten die niet van oorsprong zijn en onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verwerkt , die meerwaarde is verkregen met inachtneming , in elk der landen , van de percentageregels , alsmede van de andere regels die in de genoemde lijsten voorkomen , zonder dat cumulatie van land tot land mogelijk is ;

B . produkten van oorsprong uit Noorwegen : produkten die zijn bedoeld in artikel 1 , lid 2 , die , na uit Noorwegen te zijn uitgevoerd , in geen van deze zes landen een bewerking of verwerking hebben ondergaan , of aldaar bewerkingen of verwerkingen hebben ondergaan die ontoereikend zijn om aan deze produkten op grond van bepalingen in de hierboven bedoelde overeenkomsten , die overeenkomen met die van artikel 1 , lid 1 , sub b ) , of lid 2 , sub b ) , van dit Protocol het karakter van oorsprong uit een van die landen te verlenen , mits :

a ) tijdens deze bewerkingen of verwerkingen alleen produkten van oorsprong uit een van deze zes landen , uit de Gemeenschap of uit Noorwegen zijn gebruikt ,

b ) wanneer een percentageregel in de in artikel 5 bedoelde lijsten A of B het waardeaandeel beperkt van produkten die niet van oorsprong zijn en onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verwerkt , die meerwaarde is verkregen met inachtneming , in elk der landen , van de percentageregels , alsmede van de andere regels die in de genoemde lijsten voorkomen , zonder dat cumulatie van land tot land mogelijk is .

2 . Bij de toepassing van lid 1 , punt A , sub a ) , en punt B , sub a ) , is het feit dat andere produkten zijn gebruikt dan die welke in dat lid zijn bedoeld , wanneer het waardeaandeel daarvan in totaal niet meer bedraagt dan 5 % van de waarde van de verkregen produkten die hetzij in Noorwegen , hetzij in de Gemeenschap zijn ingevoerd , niet van invloed op de vaststelling van de oorsprong van laatstgenoemde produkten , wanneer de op deze wijze gebruikte produkten aan de aanvankelijk hetzij uit de Gemeenschap , hetzij uit Noorwegen uitgevoerde produkten , indien zij daarin zouden zijn verwerkt niet het karakter van produkten van oorsprong zouden hebben ontnomen .

3 . In de in lid 1 , punt A , sub b ) , punt B , sub b ) , en lid 2 bedoelde gevallen mag geen enkel produkt zijn verwerkt dat niet van oorsprong is , indien het slechts bewerkingen of verwerkingen als vermeld in artikel 5 , lid 3 , ondergaat .

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 en mits wel aan alle in dat artikel vermelde voorwaarden is voldaan , blijven de verkregen produkten slechts van oorsprong uit respectievelijk de Gemeenschap of Noorwegen indien de waarde van de be - of verwerkte produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Noorwegen het hoogste percentage van de waarde van de verkregen produkten vertegenwoordigt . Indien dit niet het geval is , worden deze laatste produkten beschouwd als produkten van oorsprong uit het land waar de verkregen meerwaarde het hoogste percentage van hun waarde vertegenwoordigt .

Artikel 4

Als " geheel en al verkregen " hetzij in de Gemeenschap , hetzij in Noorwegen , in de zin van artikel 1 , lid 1 , sub a ) , en lid 2 , sub a ) , worden beschouwd :

a ) uit hun bodem of hun zeebodem gewonnen minerale produkten ;

b ) aldaar geoogste produkten van het plantenrijk ;

c ) aldaar geboren en opgefokte levende dieren ;

d ) produkten , afkomstig van levende dieren die aldaar worden opgefokt ;

e ) voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij ;

f ) produkten van de zeevisserij en andere door hun schepen uit de zee gewonnen produkten ;

g ) produkten , uitsluitend uit de sub f ) bedoelde produkten aan boord van hun fabrieksschepen vervaardigd ;

h ) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts kunnen dienen voor het terugwinnen van grondstoffen ;

i ) afval , afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen ;

j ) goederen die aldaar zijn vervaardigd uit geen andere dan de sub a ) tot en met i ) bedoelde produkten .

Artikel 5

1 . Voor de toepassing van artikel 1 , lid 1 , sub b ) , en lid 2 , sub b ) , worden als toereikend beschouwd :

a ) bewerkingen of verwerkingen die tot resultaat hebben dat de verkregen goederen onder een andere tariefpost komen te vallen dan die waartoe elk der bewerkte of verwerkte produkten behoort , met uitzondering evenwel van de bewerkingen of verwerkingen die zijn opgenomen in lijst A en waarop de bijzondere bepalingen van die lijst van toepassing zijn ;

b ) bewerkingen of verwerkingen die zijn opgenomen in lijst B .

Onder afdelingen , hoofdstukken en tariefposten worden verstaan de afdelingen , hoofdstukken en tariefposten van de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad voor de indeling van goederen in douanetarieven .

2 . Wanneer voor een bepaald verkregen produkt door een percentageregel in lijst A en in lijst B de waarde van de be - of verwerkte produkten die kunnen worden gebruikt , wordt beperkt , mag de totale waarde van deze produkten , ongeacht of zij binnen de grenzen en onder de voorwaarden , vermeld in elk van deze beide lijsten , tijdens bewerkingen , verwerkingen of de montage onder een andere tariefpost zijn komen te vallen , ten opzichte van de waarde van het verkregen produkt niet hoger zijn dan de waarde die overeenkomt met hetzij , indien de percentages in de beide lijsten gelijk zijn , dat gemeenschappelijke percentage , hetzij het hoogste van de percentages , indien deze verschillen .

3 . Voor de toepassing van artikel 1 , lid 1 , sub b ) , en lid 2 , sub b ) , worden de volgende bewerkingen of verwerkingen steeds als ontoereikend beschouwd om het karakter van produkten van oorsprong te verlenen , ongeacht of er verandering van tariefpost plaatsvindt :

a ) behandelingen om de bewaring in ongewijzigde staat van goederen tijdens het vervoer en de opslag te verzekeren ( luchten , uitleggen , drogen , koelen , leggen in water waaraan zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , verwijdering van beschadigde gedeelten en soortgelijke handelingen ) ;

b ) gewone handelingen zoals stofvrij maken , zeven , uitzoeken , rangschikken , sorteren ( met inbegrip van het samenvoegen van goederensets ) , wassen , verven en snijden ;

c ) i ) veranderingen in de verpakking en verdeling en samenvoeging van colli ;

ii ) gewoon bottelen , verpakken in zakken , in omhulsels , in blikken , enzovoort en alle andere gewone verpakkingsbehandelingen ;

d ) het aanbrengen op de produkten zelf of op hun verpakkingen van merken , etiketten of andere soortgelijke onderscheidingstekens ;

e ) het eenvoudig mengen van produkten , zelfs van verschillende soorten , wanneer een of meer bestanddelen van het mengsel niet voldoen aan de in dit Protocol vastgestelde voorwaarden om als produkten van oorsprong , hetzij uit de Gemeenschap , hetzij uit Noorwegen , te kunnen worden beschouwd ;

f ) het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen om een geheel artikel te vormen ;

g ) twee of meer van de sub a ) tot en met f ) genoemde handelingen te zamen ;

h ) het slachten van dieren .

Artikel 6

1 . Wanneer in de in artikel 5 bedoelde lijsten A en B is bepaald dat de in de Gemeenschap of in Noorwegen verkregen goederen alleen als goederen van oorsprong daaruit worden beschouwd indien de waarde van de bewerkte of verwerkte produkten een bepaald percentage van de waarde van de verkregen goederen niet overschrijdt , wordt bij de bepaling van dat percentage uitgegaan van de volgende waarden :

- enerzijds ,

voor produkten waarvan is aangetoond dat zij zijn ingevoerd : de douanewaarde op het tijdstip van de invoer ;

voor produkten van onbepaalde oorsprong : de eerste controleerbare prijs die voor deze produkten is betaald op het grondgebied van de Partij bij de Overeenkomst waar de fabricage plaatsvindt ;

- anderzijds ,

de prijs af fabriek van de verkregen goederen , onder aftrek van de bij uitvoer gerestitueerde of te restitueren binnenlandse belastingen .

Dit artikel geldt eveneens voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 .

2 . Ingeval de artikelen 2 en 3 worden toegepast , wordt onder verkregen meerwaarde verstaan het verschil tussen enerzijds de prijs af fabriek van de verkregen goederen , onder aftrek van de gerestitueerde of te restitueren binnenlandse belastingen in geval van uitvoer uit het betrokken land of uit de Gemeenschap , en anderzijds de douanewaarde van alle ingevoerde produkten die in dat land of in de Gemeenschap zijn bewerkt of verwerkt .

Artikel 7

Het vervoer van produkten van oorsprong uit Noorwegen of uit de Gemeenschap , die één enkele zending vormen , kan plaatsvinden met gebruikmaking van andere grondgebieden dan dat van de Gemeenschap , Noorwegen , Finland , IJsland , Oostenrijk , Portugal , Zweden of Zwitserland , eventueel met overlading of tijdelijke opslag op die grondgebieden , voor zover het vervoer over die gebieden om geografische redenen gerechtvaardigd is en de produkten onder toezicht van de douaneautoriteiten van het land van doorvoer of tijdelijke opslag zijn gebleven , er niet in de handel of in het vrije verkeer zijn gebracht en er , in voorkomend geval , geen andere behandelingen hebben ondergaan dan lossen en laden of behandelingen ter verzekering van hun bewaring in ongewijzigde staat .

TITEL II

Methoden van administratieve samenwerking

Artikel 8

1 . Produkten van oorsprong in de zin van dit Protocol worden bij invoer in de Gemeenschap of in Noorwegen volgens de bepalingen van de Overeenkomst toegelaten op vertoon van een van de volgende documenten :

a ) een certificaat inzake goederenverkeer EUR . 1 , hierna te noemen " certificaat EUR . 1 " , waarvan het model in bijlage V van dit Protocol voorkomt , of

b ) een formulier EUR . 2 , waarvan het model in bijlage VI van dit Protocol is opgenomen , voor zendingen die uitsluitend produkten van oorsprong bevatten , voor zover de waarde van elke zending niet meer dan 3 400 Ecu bedraagt .

2 . De volgende produkten van oorsprong in de zin van dit Protocol worden bij invoer in de Gemeenschap of in Noorwegen volgens de bepalingen van de Overeenkomst toegelaten zonder dat een van de in lid 1 bedoelde documenten behoeft te worden overgelegd :

a ) produkten die zich in door particulieren aan particulieren gerichte kleine zendingen bevinden en waarvan de waarde niet meer dan 240 Ecu bedraagt ,

b ) produkten die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden en waarvan de waarde niet meer dan 680 Ecu bedraagt .

