Home

85/129/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 1985 houdende goedkeuring van het bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

85/129/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 1985 houdende goedkeuring van het bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

85/129/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 1985 houdende goedkeuring van het bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 050 van 20/02/1985 blz. 0015 - 0015


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 25 januari 1985

houdende goedkeuring van het bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(85/129/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1944/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot instelling van een gemeenschappelijke actie voor de aanpassing en modernisering van de structuur van de produktie van rund-, schape- en geitevlees in Italië (1), en met name op artikel 2, lid 3,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 8 mei 1984 mededeling heeft gedaan van het bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees en op 10 september 1984 aanvullende gegevens heeft verstrekt;

Overwegende dat het programma de gegevens en bepalingen bevat, bedoeld in artikel 5 van de verordening, die aantonen dat het doel van deze verordening kan worden bereikt en aan de voorwaarden van deze verordening is voldaan;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraadpleegd over de financiële aspecten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1944/81 op 8 mei 1984 medegedeelde en op 10 september 1984 aangevulde bijzondere programma van het gewest Campania betreffende de ontwikkeling van de produktie van rund-, schape- en geitevlees, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 25 januari 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 27.