Home

85/15/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 december 1984 waarbij Ierland overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

85/15/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 december 1984 waarbij Ierland overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

85/15/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 december 1984 waarbij Ierland overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 008 van 10/01/1985 blz. 0032 - 0033
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0114


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 december 1984

waarbij Ierland overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag wordt gemachtigd de toepassing van bepaalde vrijwaringsmaatregelen voort te zetten

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(85/15/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 108, lid 3,

Overwegende dat de Commissie bij de beschikking van 3 december 1980 de Republiek Ierland overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag heeft gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te nemen;

Overwegende dat de lopende rekening van de betalingsbalans nog sterk deficitair is ondanks een duidelijk herstel dat werd bereikt door een met ingang van 1981 ten uitvoer gelegde reeks maatregelen die tot doel hebben op middellange termijn de financiële situatie te verbeteren en het concurrentievermogen van de Ierse economie te versterken;

Overwegende dat het nodig is grotere inspanningen tot verdere aanpassing van de Ierse economie te leveren gezien de lasten van een hoge buitenlandse schuld, welke met name als gevolg van de waardestijging van de dollar en de stijging van de reële internationale rentetarieven nog zijn toegenomen;

Overwegende dat de voortzetting van het aanpassingsproces bij een stabiele wisselkoers van het Ierse pond het noodzakelijk maakt de vrijwaringsmaatregelen waartoe Ierland werd gemachtigd om een sterke kapitaaluitvoer te voorkomen, te handhaven;

Overwegende dat elke aanmerkelijke verbetering van de betalingsbalans en van de buitenlandse schuld van de Ierse autoriteiten aanleiding moet zijn de vrijwaringsmaatregelen minder stringent te maken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Ierland wordt gemachtigd, tijdelijk en binnen de grenzen van de in de bijlage bij deze beschikking genoemde maatregelen, het sluiten of het uitvoeren van transacties en overmakingen betreffende het kapitaalverkeer dat op de dag van het vaststellen van deze beschikking, overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn van de Raad van 11 mei 1960 (eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67), gewijzigd bij de richtlijn van 18 december 1962, is geliberaliseerd, te verbieden of te onderwerpen aan een voorafgaande deviezenvergunning.

2. Deze beschikking heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij is vastgesteld, tenzij de Commissie op de voorwaarden van artikel 2, lid 3, besluit tot verlenging.

Artikel 2

1. De Commissie volgt nauwlettend de ontwikkeling van de economische situatie in Ierland.

2. Zij behoudt zich het recht voor deze beschikking, na raadpleging van de betrokken Lid-Staat, te wijzigen of in te trekken als zij vaststelt dat de omstandigheden op grond waarvan zij werd gegeven in een belangrijke mate zijn veranderd of dat zij een beperkender uitwerking blijkt te hebben dan voor haar doel nodig is.

3. Indien Ierland vóór het einde van de geldigheidsduur van deze beschikking aanvoert dat zich met betrekking tot de betalingsbalans moeilijkheden of ernstig dreigende moeilijkheden voordoen, stelt de Commissie een algemeen onderzoek in naar de economische situatie in Ierland ten einde vast te stellen of de toepassing van de daadwerkelijk van kracht zijnde vrijwaringsmaatregelen geheel of ten dele dient te worden voortgezet.

Artikel 3

De beschikking van 3 december 1980 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot Ierland.

Gedaan te Brussel, 19 december 1984.

Voor de Commissie

De Voorzitter

Gaston THORN

BIJLAGE

1.2 // // // Omschrijving van de transacties // Aard van de in afwijking van de communautaire verplichtingen toegestane beperkingen // // // Effectentransacties // Ingezetenen mogen ter beurze verhandelde buitenlandse effecten slechts verwerven na daartoe vergunning te hebben verkregen. Deze restrictieve maatregel geldt niet voor: // // - het verwerven van buitenlandse effecten door een ingezetene indien deze transactie gefinancierd wordt uit de opbrengst van de verkoop van andere buitenlandse effecten die in zijn bezit waren of door het opnemen van leningen in het buitenland; // // - het verwerven van ter beurze verhandelde effecten die werden uitgegeven door de Instellingen van de Europese Gemeenschappen en door de EIB. // //