Deze bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover het invoer betreft waaraan ieder handelskarakter vreemd is en op voorwaarde dat bij de aangifte wordt verklaard dat de betrokken goederen voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de Overeenkomst en er geen twijfel bestaat omtrent de juistheid van deze verklaring .

Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is , wordt beschouwd invoer die een incidenteel karakter draagt en die uitsluitend betrekking heeft op goederen bestemd om door de reiziger of de geadreseerde persoonlijk dan wel door zijn gezin te worden gebruikt , mits noch de aard , noch de hoeveelheid van de goederen op commerciële bedoelingen wijzen .

3 . Het land van uitvoer stelt de bedragen in zijn nationale valuta vast die gelijk zijn aan de waarde van de in Ecu uitgedrukte bedragen en deelt deze aan de andere Partijen bij de Overeenkomst mee . Indien deze bedragen hoger zijn dan de door het land van invoer vastgestelde bedragen , zal het land van invoer ermee akkoord gaan mits de goederen gefactureerd zijn in de valuta van het land van uitvoer .

Indien de goederen zijn gefactureerd in de valuta van een andere Lid-Staat van de Gemeenschap of van een der andere in artikel 2 van dit Protocol bedoelde landen , erkent het land van invoer het door het betrokken land genoemde bedrag .

4 . Tot en met 30 april 1981 is de waarde van de in een bepaalde nationale valuta uit te drukken Ecu gelijk aan de waarde in die nationale valuta van de Ecu op 30 juni 1978 . Voor iedere daaropvolgende periode van twee jaar is ze gelijk aan de waarde in die nationale valuta van de Ecu op de eerste werkdag in oktober van het onmiddellijk aan die periode van twee jaar voorafgaande jaar .

5 . Accessoires , vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel , machines , apparaten of voertuigen worden geleverd en die deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en waarvan de prijs in de prijs daarvan is begrepen of niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht , worden beschouwd één geheel te vormen met het betrokken materieel , de betrokken machines , apparaten of voertuigen .

6 . Stellen of assortimenten , in de zin van bepaling 3 van de Algemene Bepalingen van de Nomenclatuur , worden als van oorsprong beschouwd op voorwaarde dat alle artikelen , die erin vervat zijn , van oorsprong zijn . Stellen of assortimenten van artikelen van oorsprong en artikelen die niet van oorsprong zijn , worden evenwel in hun geheel als zijnde van oorsprong beschouwd mits de waarde van de artikelen die niet van oorsprong zijn niet meer bedraagt dan 15 % van de totale waarde van het stel of assortiment .

Artikel 9

1 . Het certificaat EUR . 1 wordt bij de uitvoer van goederen waarop het betrekking heeft , afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer . Het wordt ter beschikking van de exporteur gesteld , zodra de werkelijke uitvoer plaatsvindt of is verzekerd .

2 . Het certificaat EUR . 1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap , indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van artikel 1 , lid 1 , van dit Protocol . Het certificaat EUR . 1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van Noorwegen indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit Noorwegen in de zin van artikel 1 , lid 2 , van dit Protocol .

3 . De douaneautoriteiten van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Noorwegen zijn gemachtigd de certificaten EUR . 1 af te geven onder de voorwaarden vastgesteld in de in artikel 2 van dit Protocol bedoelde overeenkomsten , indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap , uit Noorwegen of uit Finland , IJsland , Oostenrijk , Portugal , Zweden of Zwitserland in de zin van artikel 2 en , in voorkomend geval , van artikel 3 van dit Protocol , mits de produkten waarop de certificaten EUR . 1 betrekking hebben , zich in de Gemeenschap of in Noorwegen bevinden .

Ingeval artikel 2 en , in voorkomend geval , artikel 3 van dit Protocol worden toegepast , worden de certificaten EUR . 1 afgegeven door de douaneautoriteiten van elk der betrokken landen waar deze goederen , na overlegging van de eerder afgegeven certificaten EUR . 1 , hebben verbleven alvorens opnieuw in ongewijzigde staat te worden uitgevoerd , dan wel de in artikel 2 van dit Protocol bedoelde be - of verwerkingen hebben ondergaan .

4 . Het certificaat EUR . 1 mag slechts worden afgegeven wanneer het als bewijsstuk kan dienen voor de toepassing van de preferentiële regeling van de Overeenkomst .

De datum van de afgifte van het certificaat dient te worden vermeld in het vak van de certificaten EUR . 1 dat voor de douane is bestemd .

5 . Het certificaat EUR . 1 mag bij wijze van uitzondering ook na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft worden afgegeven , wanneer dit door vergissingen , onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet is gebeurd bij de uitvoer .

De douaneautoriteiten mogen een certificaat EUR . 1 slechts a posteriori afgeven na te hebben nagegaan of de aanduidingen in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het overeenkomstige dossier .

De a posteriori afgegeven certificaten EUR . 1 dienen van een van de volgende vermeldingen te zijn voorzien :

" NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT " , " DELIVRE A POSTERIORI " , " RILASCIATO A POSTERIORI " , " AFGEGEVEN A POSTERIORI " , " ISSUED RETROSPECTIVELY " , " UDSTEDT EFTERFOELGENDE " , " !*** " , " ANNETTU JALKIKATEEN " , " UTGEFID EFTIRA " , " UTSTEDT SENERE " , " EMITIDO A POSTERIORI " , " UTFAERDAT I EFTERHAND " .

6 . In geval van diefstal , verlies of vernietiging van een certificaat EUR . 1 kan de exporteur aan de douaneautoriteiten die het hebben afgegeven , om een duplicaat verzoeken , dat wordt opgesteld aan de hand van de uitvoerdocumenten die in het bezit van deze autoriteiten zijn . Op het aldus afgegeven duplicaat dient een van de volgende vermeldingen te worden aangebracht :

" DUPLIKAT " , " DUPLICATA " , " DUPLICATO " , " DUPLICAAT " , " DUPLICATE " , " !*** " , " KAKSOISKAPPALE " , " SAMRIT " , " SEGUNDA VIA " .

Het duplicaat , waarop de datum van het oorspronkelijke certificaat EUR . 1 moet worden vermeld , geldt vanaf deze datum .

7 . De vermeldingen genoemd in de leden 5 en 6 worden in het vak " Opmerkingen " van het certificaat EUR . 1 aangebracht .

8 . Vervanging van een of meer certificaten EUR . 1 door een of meer certificaten EUR . 1 is steeds mogelijk , op voorwaarde dat dit geschiedt op het douanekantoor waar de goederen zich bevinden .

9 . Ten einde na te gaan of aan de voorwaarden van de leden 2 en 3 is voldaan , kunnen de douaneautoriteiten alle bewijsstukken eisen of iedere controle uitoefenen die zij dienstig achten .

Artikel 10

1 . Het certificaat EUR . 1 wordt slechts afgegeven op schriftelijke aanvraag van de exporteur , of , onder diens verantwoordelijkheid , van zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger . Deze aanvraag wordt gesteld op het formulier waarvan het model in bijlage V van dit Protocol staat en dat wordt ingevuld overeenkomstig dit Protocol .

2 . De douaneautoriteiten van het land van uitvoer moeten erop toezien dat het in lid 1 bedoelde formulier op de juiste wijze is ingevuld . Zij gaan met name na of het vak voor de omschrijving van de goederen zodanig is ingevuld dat elke mogelijkheid van frauduleuze toevoegingen is uitgesloten . Daartoe mag bij de omschrijving van de goederen geen ruimte tussen de regels worden opengelaten . Wanneer het vak niet geheel is ingevuld , dient een horizontale streep onder de laatste regel te worden getrokken en het niet-ingevulde gedeelte te worden doorgestreept .

3 . Daar het certificaat EUR . 1 het bewijsstuk is voor de toepassing van de preferentiële regeling op het gebied van de tarieven en contingenten als bedoeld in de Overeenkomst , dienen de douaneautoriteiten van het land van uitvoer de nodige maatregelen te treffen voor de controle van de oorsprong van de goederen en van de andere op het certificaat EUR . 1 vermelde gegevens .

4 . De exporteur of zijn vertegenwoordiger voegt bij zijn aanvraag elk dienstig bewijsstuk waardoor kan worden aangetoond dat de uit te voeren goederen in aanmerking kunnen komen voor de afgifte van een certificaat EUR . 1 .

5 . Wanneer een certificaat EUR . 1 wordt afgegeven , in de zin van artikel 9 , lid 5 , van dit Protocol , na de daadwerkelijke uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft , dient de exporteur op de in lid 1 bedoelde aanvraag :

- plaats en datum van verzending van de goederen waarop het certificaat EUR . 1 betrekking heeft , te vermelden ,

- onder opgave van de redenen te verklaren dat bij de uitvoer van de betrokken goederen geen certificaat EUR . 1 is afgegeven .

6 . Aanvragen om certificaten EUR . 1 , alsmede de in artikel 9 , lid 3 , tweede alinea , van dit Protocol bedoelde certificaten EUR . 1 , op vertoon waarvan nieuwe certificaten EUR . 1 worden afgegeven , moeten door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer gedurende ten minste twee jaar worden bewaard .

Artikel 11

1 . Certificaten EUR . 1 worden opgemaakt op het formulier waarvan het model in bijlage V van dit Protocol staat . Dit formulier wordt gedrukt in een of meer van de talen waarin de Overeenkomst is gesteld . Het certificaat EUR . 1 wordt opgemaakt in één van deze talen en overeenkomstig het nationale recht van het land van uitvoer ; indien het met de hand wordt ingevuld , moet dit met inkt en in blokletters geschieden .

2 . De afmetingen van het certificaat EUR . 1 zijn 210 maal 297 mm , waarbij voor de lengte een maximumtolerantie van 5 mm minder en 8 mm meer is toegestaan . Het te gebruiken papier is wit en houtvrij , zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m2 . Het papier moet voorzien zijn van een groenkleurige geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt .

3 . De Lid-Staten van de Gemeenschap en Noorwegen kunnen het drukken van de certificaten EUR . 1 zelf uitvoeren , dan wel overlaten aan drukkerijen die zij daartoe vergunning hebben verleend . In het laatste geval dient op ieder certificaat EUR . 1 naar deze vergunning te worden verwezen . Op elk certificaat EUR . 1 moeten naam en adres van de drukker worden vermeld of een teken waardoor deze kan worden geïdentificeerd . Voorts moeten alle certificaten EUR . 1 ter individualisering van een al dan niet gedrukt serienummer worden voorzien .

Artikel 12

1 . Certificaten EUR . 1 moeten binnen vier maanden na de datum waarop zij door de douane van het land van uitvoer zijn afgegeven , worden overgelegd op het douanekantoor van het land van invoer waar de goederen overeenkomstig de voorschriften van dat land worden aangebracht . Deze autoriteiten hebben het recht daarvan een vertaling te eisen . Zij kunnen bovendien eisen dat de invoeraangifte wordt aangevuld met een verklaring van de importeur dat de goederen voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de Overeenkomst .

