Home

85/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juni 1985 tot vijfde wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

85/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juni 1985 tot vijfde wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

85/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juni 1985 tot vijfde wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

Publicatieblad Nr. L 165 van 25/06/1985 blz. 0024 - 0025
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 35 blz. 0166
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 35 blz. 0166


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juni 1985

tot vijfde wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

(85/315/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/644/EEG (2), en met name op artikel 9,

Gelet op Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/643/EEG (4), en met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/476/EEG (6), en met name op artikel 7,

Overwegende dat in Italië een epizooetie van mond- en klauwzeer is uitgebroken; dat, gezien het omvangrijke handelsverkeer in levende dieren, vers vlees en bepaalde vleesprodukten, deze epizooetie een gevaar vormt voor de veestapel van de overige Lid-Staten;

Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van deze epizooetie van mond- en klauwzeer met name Beschikking 85/163/EEG van 6 februari 1985 inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië (7) heeft gegeven;

Overwegende dat, als gevolg van de door de Italiaanse autoriteiten toegepaste maatregelen en uitgevoerde acties en met name de vaccinatie tegen mond- en klauwzeer, deze ziekte zich nog slechts voordoet in beperkte delen van Italië;

Overwegende dat de beperkende maatregelen dienen te worden aangepast om rekening te houden met de ontwikkeling van de ziekte en de plaatselijk door de Italiaanse autoriteiten uitgevoerde acties;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 85/163/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 2, wordt »22 mei 1985" vervangen door »5 juni 1985".

2. In artikel 2, lid 3, wordt »22 mei 1985" vervangen door »5 juni 1985".

3. In artikel 3, lid 3, wordt »22 mei 1985" vervangen door »5 juni 1985".

4. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen hun maatregelen inzake het handelsverkeer ten einde die maatregelen met deze beschikking in overeenstemming te brengen binnen 3 dagen na kennisgeving daarvan. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 5 juni 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(2) PB nr. L 339 van 27. 12. 1984, blz. 30.

(3) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(4) PB nr. L 339 van 27. 12. 1984, blz. 27.

(5) PB nr. L 47 van 21. 2. 1980, blz. 4.

(6) PB nr. L 186 van 8. 7. 1981, blz. 20.

(7) PB nr. L 63 van 2. 2. 1985, blz. 23.

BIJLAGE

1. Delen van het grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in levende dieren:

- de provincies Avellino, Bari, Benevento, Brescia, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Foggia, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Ravenna, Taranto, Trento en Salerno,

- alle andere delen van het Italiaanse grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 1 februari 1985.

2. Delen van het Italiaanse grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in vers vlees en vleesprodukten:

a) de provincies Cosenza en Salerno: voor vlees van dieren die zijn geslacht na 10 maart en vóór 17 juni 1985 en voor vleesprodukten die zijn bereid met dit vlees:

b) de provincie Bari: voor vlees van dieren die zijn geslacht na 3 juni 1985 en voor vleesprodukten die zijn bereid met dit vlees:

c) alle andere delen van het Italiaanse grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 10 mei 1985.