Home

85/192/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1985 BETREFFENDE BEPAALDE BESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN AFRIKAANSE VARKENSPEST IN BELGIE

85/192/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1985 BETREFFENDE BEPAALDE BESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN AFRIKAANSE VARKENSPEST IN BELGIE

85/192/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1985 BETREFFENDE BEPAALDE BESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN AFRIKAANSE VARKENSPEST IN BELGIE

Publicatieblad Nr. L 084 van 26/03/1985 blz. 0012 - 0013
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0038
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0038


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 maart 1985

betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen tegen Afrikaanse varkenspest in België

( 85/192/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/644/EEG ( 2 ) , en met name op artikel 9 ,

Gelet op Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/643/EEG ( 4 ) , en met name op artikel 8 ,

Gelet op Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten ( 5 ) , gewijzigd bij Richtlijn 81/476/EEG ( 6 ) , en met name op artikel 7 ,

Overwegende dat in België Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld ;

Overwegende dat deze epizootie van dien aard is dat zij een gevaar kan opleveren voor de veestapel van de andere Lid-Staten ten gevolge van het handelsverkeer in levende varkens , vers varkensvlees en vleesprodukten op basis van varkensvlees ;

Overwegende dat sommige Lid-Staten in dit verband reeds maatregelen hebben getroffen ;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is dat de andere Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om zich te beschermen tijdens de periode die nodig is om deze epizootie uit te roeien ;

Overwegende dat het wegens het buitengewoon ernstige karakter van de ziekte belangrijk is om gedurende de termijn die nodig is om een duidelijk inzicht in de situatie te verkijgen , voor het gehele Belgische grondgebied beperkende maatregelen toe te passen ;

Overwegende dat , gelet op de krachtige maatregelen die de Belgische autoriteiten hebben genomen , kan worden bepaald dat aan de maatregelen tot beperking van het handelsverkeer een regionaal karakter wordt gegeven zodra de ziekte in zoverre onder controle is dat zij zich niet buiten een bepaald deel van het Belgische grondgebied verbreidt ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . De Lid-Staten verbieden de invoer op hun grondgebied van levende varkens , van vers varkensvlees en van vleesprodukten op basis van varkensvlees die geen behandeling zoals bedoeld in artikel 4 , lid 1 , sub a ) , van Richtlijn 80/215/EEG hebben ondergaan , afkomstig uit België .

2 . Indien zich in het in de bijlage afgebakende deel van het Belgische grondgebied geen enkele haard voordoet , worden de in lid 1 bedoelde beperkende maatregelen met ingang van 24 maart 1985 voor dat deel van het grondgebied opgeheven .

Artikel 2

Met ingang van 24 maart 1985 gelden de volgende bepalingen :

1 . Het in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad bedoelde gezondheidscertificaat dat de vanuit België vervoerde varkens begeleidt , wordt met de volgende vermelding aangevuld : " dieren conform de beschikking van de Commissie van 18 maart 1985 " .

2 . Het in Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ( 7 ) bedoelde gezondheidscertificaat dat het vanuit België vervoerde varkensvlees begeleidt , wordt met de volgende vermelding aangevuld : " vlees conform de beschikking van de Commissie van 18 maart 1985 " .

3 . Het in Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten ( 8 ) bedoelde gezondheidscertificaat dat de vanuit België verzonden varkensvleesprodukten als bedoeld in artikel 1 begeleidt , wordt met de volgende vermelding aangevuld : " produkten conform de beschikking van de Commissie van 18 maart 1985 " .

Artikel 3

De Lid-Staten wijzigen de maatregelen die in het handelsverkeer van toepassing zijn zodanig dat zij overeenstemmen met deze beschikking . Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld op de hoogte .

Artikel 4

De Commissie volgt het verloop van de situatie en deze beschikking zal eventueel op grond daarvan worden aangepast .

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 maart 1985 .

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . 121 van 29 . 7 . 1964 , blz . 1977/64 .

( 2 ) PB nr . L 339 van 27 . 12 . 1984 , blz . 30 .

( 3 ) PB nr . L 302 van 31 . 12 . 1972 , blz . 24 .

( 4 ) PB nr . L 339 van 27 . 12 . 1984 , blz . 27 .

( 5 ) PB nr . L 47 van 21 . 2 . 1980 , blz . 4 .

( 6 ) PB nr . L 186 van 8 . 7 . 1981 , blz . 20 .

( 7 ) PB nr . 121 van 29 . 7 . 1964 , blz . 2012/64 .

( 8 ) PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977 , blz . 85 .

BIJLAGE

Het Belgische grondgebied met uitzondering van het deel van dit grondgebied dat is gelegen ten westen van de lijn die wordt gevormd door het kanaal Terneuzen-Gent tot de Schelde , vandaar de Schelde tot het Spierekanaal en vandaar het Spierekanaal tot de Franse grens .