2 . Wanneer op verzoek van degene die de aangifte bij de douane doet , een gedemonteerd of niet-gemonteerd artikel van de hoofdstukken 84 en 85 van de Nomenclatuur in gespreide zendingen wordt ingevoerd , overeenkomstig de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde voorwaarden , wordt dit als één enkel artikel beschouwd en kan bij de invoer van de eerste deelzending een certificaat EUR . 1 voor het gehele artikel worden overgelegd , onverminderd artikel 5 , lid 3 , van dit Protocol .

3 . Certificaten EUR . 1 die na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde indieningstermijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd , kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële regeling worden aanvaard wanneer men zich ten gevolge van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet aan de termijn heeft kunnen houden .

Afgezien van bovengenoemde gevallen mogen de douaneautoriteiten van het land van invoer de certificaten EUR . 1 aanvaarden wanneer de goederen voor het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangeboden .

4 . Indien geringe verschillen worden vastgesteld tussen de gegevens op het certificaat EUR . 1 en die op de documenten die aan het douanekantoor met het oog op het vervullen van de formaliteiten voor de invoer van de goederen zijn overgelegd , leidt dit op zichzelf niet tot ongeldigheid van het certificaat EUR . 1 indien deugdelijk wordt vastgesteld dat dit certificaat EUR . 1 op de aangeboden goederen betrekking heeft .

5 . De certificaten EUR . 1 worden door de douaneautoriteiten van het land van invoer bewaard overeenkomstig de in dat land geldende regels .

6 . Het bewijs dat aan de voorwaarden van artikel 7 van dit Protocol is voldaan , wordt geleverd door overlegging aan de douaneautoriteiten van het land van invoer van :

a ) hetzij een enkel vervoerdocument dat is opgemaakt in het land van uitvoer en onder dekking waarvan het vervoer over het grondgebied van het doorvoerland heeft plaatsgevonden ;

b ) hetzij een door de douaneautoriteiten van het doorvoerland afgegeven verklaring die de volgende gegevens bevat :

- een nauwkeurige omschrijving van de goederen ,

- de data van lossen en opnieuw laden van de goederen , eventueel met vermelding van de schepen waarvan gebruik is gemaakt ,

- een verklaring betreffende de omstandigheden waaronder het verblijf van de goederen heeft plaatsgevonden ;

c ) hetzij , bij gebreke van bovenstaande documenten , elk stuk dat tot bewijs kan dienen .

Artikel 13

1 . In afwijking van artikel 9 , leden 1 tot en met 6 , en artikel 10 , leden 1 en 6 , van dit Protocol , wordt een vereenvoudigde procedure voor de afgifte van het certificaat EUR . 1 toegepast , en zulks volgens de onderstaande bepalingen .

2 . De douaneautoriteiten van het land van uitvoer mogen aan elke exporteur , hierna te noemen " toegelaten exporteur " , die aan de in lid 3 gestelde voorwaarden voldoet en transacties wil verrichten die voor de afgifte van een certificaat EUR . 1 in aanmerking kunnen komen , vergunning verlenen om op het ogenblik van de uitvoer aan het douanekantoor van het land van uitvoer noch de goederen aan te bieden , noch de aanvraag tot afgifte van een certificaat EUR . 1 voor deze goederen , ten einde de afgifte mogelijk te maken van een certificaat EUR . 1 overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8 , lid 5 , artikel 9 , leden 1 tot en met 4 , en artikel 12 , lid 2 , van dit Protocol .

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer mogen bepaalde categorieën goederen van de in lid 1 genoemde faciliteiten uitsluiten .

3 . De in lid 2 bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan een exporteur die veelvuldig uitvoertransacties verricht en die , ten genoegen van de douaneautoriteiten , alle waarborgen biedt voor het controleren van de oorsprong van de goederen .

De douaneautoriteiten weigeren de vergunning aan een exporteur die niet alle door deze autoriteiten nodig geachte waarborgen biedt .

De douaneautoriteiten kunnen de vergunning op elk ogenblik intrekken . Zij moeten dit doen wanneer een toegelaten exporteur niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet of niet meer deze waarborgen biedt .

4 . Naar keuze van de douaneautoriteiten wordt in de vergunning bepaald dat vak 11 " Visum van de douane " van het certificaat EUR . 1 :

a ) hetzij van tevoren moet worden voorzien van de afdruk van het stempel van het bevoegde douanekantoor van het land van uitvoer , alsmede van de geschreven of anderszins aangebrachte handtekening van een ambtenaar van dit kantoor ;

b ) hetzij door de toegelaten exporteur moet worden voorzien van de afdruk van een speciaal stempel dat door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer is goedgekeurd en overeenkomt met het model in bijlage VII van dit Protocol ; deze stempelafdruk mag ook van tevoren op de formulieren worden gedrukt .

Vak 11 " Visum van de douane " van het certificaat EUR . 1 wordt eventueel door de toegelaten exporteur ingevuld .

5 . In het in lid 4 , sub a ) , bedoelde geval wordt in vak 7 " Opmerkingen " van het certificaat EUR . 1 één van de volgende vermeldingen aangebracht : " Procédure simplifiée " , " Forenklet procedure " , " Vereinfachtes Verfahren " , " Simplified procedure " , " Procedura semplificata " , " Vereenvoudigde procedure " , " !*** " , " Yksinkertaistettu menettely " , " Einfoeldun afgreidslu " , " Forenklet prosedyre " , " Procedimento simplificado " , " Foerenklad procedur " . De toegelaten exporteur vermeldt in voorkomend geval in vak 13 " Verzoek om controle " van het certificaat EUR . 1 , naam en adres van de douaneautoriteit die bevoegd is om het certificaat EUR . 1 te controleren .

6 . De douaneautoriteiten geven in de vergunning met name aan :

a ) onder welke voorwaarden de aanvragen om certificaten EUR . 1 worden opgemaakt ;

b ) onder welke voorwaarden deze aanvragen , alsmede de certificaten EUR . 1 die onder de in artikel 9 , lid 3 , tweede alinea , van dit Protocol omschreven voorwaarden gediend hebben voor het opmaken van andere certificaten EUR . 1 , gedurende ten minste twee jaar worden bewaard ;

c ) in de in lid 4 , sub b ) , bedoelde gevallen , welke douaneautoriteiten bevoegd zijn om de in artikel 17 bedoelde controles a posteriori te verrichten .

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen voorschrijven dat bij de vereenvoudigde procedure certificaten EUR . 1 dienen te worden gebruikt die ter individualisering van een herkenningsteken zijn voorzien .

7 . De toegelaten exporteur kan verplicht worden de douaneautoriteiten op de wijze die deze bepalen , over zijn zendingen in te lichten , zodat het bevoegde douanekantoor eventueel een controle kan uitvoeren voordat de goederen worden verzonden .

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen bij de toegelaten exporteurs alle controles uitvoeren die zij nodig achten . De toegelaten exporteurs zijn gehouden zich daaraan te onderwerpen .

8 . Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van de in de Gemeenschap , in de Lid-Staten en in Noorwegen bestaande voorschriften inzake douaneformaliteiten en gebruik van douanedocumenten .

Artikel 14

1 . Het formulier EUR . 2 wordt door de exporteur of onder diens verantwoordelijkheid , door zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger , ingevuld en ondertekend . Het wordt opgemaakt op het formulier waarvan het model in bijlage VI staat . Dit formulier wordt gedrukt in een of meer van de talen waarin de Overeenkomst is gesteld . Het formulier wordt opgemaakt in één van deze talen en overeenkomstig het nationale recht van het land van uitvoer ; indien het met de hand wordt ingevuld , moet dit met inkt en in blokletters geschieden .

2 . Voor elke zending wordt een formulier EUR . 2 opgemaakt .

3 . De afmetingen van het formulier EUR . 2 zijn 210 maal 148 mm , waarbij voor de lengte een maximumtolerantie van 5 mm minder en 8 mm meer is toegestaan . Het te gebruiken papier is wit en houtvrij , zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 64 g/m2 .

4 . De Lid-Staten van de Gemeenschap en Noorwegen kunnen het drukken van de formulieren EUR . 2 zelf uitvoeren , dan wel overlaten aan drukkerijen die zij daartoe vergunning hebben verleend . In het laatste geval dient op ieder formulier naar deze vergunning te worden verwezen . Op elk formulier moeten naam en adres van de drukker worden vermeld of een teken waardoor deze kan worden geïdentificeerd . Het formulier moet voorts ter individualisering worden voorzien van een al dan niet gedrukt serienummer .

5 . Indien de goederen die zich in de zending bevinden reeds in het land van uitvoer zijn gecontroleerd op de toepassing van de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " , mag de exporteur in het vak " Opmerkingen " van het formulier EUR . 2 de verwijzingen naar deze controle vermelden .

6 . De exporteur die een formulier EUR . 2 heeft opgemaakt , is gehouden op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer alle bewijzen ter staving van het gebruik van dit formulier over te leggen .

Artikel 15

1 . Op goederen die uit de Gemeenschap of uit Noorwegen naar een tentoonstelling in een ander land dan de in artikel 2 van dit Protocol bedoelde landen worden verzonden en die na de tentoonstelling worden verkocht om te worden ingevoerd in Noorwegen of in de Gemeenschap , is bij invoer de Overeenkomst van toepassing , mits zij voldoen aan de voorwaarden van dit Protocol om te worden beschouwd als produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Noorween en voor zover aan de bevoegde douaneautoriteiten op afdoende wijze wordt bewezen :

a ) dat een exporteur deze goederen vanuit de Gemeenschap of vanuit Noorwegen naar het land van de tentoonstelling verzonden en aldaar heeft tentoongesteld ;

b ) dat deze exporteur de goederen heeft verkocht of overgedragen aan een geadresseerde in Noorwegen of in de Gemeenschap ;

c ) dat de goederen tijdens de tentoonstelling of onmiddellijk daarna naar Noorwegen of naar de Gemeenschap zijn verzonden in dezelfde staat waarin zij naar de tentoonstelling werden verzonden ;

d ) dat de goederen vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond .

2 . Er moet onder de normale voorwaarden aan de douaneautoriteiten een certificaat EUR . 1 waarop naam en adres van de tentoonstelling staan vermeld , worden overgelegd . Zo nodig kan een aanvullend bewijsstuk worden gevraagd betreffende de aard van de goederen en de omstandigheden waaronder zij zijn tentoongesteld .

