Home

85/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 oktober 1985 betreffende de uitvoering door Italië van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

85/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 oktober 1985 betreffende de uitvoering door Italië van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

85/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 oktober 1985 betreffende de uitvoering door Italië van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 287 van 29/10/1985 blz. 0031 - 0031


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 oktober 1985

betreffende de uitvoering door Italië van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector overeenkomstig Richtlijn 83/515/EEG van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(85/482/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 83/515/EEG van de Raad van 4 oktober 1983 inzake bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector (1), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat Italië voornemens is een financiële steunregeling in te voeren voor acties om de produktiecapaciteit in de visserijsector definitief te verminderen en dat zij op 21 april 1984 en 14 juni 1985 de in artikel 6 van Richtlijn 83/515/EEG bedoelde inlichtingen betreffende genoemde regeling heeft doen toekomen;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 7 van genoemde richtlijn heeft nagegaan of de voorgenomen acties, uit een oogpunt van overeenstemming met deze richtlijn en gelet op reeds bestaande of beoogde structurele maatregelen voor de visserijsector, aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap, voldoen;

Overwegende dat deze beschikking slechts geldt voor steun die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van voornoemde richtlijn, wordt verleend;

Overwegende dat deze beschikking in overeenstemming is met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door Italië voorgenomen maatregelen om een financiële steunregeling in te voeren voor acties om de produktiecapaciteit in de visserijsector definitief te verminderen, voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Europese Gemeenschap.

Artikel 2

Deze beschikking geldt niet voor de in artikel 12 van Richtlijn 83/515/EEG bedoelde steunmaatregelen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 290 van 22. 10. 1983, blz. 15.