Home

85/498/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1985 houdende negende wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

85/498/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1985 houdende negende wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

85/498/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1985 houdende negende wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

Publicatieblad Nr. L 299 van 13/11/1985 blz. 0014 - 0015
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 38 blz. 0136
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 38 blz. 0136


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 oktober 1985

houdende negende wijziging van Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

(85/498/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/320/EEG (2), en met name op artikel 9,

Gelet op Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/322/EEG (4), en met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/321/EEG (6), en met name op artikel 7,

Overwegende dat in Italië een epizooetie van mond- en klauwzeer is uitgebroken; dat, gezien het omvangrijke handelsverkeer in levende dieren, vers vlees en bepaalde vleesprodukten, deze epizooetie een gevaar vormt voor de veestapel van de overige Lid-Staten;

Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van deze epizooetie van mond- en klauwzeer met name Beschikking 85/163/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië (7) heeft gegeven;

Overwegende dat, als gevolg van de door de Italiaanse autoriteiten toegepaste maatregelen en uitgevoerde acties en met name de vaccinatie tegen mond- en klauwzeer, deze ziekte zich nog slechts voordoet in bepaalde delen van Italië;

Overwegende dat de beperkende maatregelen dienen te worden aangepast om rekening te houden met de ontwikkeling van de ziekte en de plaatselijk door de Italiaanse autoriteiten uitgevoerde acties;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 85/163/EEG van de Commissie van 6 februari 1985 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 2, wordt »6 september 1985" vervangen door »28 oktober 1985".

2. In artikel 2, lid 3, wordt »6 september 1985" vervangen door »28 oktober 1985".

3. In artikel 3, lid 3, wordt »6 september 1985" vervangen door »28 oktober 1985".

4. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen hun maatregelen inzake het handelsverkeer ten einde die maatregelen met deze beschikking in overeenstemming te brengen binnen drie dagen na kennisgeving daarvan. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(2) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 36.

(3) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(4) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 41.

(5) PB nr. L 47 van 21. 2. 1980, blz. 4.

(6) PB nr. L 168 van 28. 6. 1985, blz. 39.

(7) PB nr. L 63 van 2. 2. 1985, blz. 23.

BIJLAGE

1. Delen van het grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in levende dieren:

- de provincies Avellino, Bari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Foggia, Napoli, Pistoia, Taranto, Trento en Verona;

- alle andere delen van het Italiaanse grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 1 mei 1985.

2. Delen van het grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in vers vlees en vleesprodukten:

alle delen van het grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 1 september 1985.