3 . Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen , jaarbeurzen of soortgelijke openbare manifestaties met een commercieel , industrieel , agrarisch of ambachtelijk karakter - anders dan die welke voor particuliere doeleinden in winkels of handelslokalen worden georganiseerd en de verkoop van buitenlandse goederen ten doel hebben - gedurende welke de goederen onder douanetoezicht blijven .

Artikel 16

1 . Om de juiste toepassing van deze titel te waarborgen , verlenen de Lid-Staten van de Gemeenschap en Noorwergen elkaar , via hun respectieve douanediensten , bijstand voor de controle van de echtheid en de juistheid van de certificaten EUR . 1 , met inbegrip van die welke op grond van artikel 9 , lid 3 , van dit Protocol zijn afgegeven , en van de op de formulieren EUR . 2 voorkomende verklaringen van de exporteurs .

2 . Het Gemengd Comité is bevoegd tot het nemen van de besluiten die nodig zijn om de methoden voor administratieve samenwerking tijdig in de Gemeenschap en in Noorwegen te kunnen toepassen .

3 . De douaneautoriteiten van de Lid-Staten en van Noorwegen doen elkander via de Commissie van de Europese Gemeenschappen de modellen toekomen van de afdrukken van de stempels die in hun kantoren voor de afgifte van de certificaten EUR . 1 worden gebruikt .

4 . Tegen een ieder die een bescheid met onjuiste gegevens opmaakt of laat opmaken , met het doel goederen onder de preferentiële regeling te doen vallen , worden sancties getroffen .

Dit lid is mutatis mutandis van toepassing indien de procedure van artikel 13 van dit Protocol wordt gevolgd .

5 . De Lid-Staten en Noorwegen treffen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de goederen , die onder dekking van een certificaat EUR . 1 worden verhandeld en tijdens hun vervoer in een vrije zone op hun grondgebied verblijven , aldaar worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke voor hun bewaring in ongewijzigde staat gebruikelijk zijn .

6 . Wanneer produkten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Noorwegen die onder dekking van een certificaat EUR . 1 in een vrije zone zijn ingevoerd , een behandeling of verwerking ondergaan , dienen de bevoegde douaneautoriteiten op verzoek van de exporteur een nieuw certificaat EUR . 1 af te geven indien de behandeling of verwerking die heeft plaatsgevonden in overeenstemming is met de bepalingen van dit Protocol .

Artikel 17

1 . De controle a posteriori van de certificaten EUR . 1 of van de formulieren EUR . 2 geschiedt door middel van steekproeven of telkens wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer gegronde twijfel koesteren over de echtheid van het document of de juistheid van de gegevens betreffende de werkelijke oorsprong van de betrokken goederen .

2 . Voor de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat EUR . 1 of het formulier EUR . 2 of een fotokopie van dat certificaat of dat formulier terug aan de douaneautoriteiten van het land van uitvoer , en vermelden eventueel de materiële of formele redenen die een onderzoek rechtvaardigen . Zij voegen bij het certificaat EUR . 1 of bij het formulier EUR . 2 , indien dit is overgelegd , de factuur of een afschrift daarvan en verstrekken alle verkregen inlichtingen die doen vermoeden dat de op dit certificaat of dit formulier vermelde gegevens onjuist zijn .

Indien zij besluiten de toepassing van de Overeenkomst op te schorten , in afwachting van de resultaten van de controle , stellen de douaneautoriteiten van het land van invoer de importeur voor de goederen vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen .

3 . De resultaten van de controle a posteriori worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de douaneautoriteiten van het land van invoer . Aan de hand daarvan moet kunnen worden vastgesteld of het betwiste certificaat EUR . 1 of formulier EUR . 2 geldt voor de werkelijk uitgevoerde goederen en of de preferentiële regeling inderdaad daarop kan worden toegepast .

Wanneer deze geschillen niet door de douaneautoriteiten van het land van invoer en die van het land van uitvoer kunnen worden geregeld , of wanneer zich daarbij een probleem betreffende de interpretatie van dit Protocol voordoet , worden zij aan het Douanecomité voorgelegd .

Ten behoeve van de controle a posteriori van de certificaten EUR . 1 moeten de uitvoerdocumenten of de in plaats daarvan gekomen afschriften van certificaten EUR . 1 minstens gedurende twee jaar door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer worden bewaard .

TITEL III

Slotbepalingen

( Artikel 18 Vervallen overgangsbepaling . )

Artikel 19

De Gemeenschap en Noorwegen treffen , elk voor zich , de maatregelen die de tenuitvoerlegging van dit Protocol vereist .

Artikel 20

De bij dit Protocol gevoegde bijlagen maken daarvan een integrerend deel uit .

( Artikel 21 Vervallen overgangsbepaling . )

Artikel 22

De Partijen bij de Overeenkomst verbinden zich ertoe , de vereiste maatregelen te treffen om te verzekeren dat de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer die de douaneautoriteiten van de Lid-Staten van de Gemeenschap en van Noorwegen krachtens de in artikel 2 bedoelde overeenkomsten mogen afgeven geschiedt onder de voorwaarden van deze overeenkomsten . Zij verbinden zich er tevens toe , de daartoe noodzakelijke administratieve samenwerking te verzekeren , met name om toezicht uit te oefenen op het vervoer en het verblijf van de goederen die in het kader van de in artikel 2 bedoelde overeenkomsten worden verhandeld .

Artikel 23

1 . Onverminderd artikel 1 van Protocol nr . 2 kan voor produkten van de soort waarop de Overeenkomst van toepassing is en die worden bewerkt of verwerkt bij de vervaardiging van produkten waarvoor een certificaar EUR . 1 of een formulier EUR . 2 wordt afgegeven of opgemaakt , slechts teruggave van douanerechten plaatsvinden of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook worden verleend , indien het produkten betreft die van oorsprong zijn uit de Gemeenschap , uit Noorwegen of uit een van de zes andere in artikel 2 van dit Protocol bedoelde landen .

Bij wijze van uitzondering op deze laatste bepaling betreffende produkten van oorsprong wordt teruggave van douanerechten of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook echter niet verleend voor produkten van oorsprong uit Griekenland die onder de EGKS-Noorwegen-Overeenkomst vallen , indien deze produkten in de Gemeenschap van de Negen of in Noorwegen worden gebruikt voor de vervaardiging van produkten waarvoor in de Gemeenschap van de Negen of in Noorwegen een certificaat EUR . 1 wordt afgegeven of een formulier EUR . 2 wordt opgemaakt of indien deze produkten zelf in ongewijzigde staat met een certificaat EUR . 1 of een formulier EUR . 2 die in de Gemeenschap van de Negen of in Noorwegen zijn afgegeven of opgemaakt , uit deze gebieden wederuitgevoerd worden ( 1 ) .

( 2 . Vervallen overgangsbepaling . )

3 . Wanneer de uitdrukking " douanerechten " in dit artikel en in de daarop volgende artikelen wordt gebruikt , worden daarmee eveneens de heffingen van gelijke werking als douanerechten bedoeld .

( Artikel 24 Vervallen overgangsbepaling . )

Artikel 25

( 1 tot en met 4 . Vervallen overgangsbepalingen . )

5 . Waar krachtens artikel 3 van het Aanvullend Protocol bij de EGKS-Noorwegen-Overeenkomst een verschillende tariefbehandeling plaatsvindt voor de invoer in Noorwegen uit Griekenland of de Gemeenschap van de Negen , is de voor Griekenland voorbehouden bijzondere behandeling van toepassing op alle produkten van oorsprong uit de Gemeenschap die vergezeld gaan van een certificaat inzake goederenverkeer EUR . 1 , afgegeven in Griekenland , of een formulier EUR . 2 , opgemaakt in Griekenland ( 2 ) .

Artikel 26

De Partijen bij de Overeenkomst treffen de maatregelen die zijn vereist voor het afsluiten van regelingen met Finland , IJsland , Oostenrijk , Portugal , Zweden en Zwitserland , waardoor de toepassing van dit Protocol kan worden verzekerd .

Artikel 27

1 . Bij de toepassing van artikel 2 , lid 1 , punt A , van dit Protocol wordt elk produkt van oorsprong uit een der zes in dat artikel genoemde landen behandeld als een produkt dat niet van oorsprong is tijdens de periode of perioden gedurende welke Noorwegen - voor dat produkt en ten opzichte van het betrokken land - op grond van de bepalingen waardoor het handelsverkeer tussen Noorwegen en de in bovengenoemd artikel genoemde zes landen is geregeld , het voor derde landen geldende recht of een overeenkomstige vrijwaringsmaatregel toepast .

2 . Bij de toepassing van artikel 2 , lid 1 , punt B , van dit Protocol wordt elk produkt van oorsprong uit een der zes in dat artikel genoemde landen behandeld als een produkt dat niet van oorsprong is tijdens de periode of perioden gedurende welke de Gemeenschap - voor dat produkt en ten opzichte van het betrokken land - op grond van de tussen haar en dat land gesloten overeenkomst het voor derde landen geldende recht toepast .

Artikel 28

Het Gemengd Comité kan besluiten de bepalingen van dit Protocol te wijzigen .

( 1 ) Deze alinea is van toepassing tot en met 31 december 1985 .

( 2 ) Dit lid is van toepassing tot en met 31 december 1985 .

BIJLAGE I

VERKLARENDE AANTEKENINGEN

Aantekening 1 - ad artikel 1

De termen " de Gemeenschap " of " Noorwegen " omvatten eveneens de territoriale wateren van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Noorwegen .

Schepen waarmee in volle zee wordt gevist , met inbegrip van " fabrieksschepen " , aan boord waarvan de eigen vangst wordt verwerkt of bewerkt , worden geacht deel uit te maken van het grondgebied van de Staat waartoe zij behoren , mits zij aan de in aantekening 5 genoemde voorwaarden voldoen .

Aantekening 2 - ad artikelen 1 , 2 en 3

Om te bepalen of een goed van oorsprong is uit de Gemeenschap , Noorwegen of een der andere in artikel 2 bedoelde landen , wordt niet nagegaan of de voor de verkrijging van dat goed gebruikte energieprodukten , installaties , machines en werktuigen al dan niet van oorsprong zijn uit derde landen .

Aantekening 3 - ad artikelen 2 en 5

Bij de toepassing van artikel 2 , lid 1 , punt A , sub b ) , en punt B , sub b ) , moet de percentageregel in acht worden genomen , waarbij men zich voor de verkregen meerwaarde dient te houden aan de bijzondere bepalingen van de lijsten A en B . De percentageregel is derhalve , wanneer het eindprodukt in lijst A voorkomt , een criterium dat moet worden toegepast naast het criterium betreffende de wijziging van tariefpost voor het eventueel gebruikte produkt dat geen produkt van oorsprong is . Evenzo zijn de bepalingen die inhouden dat samenvoeging van de in de lijsten A en B vermelde percentages voor een zelfde eindprodukt niet mogelijk is , in elk land voor de verkregen meerwaarde van toepassing .

