Home

85/34/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 december 1984 betreffende de financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitroeiing van blue tongue in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

85/34/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 december 1984 betreffende de financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitroeiing van blue tongue in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

85/34/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 december 1984 betreffende de financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitroeiing van blue tongue in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 016 van 19/01/1985 blz. 0037 - 0037


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 7 december 1984

betreffende de financiële deelneming van de Gemeenschap in de uitroeiing van »blue tongue" in Griekenland

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(85/34/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 77/97/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake de financiering door de Gemeenschap van bepaalde dringende acties op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 81/477/EEG (2), en met name op artikel 1, leden 1 en 3,

Overwegende dat in Griekenland gevallen van catarrale schapekoorts of »blue tongue" zijn geconstateerd; dat het uitbreken van deze exotische ziekte voor de veestapel van de Gemeenschap een ernstig gevaar betekent;

Overwegende dat de Gemeenschap derhalve aan de snelle uitroeiing van de ziekte moet deelnemen door aan Griekenland een financiële bijdrage toe te kennen;

Overwegende dat Griekenland vóór de toetreding tot de Gemeenschap de nodige maatregelen heeft genomen om de ziekte te bestrijden en de verspreiding ervan tegen te gaan, nadat zij op het eiland Lesbos werd geconstateerd en officieel bevestigd; dat Griekenland sedert zijn toetreding nog steeds de nodige maatregelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Beschikking 77/97/EEG toepast aan de hand van nationale voorschriften en door toepassing van Beschikking 81/11/EEG van de Commissie (3), waarbij de verzending van runderen van Lesbos naar de andere Lid-Staten wordt verboden;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap is voldaan; dat deze deelneming slechts volledig doeltreffend kan zijn, indien zij wordt vastgesteld op het krachtens bovengenoemde beschikking van de Raad toegestane maximumniveau;

Overwegende dat met het oog op de uitroeiing van »blue tongue" en het blijvend toezicht op de situatie ten aanzien van deze ziekte verdere maatregelen in communautair verband worden voorbereid;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 1981 neemt de Gemeenschap 50 % voor haar rekening van de kosten in verband met de schadeloosstelling van de eigenaars voor het slachten en, in voorkomend geval, het destrueren van de dieren die voor »blue tongue" vatbaar zijn, alsmede voor het ontsmetten van de bedrijven, nadat op het grondgebied van die Lid-Staat dieren zijn aangetroffen met klinische verschijnselen van »blue tongue" of dieren die op een serologische test op »blue tongue" positief hebben gereageerd.

Artikel 2

De financiële deelneming van de Gemeenschap wordt toegekend na overlegging van bewijsstukken.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 7 december 1984.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 78.

(2) PB nr. L 186 van 8. 7. 1981, blz. 22.

(3) PB nr. L 33 van 5. 2. 1981, blz. 32.