Home

85/246/EEG: Besluit van de Raad van 22 april 1985 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1983

85/246/EEG: Besluit van de Raad van 22 april 1985 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1983

85/246/EEG: Besluit van de Raad van 22 april 1985 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1983

Publicatieblad Nr. L 112 van 25/04/1985 blz. 0051 - 0052


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 april 1985

tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1983

(85/246/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar (1), ondertekend te Jaoende op 20 juli 1963,

Gelet op Besluit 64/349/EEG van de Raad van 25 februari 1964 inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (2),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (3) ondertekend te Jaoende op 20 juli 1963, inzonderheid op artikel 17,

Gelet op het Financieel Reglement van het Europees Ontwikkelingsfonds ingesteld bij het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (4), inzonderheid op de artikelen 7 en 8,

Gelet op de besluiten van de Raad van 30 mei 1972 en 30 oktober 1978 betreffende de overboeking en de aanwending van de saldi van het eerste en het tweede EOF,

Gezien de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF), die op 31 december 1983 zijn vastgesteld,

Gezien het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1983 waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (5),

Eraan herinnerend dat volgens de bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF), alleen de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de Commissie kwijting verleent voor het financiële beheer van het Fonds,

Overwegende dat bij Besluit 80/1184/EEG (6) de Europese rekeneenheid is vervangen door de Ecu om de bedragen van de financiële steun uit hoofde van de tweede ACS-EEG-Overeenkomst en de voorafgaande overeenkomsten uit te drukken;

Overwegende dat de ontvangsten betreffende het begrotingsjaar 1983 voornamelijk bestonden uit bijdragen van de Lid-Staten welke 730 miljoen Ecu beliepen, en uit diverse eigen inkomsten van het Fonds;

Overwegende dat krachtens voornoemd besluit van de Raad van 30 mei 1972 een bedrag van 11 806 540,11 Ecu als saldo is overgeboekt van het eerste EOF naar het tweede EOF;

Overwegende dat krachtens voornoemd belsuit van de Raad van 30 oktober 1978 een bedrag van 10 765 210,09 Ecu als saldo is overgeboekt van het tweede EOF naar het derde EOF;

Overwegende dat er een voorschot van 847 436,65 Ecu is gestort in het Europees Ontwikkelingsfonds (1975) (4e EOF);

Overwegende dat over het geheel genomen de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) tijdens het begrotingsjaar 1983 door de Commissie zodanig is geweest dat haar kwijting dient te worden verleend voor de uitvoering van deze verrichtingen,

BESLUIT:

Artikel 1

De Raad stelt de jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) op 31 december 1983 als volgt vast:

- ontvangsten, op een bedrag van 731 126 484,06 Ecu;

- uitgaven (betalingen), op een bedrag van 730 279 047,41 Ecu.

Artikel 2

De Raad verleent de Commissie kwijting inzake de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1983.

Gedaan te Brussel, 22 april 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

F. M. PANDOLFI

(1) PB nr. 93 van 11. 6. 1964, blz. 1431/64.

(2) PB nr. 93 van 11. 6. 1964, blz. 1472/64.

(3) PB nr. 93 van 11. 6. 1964, blz. 1493/64.

(4) PB nr. 93 van 11. 6. 1964, blz. 1498/64.

(5) PB nr. C 348 van 31. 12. 1984, blz. 121, 240.

(6) PB nr. L 349 van 23. 12. 1980, blz. 34.