Aantekening 4 - ad artikelen 1 , 2 en 3

Verpakkingen worden geacht een geheel te vormen met de goederen die zij bevatten . Zulks geldt echter niet voor verpakkingen die van een voor het verpakte produkt ongebruikelijk type zijn en die naast hun functie van verpakkingsmateriaal een eigen , duurzame gebruikswaarde hebben .

Aantekening 5 - ad artikel 4 , sub f )

De uitdrukking " hun schepen " heeft slechts betrekking op schepen :

- die zijn ingeschreven of geregistreerd in een Lid-Staat van de Gemeenschap of in Noorwegen ;

- die de vlag voeren van een Lid-Staat van de Gemeenschap of van Noorwegen ;

- die voor ten minste de helft het eigendom zijn van onderdanen van de Lid-Staten van de Gemeenschap en van Noorwegen of van een vennootschap waarvan het hoofdkantoor in een van die Staten is gevestigd , waarvan de zaakvoerder(s ) of bestuurder(s ) , de voorzitter van de raad van beheer of van de raad van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Noorwegen zijn en waarvan bovendien , voor zover het personenvennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid betreft , ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan die Staten , aan publiekrechtelijke lichamen of aan onderdanen van genoemde Staten ;

- waarvan de officieren allen onderdanen van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Noorwegen zijn ;

- waarvan de bemanning voor ten minste 75 % uit onderdanen van de Lid-Staten van de Gemeenschap of van Noorwegen bestaat .

Aantekening 6 - ad artikel 6

Onder " prijs af fabriek " wordt verstaan de prijs die is betaald aan de fabrikant in wiens onderneming de laatste bewerking of verwerking heeft plaatsgevonden , met inbegrip van de waarde van alle bewerkte of verwerkte produkten .

Onder " douanewaarde " wordt verstaan de douanewaarde zoals bepaald in overeenstemming met de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel , gedaan te Genève op 12 april 1979 .

Aantekening 7 - ad artikel 16 , lid 1 , en ad artikel 22

Wanneer een certificaat EUR . 1 onder de in artikel 9 , lid 3 , bedoelde voorwaarden is afgegeven en betrekking heeft op goederen die in ongewijzigde staat opnieuw worden uitgevoerd , moeten de douaneautoriteiten van het land van bestemming in het kader van de administratieve samenwerking eensluidende afschriften kunnen verkrijgen van het eerder afgegeven certificaat EUR . 1 of de eerder afgegeven certificaten EUR . 1 die op die goederen betrekking hebben .

Aantekening 8 - ad artikel 23

Onder " teruggave van douanerechten of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook " wordt verstaan elke bepaling met het oog op retrocessie of algehele of gedeeltelijke vrijstelling van de voor de bewerkte of verwerkte produkten geldende douanerechten , mits genoemde bepaling die retrocessie of vrijstelling uitdrukkelijk of de facto toelaat wanneer de uit genoemde produkten verkregen goederen worden uitgevoerd , maar niet wanneer deze goederen voor binnenlands verbruik zijn bestemd .

Onder " vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook " in artikel 23 , lid 1 , tweede alinea , wordt ook verstaan , ingeval goederen in ongewijzigde staat wederuitgevoerd worden , de toepassing van de regelingen die van toepassing zijn op vrije zones , douane-entrepots of op doorvoer door Noorwegen of de Gemeenschap op weg naar een andere bestemming , en elke andere regeling waarbij douanerechten alleen worden geheven , wanneer goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ( 1 ) .

Onder " bewerkte of verwerkte produkten " worden verstaan alle produkten waarvoor om een " teruggave van douanerechten of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook " wordt verzocht ingevolge de uitvoer van produkten van oorsprong waarvoor een certificaat inzake goederenverkeer EUR . 1 wordt afgegeven of een formulier EUR . 2 wordt opgesteld .

( 1 ) Deze alinea is geldig tot en met 31 december 1985 .

BIJLAGE II

LIJST A

Lijst van bewerkingen of verwerkingen die een verandering van tariefpost meebrengen , doch aan de daaraan onderworpen produkten niet of slechts onder bepaalde voorwaarden het karakter van produkten van oorsprong verlenen

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 17.04 * Suikerwerk zonder cacao , met uitzondering van zoethoutextract ( drop ) , bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose , zonder andere toegevoegde stoffen * Vervaardiging uit andere produkten van hoofdstuk 17 met een waarde van meer dan 30 % van de waarde van het eindprodukt * *

ex 18.06 * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten , met uitzondering van de produkten andere dan cacaopoeder , waaraan enkel saccharose is toegevoegd , consumptie-ijs , chocolade en chocoladewerken , ook indien gevuld , en suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suikervervangende stoffen welke cacao bevatten , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 500 g * Vervaardiging uit produkten van hoofdstuk 17 met een waarde van meer dan 30 % van de waarde van het eindprodukt * *

ex 19.02 * Moutextract * Vervaardiging uit produkten van post 11.07 * *

ex 19.02 * Meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao * Vervaardiging uit graan en graanderivaten , vlees en melk , of waarvoor produkten van hoofdstuk 17 worden gebruikt waarvan de waarde 30 % van de waarde van het eindprodukt overschrijdt * *

19.03 * Deegwaren * * Vervaardiging uit durum tarwe *

19.04 * Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander zetmeel * Vervaardiging uit aardappelzetmeel * *

19.05 * Graanpreparaten , vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , corn-flakes en dergelijke ) * Vervaardiging uit verschillende produkten ( 1 ) of waarvoor produkten van hoofdstuk 17 worden gebruikt met een waarde van meer dan 30 % van de waarde van het eindprodukt * *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel * Vervaardiging uit produkten van hoofdstuk 11 * *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten * Vervaardiging uit produkten van hoofdstuk 11 * *

ex 21.05 * Preparaten voor soepen of voor bouillons , bereide soepen en bouillons * Vervaardiging uit produkten van post 20.02 * *

ex 22.02 * Limonade ( gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen ) en andere alcoholvrije dranken , met uitzondering van de vruchte - en groentesappen bedoeld bij post 20.07 , geen melk of van melk afkomstige vetstoffen bevattend , bevattende suiker ( saccharose of invertsuiker ) en andere * Vervaardiging uit vruchtesappen ( 2 ) of waarvoor produkten van hoofdstuk 17 worden gebruikt waarvan de waarde 30 % van de waarde van het eindprodukt overschrijdt * *

22.06 * Vermout en andere wijn van verse druiven , bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen * Vervaardiging uit produkten van de posten 08.04 , 20.07 , 22.04 of 22.05 * *

ex 22.09 * Alcoholhoudende dranken , met uitzondering van rum , arak , tafia , gin , whisky , wodka met een sterkte van 45,2 * of minder en pruimebrandewijn , perebrandewijn en kersebrandewijn , bevattende eieren of eigeel en/of suiker ( saccharose of invertsuiker ) * Vervaardiging uit produkten van post 08.04 , 20.07 , 22.04 of 22.05 * *

ex 28.19 * Zinkoxyde * Alle vervaardiging uit produkten van post 79.01 * *

ex 28.38 * Aluminiumsulfaat * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

30.03 * Geneesmiddelen voor mensen en dieren * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

31.05 * Andere meststoffen ; produkten bedoeld bij een der posten van dit hoofdstuk , in tabletten of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

32.06 * Verflakken * Alle vervaardiging uit stoffen van post 32.04 of 32.05 ( 3 ) * *

32.07 * Andere verfstoffen ; anorganische produkten van de soorten , welke als lichtgevende stoffen ( luminoforen ) worden gebezigd * Menging van oxyden of zouten van hoofdstuk 28 met vulstoffen als bariumsulfaat , krijt , bariumcarbonaat en satijnwit ( 3 ) * *

ex 33.06 * Gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën , ook indien medicinaal * Vervaardiging uit etherische oliën ( ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst ) , vast of vloeibaar , harsaroma's ( 3 ) * *

35.05 * Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel * * Vervaardiging uit maïs of uit aardappelen *

ex 35.07 * Bereide enzymen , elders genoemd noch elders onder begrepen * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

37.01 * Fotografische platen en vlakfilm , lichtgevoelig , onbelicht , van andere stoffen dan papier , karton of weefsel * Vervaardiging uit produkten van post 37.02 ( 3 ) * *

37.02 * Films , lichtgevoelig , onbelicht , ook indien geperforeerd , op rollen of in stroken * Vervaardiging uit produkten van post 37.01 ( 3 ) * *

37.04 * Platen en films , belicht , niet ontwikkeld ( negatieve en positieve ) * Vervaardiging uit produkten van post 37.01 of 37.02 ( 3 ) * *

38.11 * Ontsmettingsmiddelen , insectendodende middelen , schimmelwerende middelen , rattenbestrijdingsmiddelen , onkruidbestrijdingsmiddelen , middelen om het kiemen tegen te gaan , middelen om de plantengroei te regelen en dergelijke produkten , voorkomend als preparaten ( mengsels ) of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein , dan wel in de vorm van artikelen , zoals zwavelbanden , zwavellonten , zwavelkaarsen en vliegenvangers * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

38.12 * Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen , van de soorten , welke worden gebruikt in de textielindustrie , in de papierindustrie , in de lederindustrie of in dergelijke industrieën * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

38.13 * Preparaten voor het beitsen van metalen ; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen ; soldeer - en laspoeder en soldeer - en laspasta's , samengesteld uit metaal en andere stoffen ; preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer - en lasstaafjes * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

ex 38.14 * Dopes ( anti-klopmiddelen , oxydatievertragers , peptisatiemiddelen , middelen ter verbetering van de viscositeit , corrosievertragers en dergelijke preparaten ) , voor minerale oliën , met uitzondering van dopes voor smeeroliën * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

38.15 * Rubbervulcanisatieversnellers van gemengde samenstelling * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

38.17 * Preparaten en ladingen , voor brandblusapparaten ; brandblusbommen * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

38.18 * Preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke produkten * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

ex 38.19 * Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ) , elders genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders genoemd noch elders onder begrepen met uitzondering van : * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

* - foezeloliën en dippelolie * * *

* - nafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan ; esters van nafteenzuren * * *

* - sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan ; esters van sulfonafteenzuren * * *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 38.19 ( vervolg ) * - petroleumsulfonaten , met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen , ammonium of ethanolaminen ; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen , alsmede zouten daarvan * * *

* - alkylbenzenen en alkylnaftalenen , van gemengde samenstelling * * *

* - ionenwisselaars * * *

* - katalysatoren * * *

* - gasbinders ( getters ) voor elektrische lampen en buizen * * *

* - vuurvast cement , vuurvaste mortel en dergelijke vuurvaste preparaten * * *

* - gealkaliseerde ijzeroxyden voor het zuiveren van gas * * *

* - kool of grafiet ( andere dan die bedoeld bij onderverdeling A van post 38.01 ) , vermengd met metaalpoeders of met andere stoffen , in de vorm van platen , staven of andere halffabrikaten * * *

