Home

85/144/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 januari 1985 houdende machtiging van de Franse Republiek om een intracommunautair toezicht in te stellen ten aanzien van de invoer van bepaalde strandschoenen ,,espadrilles''en van bepaalde pantoffels en ander huisschoeisel van oorsprong uit de Volksrepubliek China (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

85/144/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 januari 1985 houdende machtiging van de Franse Republiek om een intracommunautair toezicht in te stellen ten aanzien van de invoer van bepaalde strandschoenen ,,espadrilles''en van bepaalde pantoffels en ander huisschoeisel van oorsprong uit de Volksrepubliek China (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 1985

houdende machtiging van de Franse Republiek om een intracommunautair toezicht in te stellen ten aanzien van de invoer van bepaalde strandschoenen »espadrilles" en van bepaalde pantoffels en ander huisschoeisel van oorsprong uit de Volksrepubliek China

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(85/144/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 115, eerste alinea,

Gelet op Beschikking 80/47/EEG van de Commissie van 20 december 1979 betreffende de maatregelen inzake toezicht en bescherming die de Lid-Staten mogen treffen ten aanzien van de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit derde landen die in een andere Lid-Staat in het vrije verkeer zijn gebracht (1), inzonderheid op artikel 2,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 3667/84 (2) een stelsel van invoervergunningen heeft ingesteld van toepassing op de invoer in Frankrijk van bepaald schoeisel van het type »espadrilles", van bepaalde pantoffels en van ander huisschoeisel van oorsprong uit de Volksrepubliek China, onderscheidenlijk vallende onder de NIMEXE-codes ex 64.04-10, ex 64.04-90 en ex 64.02-69;

Overwegende dat in deze verordening rekening wordt gehouden met de door de Regering van de Volksrepubliek China getroffen maatregelen ten einde enerzijds de uitvoer naar Frankrijk van de betrokken produkten te onderwerpen aan een certificaat van uitvoer, en anderzijds de afgifte van dit certificaat tot een zodanig aantal te beperken dat daardoor bepaalde kwantitatieve beperkingen voor de jaren 1985, 1986 en 1987 in acht worden genomen;

Overwegende dat er tussen Frankrijk en de andere Lid-Staten ongelijkheden bestaan in de voorwaarden voor de invoer van de betrokken produkten; dat deze ongelijkheden verleggingen van het handelsverkeer kunnen veroorzaken;

Overwegende dat de Franse Regering met het oog op een snelle onderkenning van deze verleggingen van het handelsverkeer bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen een verzoek heeft ingediend om te worden gemachtigd tot het instellen van een voorafgaand intracommunautair toezicht op de invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht;

Overwegende dat de Commissie is nagegaan of de betrokken invoer onderwerp zou kunnen uitmaken van intracommunautaire toezichtmaatregelen; dat uit dit onderzoek blijkt dat er gevaar bestaat voor de ontwikkeling van verleggingen van het handelsverkeer en dat de door Verordening (EEG) nr. 3667/84 nagestreefde doelstellingen in het geding kunnen komen, alsook dat de economische moeilijkheden in de betrokken produktiesector welke in deze verordening zijn uiteengezet gevaar lopen te verergeren of langer te duren;

Overwegende dat het in deze omstandigheden dienstig is Frankrijk te machtigen een intracommunautair toezicht in te stellen op de betrokken produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Franse Republiek wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 2 van Beschikking 80/47/EEG, tot en met 31 december 1987, een intracommunautair toezicht in te stellen op de hieronder genoemde

produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht:

1.2.3 // // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE- code (1985) // Omschrijving // // // // ex 64.04 // ex 64.04-10 // Pantoffels en ander huisschoeisel // ex 64.04 // ex 64.04-90 // Strandschoenen // ex 64.02 B // ex 64.02-69 // Strandschoenen met zolen van rubber // // //

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 15 januari 1985.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 16 van 22. 1. 1980, blz. 14.

(2) PB nr. L 340 van 28. 12. 1984, blz. 31.