* - sorbitol , andere dan die bedoeld bij post 29.04 * * *

* - ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa , verkregen bij het zuiveren van lichtgas * * *

ex 39.02 * Polymerisatieprodukten * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

ex 39.07 * Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 , met uitzondering van waaiers , alsmede waaiergeraamten en delen daarvan , en van busks voor korsetten voor kleding of voor kledingtoebehoren , alsmede dergelijke artikelen * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

40.05 * Platen , vellen en strippen , van niet-gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber , andere dan gerookte vellen ( " smoked sheets " ) en dan vellen crêperubber , bedoeld bij de posten 40.01 en 40.02 ; voor het vulcaniseren bereide mengsels van natuurlijke of synthetische rubber , in korrelvorm ; zogenaamde basismengsels ( " mélanges-maîtres " ) ongeacht de vorm , samengesteld uit niet-gevulcaniseerde natuurlijke of synthetische rubber , waaraan , voor of na de coagulatie , carbonblack en dergelijk zwartsel ( ook indien met minerale oliën ) of siliciumdioxyde ( ook indien met minerale oliën ) is toegevoegd * * Vervaardiging uit produkten met een waarde , met uitzondering van die van natuurlijke rubber , van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

41.08 * Lakleder en gemetalliseerd leder * * Lakken of metalliseren van huiden en vellen van de posten 41.02 tot en met 41.06 ( andere dan huiden en vellen van Indische bastaards of Indische geiten , enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid , ook indien verder bewerkt , maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder ) met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

43.03 * Bontwerk ( bewerkte of geconfectioneerde pelterijen ) * Confectionering van bontwerk uit pelterijen in banen , zakken , vierkanten , kruisen en dergelijke vormen ( ex 43.02 ) ( 4 ) * *

ex 44.21 * Pakkisten , kratten , trommels en dergelijke complete verpakkingsmiddelen , van hout , met uitzondering van vezelplaat * * Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken *

ex 44.28 * Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers ; houten schoenpinnen * Vervaardiging uit houtdraad * *

45.03 * Werken van natuurkurk * * Vervaardiging uit produkten van post 45.01 *

ex 48.07 * Papier en karton , enkel gelijnd , gelinieerd of geruit op rollen of in bladen * * Vervaardiging uit papierstof *

48.14 * Papierwaren voor correspondentie ; brievenblocs , enveloppen , postbladen , briefkaarten ( andere dan prentbriefkaarten ) en correspondentiekaarten ; assortimenten van die artikelen in dozen , omslagen of dergelijke verpakkingen , van papier of van karton * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

48.15 * Ander papier en karton , voor bepaalde doeleinden gesneden * * Vervaardiging uit papierstof *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 48.16 * Dozen , zakken , omslagen , puntzakjes en andere verpakkingsmiddelen , van papier of van karton * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

49.09 * Prentbriefkaarten , geïllustreerde kerst - en nieuwjaarskaarten en dergelijke , ongeacht de wijze waarop zij zijn vervaardigd , ook indien met garneringen * Vervaardiging uit produkten van post 49.11 * *

49.10 * Kalenders van alle soorten , van papier of van karton , kalenderblokken daaronder begrepen * Vervaardiging uit produkten van post 49.11 * *

50.04 ( 5 ) * Garens van zijde , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit produkten welke niet onder post 50.04 vallen *

50.05 ( 5 ) * Garens van vlokzijde of van bourrette , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit produkten van post 50.03 *

ex 50.07 ( 5 ) * Garens van zijde , van vlokzijde of van bourrette , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit produkten van post 50.01 tot en met 50.03 *

ex 50.07 ( 5 ) * Imitatiecatgut , vervaardigd van zijde * * Vervaardiging uit produkten van post 50.01 of uit niet-gekaarde en niet-gekamde produkten van post 50.03 *

50.09 ( 6 ) * Weefsels van zijde , van vlokzijde of van bourrette * * Vervaardiging uit produkten van post 50.02 of 50.03 *

51.01 ( 5 ) * Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit chemische produkten of textielmassa *

51.02 ( 5 ) * Monofil , strippen , alsmede artikelen van dergelijke vorm ( kunststro ) en imitatiecatgut van synthetische of van kunstmatige textielstoffen * * Vervaardiging uit chemische produkten of textielmassa *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

51.03 ( 7 ) * Garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit chemische produkten of textielmassa *

51.04 ( 8 ) * Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels ( weefsels van monofil en weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm , bedoeld bij post 51.01 of bij post 51.02 , daaronder begrepen ) * * Vervaardiging uit chemische produkten of textielmassa *

52.01 ( 7 ) * Metaalgarens , bestaande uit textielgarens met metaaldraad , textielgarens omwoeld met metaal en gemetalliseerde textielgarens * * Vervaardiging uit chemische produkten , textielmassa of uit natuurlijke textielvezels , synthetische en kunstmatige stapelvezels of afval hiervan , niet gekaard en niet gekamd *

52.02 ( 8 ) * Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens of van gemetalliseerde textielgarens bedoeld bij post 52.01 , voor kleding , voor stoffering of voor dergelijk gebruik * * Vervaardiging uit chemische produkten , textielmassa of uit natuurlijke textielvezels , synthetische en kunstmatige stapelvezels of afvallen hiervan *

53.06 ( 7 ) * Kaardgaren van wol , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit produkten van post 53.01 of 53.03 *

53.07 ( 7 ) * Kamgaren van wol , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit produkten van post 53.01 of 53.03 *

53.08 ( 7 ) * Garens van fijn haar , gekaard of gekamd , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit onbewerkt fijn haar van post 53.02 *

53.09 ( 7 ) * Garens van grof haar of van paardehaar ( crin ) , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit onbewerkt grof haar van post 53.02 of uit onbewerkt paardehaar ( crin ) van post 05.03 *

53.10 ( 7 ) * Garens van wol , van fijn haar of van grof haar of van paardehaar ( crin ) , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 05.03 en 53.01 tot en met 53.04 *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

53.11 ( 10 ) * Weefsels van wol of van fijn haar * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 53.01 tot en met 53.05 *

53.12 ( 10 ) * Weefsels van grof haar of van paardehaar ( crin ) * * Vervaardiging uit produkten van de posten 53.02 tot en met 53.05 of uit paardehaar ( crin ) van post 05.03 *

54.03 ( 9 ) * Garens van vlas of van ramee , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit niet-gekaarde en niet-gekamde produkten van post 54.01 of uit produkten van post 54.02 *

54.04 ( 9 ) * Garens van vlas of van ramee , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit stoffen van post 54.01 of 54.02 *

54.05 ( 10 ) * Weefsels van vlas of van ramee * * Vervaardiging uit stoffen van post 54.01 of 54.02 *

55.05 ( 9 ) * Garens van katoen , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit stoffen van post 55.01 of 55.03 *

55.06 ( 9 ) * Garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit stoffen van post 55.01 of 55.03 *

55.07 ( 10 ) * Weefsels met gaasbinding van katoen * * Vervaardiging uit stoffen van post 55.01 , 55.03 of 55.04 *

55.08 ( 10 ) * Bad - of frotteerstof ( lussendoek ) van katoen * * Vervaardiging uit stoffen van post 55.01 , 55.03 of 55.04 *

55.09 ( 10 ) * Andere weefsels van katoen * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 55.01 , 55.03 en 55.04 *

56.01 * Synthetische of kunstmatige stapelvezels * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

56.02 * Kabel voor de vervaardiging van synthetische of van kunstmatige stapelvezels * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

56.03 * Afval van synthetische of van kunstmatige vezels ( continuvezels of stapelvezels ) , garenafval en rafelingen daaronder begrepen * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

56.04 * Synthetische en kunstmatige stapelvezels en afval van synthetische of van kunstmatige vezels ( continuvezels of stapelvezels ) , gekaard , gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

56.05 ( 11 ) * Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische of van kunstmatige vezels ) , niet gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

56.06 ( 11 ) * Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels ( of van afval van synthetische of van kunstmatige vezels ) , gereed voor de verkoop in het klein * * Vervaardiging uit chemische produkten of uit textielmassa *

56.07 ( 12 ) * Weefsels van synthetische of van kunstmatige stapelvezels * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 56.01 tot en met 56.03 *

57.06 ( 11 ) * Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03 * * Vervaardiging uit ruwe jute of uit andere ruwe bastvezels van post 57.03 *

ex 57.07 ( 11 ) * Garens van hennep * * Vervaardiging uit ruwe hennep *

ex 57.07 ( 11 ) * Garens van andere plantaardige textielvezels met uitzondering van garens van hennep * * Vervaardiging uit ruwe plantaardige textielvezels van de posten 57.02 tot en met 57.04 *

ex 57.07 * Papiergarens * * Vervaardiging uit produkten van hoofdstuk 47 , chemische produkten , textielmassa of uit natuurlijke textielvezels , synthetische en kunstmatige stapelvezels of uit afvallen hiervan , niet gekaard en niet gekamd *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

57.10 ( 14 ) * Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03 * * Vervaardiging uit ruwe jute of uit andere ruwe bastvezels van post 57.03 *

ex 57.11 ( 14 ) * Weefsels van andere plantaardige textielvezels * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 57.01 , 57.02 , 57.04 of uit kokosgarens van post 57.07 *

ex 57.11 * Weefsels van papiergarens * * Vervaardiging uit papier , chemische produkten , textielmassa of uit natuurlijke textielvezels , synthetische en kunstmatige stapelvezels of uit afvallen hiervan *

58.01 ( 13 ) * Tapijten , geknoopt of met opgerolde polen , ook indien geconfectioneerd * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 51.01 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 of 57.01 tot en met 57.04 *

58.02 ( 13 ) * Andere tapijten ook indien geconfectioneerd ; Kelim - , Sumak - , Karamaniestof en dergelijke , ook indien geconfectioneerd * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 51.01 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 of uit kokosgarens van post 57.07 *

58.04 ( 13 ) * Fluweel , pluche , lussenweefsel en chenilleweefsel , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij de posten 55.08 en 58.05 * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

58.05 ( 13 ) * Lint , alsmede bolduclint , zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 58.06 * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

58.06 ( 13 ) * Etiketten , insignes en dergelijke artikelen , geweven , niet geborduurd , aan het stuk , in banden of gesneden * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

58.07 ( 15 ) * Chenillegaren ; omwoeld garen ( ander dan garen bedoeld bij post 52.01 en ander dan omwoeld paardehaar ) ; vlechten aan het stuk ; ander passementwerk en andere dergelijke versieringsartikelen , aan het stuk ; eikels , kwasten , pompons en dergelijke * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

58.08 ( 15 ) * Tule en filetweefsels , niet opgemaakt * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

58.09 ( 15 ) * Tule , bobinettule en filetweefsels , opgemaakt ; kant ( mechanisch of met de hand vervaardigd ) , aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

58.10 * Borduurwerk , aan het stuk , in banden of in de vorm van motieven * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

59.01 ( 15 ) * Watten en artikelen van watten ; scheerhaar ( tontisse ) en noppen , van textielstof * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten of uit textielmassa *

ex 59.02 ( 15 ) * Vilt en viltwaren met uitzondering van naaldgetouwvilt , ook indien geïmpregneerd of met een deklaag * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten of uit textielmassa *

ex 59.02 ( 15 ) * Naaldgetouwvilt , ook indien geïmpregneerd of met een deklaag * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten of uit textielmassa ; vervaardiging uit continuvezels of -kabels van polypropyleen waarvan de eenvoudige vezels een titer van minder dan 8 deniers hebben en waarvan de waarde niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt bedraagt *

59.03 ( 15 ) * Gebonden textielvlies , alsmede artikelen daarvan , ook indien geïmpregneerd , of met een deklaag * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten of uit textielmassa *

59.04 ( 15 ) * Bindgaren , touw en kabel , al dan niet gevlochten * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten , uit textielmassa of uit kokosgarens van post 57.07 *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

59.05 ( 16 ) * Netten , vervaardigd van produkten bedoeld bij post 59.04 , in banen , aan het stuk of in bepaalde vorm ; visvangnetten van garen , van bindgaren of van touw * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten , uit textielmassa of uit kokosgarens van post 57.07 *

59.06 ( 16 ) * Andere artikelen , vervaardigd van garen , van bindgaren , van touw of van kabel , met uitzondering van weefsels en van artikelen van weefsels * * Vervaardiging uit natuurlijke vezels , uit chemische produkten , uit textielmassa of uit kokosgarens van post 57.07 *

59.07 * Weefsels met een deklaag van lijm of van zetmeelachtige stoffen , van de soorten welke gebruikt worden voor het boekbinden , voor het kartonneren , voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik ( percaline , enz . ) ; calqueerlinnen en tekenlinnen ; schilderdoek ; stijflinnen ( buckram ) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden en dergelijk gebruik * * Vervaardiging uit garens *

59.08 * Weefsels , geïmpregneerd met , voorzien van een deklaag van of bekleed met cellulosederivaten of andere kunstmatige plastische stoffen , alsmede weefsels met inlagen van deze stoffen * * Vervaardiging uit garens *

59.10 ( 16 ) * Linoleum , ongeacht het gebruik daarvan , ook indien in bepaalde vorm gesneden ; vloerbedekking , bestaande uit een deklaag met een rug van textiel , ook indien in bepaalde vorm gesneden * * Vervaardiging uit garens of uit textielvezels *

ex 59.11 * Gegummeerde weefsels , andere dan brei - of haakwerk , met uitzondering van gegummeerde weefsels , samengesteld uit weefsels van synthetische textielvezels ( continuvezels ) of uit canvas van parallelgelegde garens van synthetische textielvezels ( continuvezels ) , geïmpregneerd met rubberlatex of met een deklaag van rubberlatex , bevattende ten minste 90 gewichtspercenten textielstoffen en gebruikt bij de vervaardiging van luchtbanden of voor ander technisch gebruik * * Vervaardiging uit garens *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 59.11 * Gegummeerde weefsels , andere dan brei - of haakwerk , samengesteld uit weefsels van synthetische textielvezels ( continuvezels ) of uit canvas van parallelgelegde garens van synthetische textielvezels ( continuvezels ) , geïmpregneerd met rubberlatex of met een deklaag van rubberlatex , bevattende ten minste 90 gewichtspercenten textielstoffen en gebruikt bij de vervaardiging van luchtbanden of voor ander technisch gebruik * * Vervaardiging uit chemische produkten *

59.12 * Andere weefsels , geïmpregneerd of voorzien van een deklaag ; beschilderd doek voor theatercoulissen , voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik * * Vervaardiging uit garens *

59.13 ( 17 ) * Elastische weefsels ( met uitzondering van brei - en haakwerk ) van met rubberdraden verbonden textielstoffen * * Vervaardiging uit eendraadgarens *

59.15 ( 17 ) * Brandslangen en dergelijke slangen , van textielstoffen , ook indien gewapend , met beslag of met toebehoren van andere stoffen * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

59.16 ( 17 ) * Drijfriemen , drijfsnaren en transportbanden , van textielstoffen , ook indien versterkt met metaal of met andere stoffen * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

ex 59.17 ( 17 ) * Weefsels en artikelen , voor technisch gebruik , van textielstoffen , met uitzondering van polijstschijven , andere dan die van vilt * * Vervaardiging uit stoffen van de posten 50.01 tot en met 50.03 , 53.01 tot en met 53.05 , 54.01 , 55.01 tot en met 55.04 , 56.01 tot en met 56.03 , 57.01 tot en met 57.04 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

ex 59.17 * Polijstschijven , andere dan die van vilt * * Vervaardiging uit garens of uit afval van weefsels of lompen en vodden van post 63.02 *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex hoofdstuk 60 ( 18 ) * Breiwerk en haakwerk , met uitzondering van de artikelen van brei - of haakwerk , vervaardigd door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit gekaarde of gekamde natuurlijke vezels , uit stoffen van de posten 56.01 tot en met 56.03 , uit chemische produkten of uit textielmassa *

ex 60.02 * Handschoenen , wanten en dergelijke artikelen , van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei - of haakwerk , vervaardigd door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit garens ( 19 ) *

ex 60.03 * Kousen , onderkousen , sokken , voetjes en dergelijke artikelen , van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei - of haakwerk , verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit garens ( 19 ) *

ex 60.04 * Onderkleding van niet-elastisch of van niet-gegummeerd breiwerk of haakwerk , verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit garens ( 19 ) *

ex 60.05 * Bovenkleding , kledingtoebehoren en andere artikelen van niet-elastisch of van niet-gegummeerd breiwerk of haakwerk , verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit garens ( 19 ) *

ex 60.06 * Andere artikelen ( kniestukken en aderspatkousen daaronder begrepen ) van elastisch of gegummeerd breiwerk en haakwerk , verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van stukken brei - of haakwerk ( gesneden of in vorm gebreid of gehaakt ) * * Vervaardiging uit garens ( 19 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 61.01 * Herenbovenkleding en jongensbovenkleding met uitzondering van vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit garens ( 20 ) ( 21 ) *

ex 61.01 * Vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit weefsels zonder deklaag , met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 20 ) ( 21 ) *

ex 61.02 * Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding , niet geborduurd , met uitzondering van vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit garens ( 20 ) ( 21 ) *

ex 61.02 * Vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit weefsels zonder deklaag met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 20 ) ( 21 ) *

ex 61.02 * Damesbovenkleding , meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding , geborduurd * * Vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 20 ) *

61.03 * Herenonderkleding en jongensonderkleding , kragen , boorden , fronten en manchetten daaronder begrepen * * Vervaardiging uit garens ( 20 ) ( 21 ) *

61.04 * Damesonderkleding , meisjesonderkleding en kinderonderkleding * * Vervaardiging uit garens ( 20 ) ( 21 ) *

ex 61.05 * Zakdoeken , niet geborduurd * * Vervaardiging uit ongebleekte eendraadgarens ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) *

ex 61.05 * Zakdoeken , geborduurd * * Vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 20 ) *

ex 61.06 * Sjaals , sjerpen , hoofddoeken en halsdoeken , mantilles , sluiers , voiles en dergelijke artikelen , niet geborduurd * * Vervaardiging uit ongebleekte eendraadgarens , natuurlijke textielvezels of kunstmatige stapelvezels , of afvallen hiervan , of uit chemische produkten of textielmassa ( 20 ) ( 21 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 61.06 * Sjaals , sjerpen , hoofddoeken en halsdoeken , mantilles , sluiers , voiles en dergelijke artikelen , geborduurd * * Vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 23 ) *

61.07 * Dassen * * Vervaardiging uit garens ( 23 ) ( 24 ) *

61.09 * Korsetten , jarretellegordels , korselets ( gaines ) , bustehouders , bretels , jarretelles , kousebanden , sokophouders en dergelijke artikelen , van weefsels ( brei - en haakwerk daaronder begrepen ) , ook indien elastisch * * Vervaardiging uit garens ( 23 ) ( 24 ) *

ex 61.10 * Handschoenen , wanten en dergelijke , kousen en sokken , andere dan die van brei - of haakwerk , met uitzondering van vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit garens ( 23 ) ( 24 ) *

ex 61.10 * Vuurbestendige uitrustingen van weefsels die bedekt zijn met een folie van met aluminiumoxyde verbonden polyester * * Vervaardiging uit weefsels zonder deklaag , met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 23 ) ( 24 ) *

ex 61.11 * Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren : sous-bras , schoudervullingen en dergelijke opvulstukken voor kleding ; gordels en koppels , moffen , overmouwen , enz . met uitzondering van kragen , fancy-artikelen , frontjes , jabots , manchetten , inzetsels en dergelijke garnering , voor dameskleding of voor damesonderkleding , geborduurd * * Vervaardiging uit garens ( 23 ) ( 24 ) *

ex 61.11 * Kragen , fancy-artikelen , frontjes , jabots , manchetten , inzetsels en dergelijke garnering , voor dameskleding of voor damesonderkleding , geborduurd * * Vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt ( 23 ) *

62.01 * Dekens * * Vervaardiging uit ongebleekte garens van de hoofdstukken 50 tot en met 56 ( 24 ) ( 25 ) *

ex 62.02 * Tafel - , bedde - en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor stoffering , niet geborduurd * * Vervaardiging uit ongebleekte eendraadgarens ( 24 ) ( 25 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

ex 62.02 * Tafel - , bedde - en huishoudlinnen ; gordijnen , vitrages en andere artikelen , voor stoffering ; geborduurd * * Vervaardiging uit niet-geborduurde weefsels met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt *

62.03 * Zakken voor verpakkingsdoeleinden * * Vervaardiging uit chemische produkten , textielmassa of uit natuurlijke textielvezels , kunstmatige stapelvezels of afvallen hiervan ( 26 ) ( 27 ) *

62.04 * Dekkleden , scheepszeilen , zonneschermen voor winkelpuien , tenten en kampeerartikelen * * Vervaardiging uit ongebleekte eendraadgarens ( 26 ) ( 27 ) *

ex 62.05 * Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel , patronen voor kleding daaronder begrepen , met uitzondering van waaiers , alsmede waaiergeraamten en delen daarvan * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 40 % van de waarde van het eindprodukt *

64.01 * Schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunstmatige plastische stof * Vervaardiging uit samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet voorzien van buitenzool , in alle andere stoffen dan metaal *

64.02 * Schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder ; schoeisel ( ander dan schoeisel bedoeld bij post 64.01 ) , met buitenzool van rubber of van kunstmatige plastische stof * Vervaardiging uit samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet voorzien van buitenzool , in alle andere stoffen dan metaal * *

64.03 * Schoeisel van hout of met buitenzool van hout of van kurk * Vervaardiging uit samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet voorzien van buitenzool , in alle andere stoffen dan metaal * *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

64.04 * Schoeisel met buitenzool van andere stoffen ( touw , karton , weefsel , vilt , vlechtwerk , enz . ) * Vervaardiging uit samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen , niet voorzien van buitenzool , in alle andere stoffen dan metaal * *

65.03 * Hoeden en andere hoofddeksels , van vilt , vervaardigd van hoedvormen ( cloches ) of van schijfvormige " plateaux " bedoeld bij post 65.01 , al dan niet gegarneerd * * Vervaardiging uit textielvezels *

65.05 * Hoeden en andere hoofddeksels ( haarnetjes daaronder begrepen ) , van brei - of haakwerk of vervaardigd van weefsel , van kant of van vilt ( aan het stuk , maar niet in stroken ) , al dan niet gegarneerd * * Vervaardiging uit garens of uit textielvezels *

66.01 * Paraplu's en parasols , alsmede wandelstokparaplu's , tuinparasols , parasoltenten en dergelijke * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

ex 70.07 * Gegoten of gewalst glas en vensterglas ( ook indien geslepen of gepolijst ) , anders dan vierkant of rechthoekig gesneden , gebogen of anders bewerkt ( met schuingeslepen randen , gegraveerd , enz . ) ; dubbel - en meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden * Vervaardiging uit getrokken , gegoten of gewalst glas van de posten 70.04 tot en met 70.06 * *

70.08 * Veiligheidsglas , bestaande uit geharde glasplaten ( hardglas ) of uit twee of meer opeengekitte glasplaten ( triplexglas , pantserglas , enz . ) , ook indien in een bepaalde vorm * Vervaardiging uit getrokken , gegoten of gewalst glas van de posten 70.04 tot en met 70.06 * *

70.09 * Spiegels van glas , ook indien omlijst , achteruitkijkspiegels daaronder begrepen * Vervaardiging uit getrokken , gegoten of gewalst glas van de posten 70.04 tot en met 70.06 * *

71.15 * Werken van echte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 28 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

73.07 * Blooms , billets , bramen en largets , van ijzer of van staal ; smeedstukken van ijzer of van staal , enkel ruw voorgesmeed * Vervaardiging uit produkten van post 73.06 * *

73.08 * Coils voor het walsen van plaat , van ijzer of van staal * Vervaardiging uit produkten van post 73.07 * *

73.09 * Universaalplaten , van ijzer of van staal * Vervaardiging uit produkten van de posten 73.07 of 73.08 * *

73.10 * Staven van ijzer of van staal , warm gewalst of warm geperst , dan wel gesmeed ( walsdraad daaronder begrepen ) ; staven van ijzer of van staal , verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken ; holle staven van staal , voor mijnboringen * Vervaardiging uit produkten van post 73.07 * *

73.11 * Profielijzer en profielstaal , warm gewalst of warm geperst , gesmeed of verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken ; damwandprofielen van ijzer of van staal , ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen * Vervaardiging uit produkten van de posten 73.07 tot en met 73.10 , 73.12 of 73.13 * *

73.12 * Bandijzer en bandstaal , warm of koud gewalst * Vervaardiging uit produkten van de posten 73.07 tot en met 73.09 of 73.13 * *

73.13 * Plaatijzer en plaatstaal , warm of koud gewalst * Vervaardiging uit produkten van de posten 73.07 tot en met 73.09 * *

73.14 * IJzerdraad en staaldraad ook indien overtrokken , met uitzondering van geïsoleerd draad voor het geleiden van elektriciteit * Vervaardiging uit produkten van post 73.10 * *

73.16 * Bestanddelen van spoorbanen , van gietijzer , van ijzer of van staal : spoorstaven ( rails ) , contrarails , wisseltongen , puntstukken , kruisingen en wissels , wisselstangen , heugels voor tandradbanen , dwarsliggers , lasplaten , spoorstoelen , wiggen , onderlegplaten , klemplaten , dwarsplaten en dwarsstangen en andere dergelijke bestanddelen , speciaal bestemd voor het leggen , het verbinden of het bevestigen van rails * * Vervaardiging uit produkten van post 73.06 * Vervaardiging uit produkten van post 73.06 *

73.18 * Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) , van ijzer of van staal , met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 73.19 * * Vervaardiging uit produkten van de posten 73.06 , 73.07 of 73.15 in de bij de posten 73.06 en 73.07 aangegeven vormen *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

74.03 * Staven , profïelen en draad , massief , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.04 * Platen , bladen en strippen van koper , met een dikte van meer dan 0,15 mm * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.05 * Bladkoper ( ook indien gegaufreerd , gesneden , geperforeerd , bekleed , bedrukt of bevestigd op papier , op karton , op kunstmatige plastische stof of op dergelijke dragers ) , met een dikte van niet meer dan 0,15 mm ( de dikte van de drager niet medegerekend ) * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.06 * Poeder en schilfers , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.07 * Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) en holle staven , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.08 * Hulpstukken ( fittings ) voor buisleidingen , van koper ( verbindingstukken of aansluitstukken , koppelingen , ellebogen , bochten , moffen , flenzen , enz . ) * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.10 * Kabel , geslagen of gevlochten , en kabels , van koperdraad , met uitzondering van geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektriciteit * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.11 * Metaaldoek ( metaaldoek zonder eind daaronder begrepen ) , metaalgaas en traliewerk , van koperdraad ; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat - of bandkoper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

74.15 * Draadnagels , spijkers , aangepunte krammen , duimen en dergelijke aangepunte haken , punaises , van koper of met schacht van ijzer of van staal en een koperen kop ; bouten en moeren ( met of zonder schroefdraad ) , schroeven , oogschroeven , schroefhaken , massieve klinknagels en klinkbouten , splitpennen en splitbouten , stelpennen en stelbouten , spieën en dergelijk bout - en schroefwerk van koper , sluitringen ( veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen ) , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 29 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

74.16 * Veren van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

74.17 * Komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen , met uitzondering van elektrische , alsmede delen en onderdelen daarvan , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

74.18 * Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

74.19 * Andere werken van koper * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

75.02 * Staven , profielen en draad , massief , van nikkel * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

75.03 * Platen , bladen en strippen , ongeacht de dikte , van nikkel ; poeder en schilfers van nikkel * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

75.04 * Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) , holle staven en hulpstukken ( fittings ) voor buisleidingen ( verbindingsstukken of aansluitstukken , koppelingen , ellebogen , bochten , moffen , flenzen , enz . ) , van nikkel * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

75.05 * Anoden voor het vernikkelen , ook indien verkregen door elektrolyse , ruw of bewerkt * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

75.06 * Andere werken van nikkel * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 30 ) *

76.02 * Staven , profielen en draad , massief , van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieroner vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

76.03 * Platen , bladen en strippen , van aluminium , met een dikte van meer dan 0,20 mm * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.04 * Bladaluminium ( ook indien gegaufreerd , gesneden , geperforeerd , bekleed , bedrukt of bevestigd op papier , op karton , op kunstmatige plastische stoffen of op dergelijke dragers ) , met een dikte van niet meer dan 0,20 mm ( de dikte van de drager niet medegerekend ) * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.05 * Poeder en schilfers , van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.06 * Buizen en pijpen , ( ook indien niet afgewerkt ) en holle staven , van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.07 * Hulpstukken ( fittings ) voor buisleidingen van aluminium ( verbindingsstukken of aansluitstukken , koppelingen , ellebogen , bochten , moffen , flenzen , enz . ) * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.08 * Constructiewerken en delen van constructiewerken ( loodsen , bruggen , brugdelen , sluisdeuren , vakwerkmasten en andere masten , pijlers , kolommen , kapconstructies , deur - en vensterkozijnen , balustrades , enz . ) , van aluminium ; platen , staven , profielen , buizen , enz . van aluminium , gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.09 * Reservoirs , voeders , kuipen en andere dergelijke bergingsmiddelen , ongeacht voor welke goederen ( met uitzondering evenwel van gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas ) zij bestemd zijn , van aluminium , met een inhoudsruimte van meer dan 300 liter , niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen , ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.10 * Fusten , trommels , bussen , blikken en andere dergelijke bergingsmiddelen voor transport - of voor verpakkingsdoeleinden , van aluminium , buisjes en tubes voor verpakkingsdoeleinden daaronder begrepen * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan *

Nr . van het douanetarief * Omschrijving * * *

76.11 * Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas , van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.12 * Kabel , geslagen of gevlochten , en kabels , van aluminiumdraad , met uitzondering van geïsoleerd materiaal voor het geleiden van elektriciteit * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.15 * Keukengerei , huishoudelijke en sanitaire artikelen , alsmede delen daarvan , van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

76.16 * Andere werken van aluminium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

77.02 * Staven , profielen , draad , platen , bladen , strippen , gekalibreerd draaisel , poeder en schilfers , buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) , holle staven , van magnesium ; andere werken van magnesium * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt *

78.02 * Staven , profielen en draad , massief , van lood * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 31 ) *

78.03 * Platen , bladen en strippen , van lood , met een gewicht van meer dan 1,7 kg per m2 * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 31 ) *

78.04 * Loodfoelie ( ook indien gegaufreerd , gesneden , geperforeerd , bekleed , bedrukt of bevestigd op papier , op karton , op kunstmatige plastische stof of op dergelijke dragers ) , met een gewicht van niet meer dan 1,7 kg per m2 ( het gewicht van de drager niet medegerekend ) ; loodpoeder en loodschilfers * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 31 ) *

78.05 * Buizen en pijpen ( ook indien niet afgewerkt ) , holle staven en hulpstukken ( fittings ) voor buisleidingen ( verbindingsstukken of aansluitstukken , koppelingen , bochten voor stankafsluiters en andere bochten , ellebogen , moffen , flenzen , enz . ) , van lood * * Vervaardiging uit produkten met een waarde van niet meer dan 50 % van de waarde van het eindprodukt ( 31 ) *

Eindprodukten * Be - of verwerking die het produkt niet het karakter van " produkt van oorsprong " verleent * Be - of verwerking die het produkt het karakter van " produkt van oorsprong " verleent indien aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan