Home

85/507/EEG, Euratom: Besluit van de Raad van 4 november 1985 betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Eedgenootschap

85/507/EEG, Euratom: Besluit van de Raad van 4 november 1985 betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Eedgenootschap

85/507/EEG, Euratom: Besluit van de Raad van 4 november 1985 betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Eedgenootschap

Publicatieblad Nr. L 313 van 22/11/1985 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 16 Deel 2 blz. 0032
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 16 Deel 2 blz. 0032


KADEROVEREENKOMST

voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitsers Eedgenootschap

DE ZWITSERSE BONDSRAAD, optredend namens het Zwitsers Eedgenootschap, hierna "Zwitserland'' te noemen,enerzijds,DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, optredend namens de Europese Economische Gemeenschap, en DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, optredend namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,anderzijds,OVERWEGENDE dat deze kaderovereenkomst en de op grond van die overeenkomst te voeren acties, onverminderd de ter zake dienende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, in genen dele afbreuk doen aan de bevoegdheden van de Lid-Staten van de Gemeenschappen om met Zwitserland bilaterale activiteiten te ondernemen op het gebied van wetenschap, technologie, onderzoek en ontwikkeling, en in voorkomend geval overeenkomsten dienaangaande te sluiten;GEZIEN het belang van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor Zwitserland en de Gemeenschappen en het feit dat beide partijen er bij gebaat zijn samen te werken op dit gebied ten einde de ingezette middelen beter te benutten en nodeloos dubbel werk te vermijden;OVERWEGENDE dat de ministers van de Lid-Staten van de Gemeenschappen, de ministers van de leden-landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de Commissie op hun vergadering in Luxemburg op 9 april 1984 hebben bevonden dat de toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen de Gemeenschappen en de landen van de EVA op economisch terrein met name samenwerking wettigt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en met nadruk te kennen hebben gegeven dat de inspanningen daartoe moeten worden vergroot, met name met het oog op de bevordering van de mobiliteit van onderzoekers; dat de ministers voorts de wens hebben uitgesproken dat bijzondere aandacht wordt besteed aan bepaalde toekomstgerichte industriële en technologische sectoren;OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen op 16 september 1978 een overeenkomst tot

samenwerking hebben gesloten op het gebied van de beheerste thermonucleaire kernversmelting en de plasmafysica en dat zij samenwerken in het kader van verschillende communautaire programma's voor onderzoek en activiteiten;VERWIJZEND naar de briefwisseling die op 28 september 1979 heeft plaatsgevonden tussen Zwitserland en de Europese Economische Gemeenschap waarin het algemeen kader wordt omschreven voor samenwerking op het gebied van informatiediensten en met name de uitbreiding van het communautaire netwerk voor datatransmissie (Euronet) tot het Zwitserse grondgebied;OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Europese Economische Gemeenschap eveneens samenwerken in het kader van de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) en dat zij hun activiteiten in dit verband beogen voort te zetten;OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen momenteel belangrijke onderzoekprogramma's ten uitvoer leggen op prioritaire gebieden en dat deze programma's grotendeels met elkaar samenvallen;OVERWEGENDE dat Zwitserland en de Gemeenschappen gebaat zijn bij samenwerking in het kader van een groot aantal van deze programma's;OVERWEGENDE dat het daartoe wenselijk is een kader vast te stellen dat de gehele samenwerking tussen Zwitserland en de Gemeenschappen op het gebied van het onderzoek omvat en dat eveneens de mogelijkheid biedt particuliere organisaties en bedrijven hierbij te betrekken; dat dit kader bovendien moet voorzien in eenvoudige en doeltreffende procedures en een dynamisch karakter moet hebben,HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

A. Doel van de Overeenkomst

Artikel 1

In deze overeenkomst wordt het kader omschreven voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische samenwerking tussen Zwitserland en de Gemeenschappen op gebieden van gemeenschappelijk belang die vallen onder de communautaire en Zwitserse programma's voor onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 2

De samenwerking kan tot stand worden gebracht via openbare dan wel particuliere organisaties en bedrijven die in Zwitserland en in de Gemeenschappen deelnemen aan de in artikel 1 bedoelde onderzoekprogramma's.

Artikel 3

De samenwerking kan de volgende vormen aannemen:regelmatige gedachtenwisselingen over de hoofdlijnen en prioriteiten van het onderzoekbeleid in Zwitserland en de Gemeenschappen, alsmede over de planning daarvan;gedachtenwisselingen over de perspectieven en de ontwikkeling van de samenwerking;overdracht van informatie die voortvloeit uit de in het kader van deze overeenkomst tot stand gekomen samenwerking;cooerdinatie van in Zwitserland en de Gemeenschappen uitgevoerde programma's en projecten;deelneming aan gemeenschappelijke programma's of deelprogramma's en uitvoering van gemeenschappelijke werkzaamheden in Zwitserland en in de Gemeenschappen.

Artikel 4

De samenwerking kan tot stand worden gebracht door middel van:gemeenschappelijke vergaderingen;bezoeken en uitwisselingen van onderzoekers, ingenieurs en technici;regelmatige en intensieve contacten tussen programma- of projectleiders;deelneming van deskundigen aan studiebijeenkomsten, symposia en workshops;deelneming aan gemeenschappelijke programma's of deelprogramma's en aan gemeenschappelijke werkzaamheden;terbeschikkingstelling van documenten en mededeling van de resultaten van in het kader van de samenwerking ondernomen werkzaamheden.

Artikel 5

De samenwerking kan te allen tijde in gemeenschappelijk overleg tussen de overeenkomstsluitende partijen worden aangepast en uitgebreid.B. Tenuitvoerlegging van de samenwerking

Artikel 6

De in deze overeenkomst bedoelde samenwerking wordt ten uitvoer gelegd door middel van daartoe strekkende overeenkomsten.

Artikel 7

In de in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden de vorm van iedere samenwerkingsactie alsmede de daartoe beschikbare middelen gedefinieerd, evenals:de doelstellingen en de wetenschappelijke en technische inhoud;de voorschriften betreffende de verspreiding van kennis en de intellectuele eigendom;de bepalingen inzake de mobiliteit van het personeel en de deelneming van vertegenwoordigers van de ene partij aan organisaties van de andere partij;de wijze van financiële deelneming aan de overeenkomsten;alle andere ter zake dienende modaliteiten.

Artikel 8

De in artikel 6 bedoelde overeenkomsten worden gesloten volgens de procedures van de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 9

De overeenkomstsluitende partijen doen elkaar mededeling van de namen van de in artikel 2 bedoelde organisaties en bedrijven die aan de samenwerking deelnemen.C. Gemengd Comité

Artikel 10

Er wordt een Gemengd Comité opgericht, genaamd "Onderzoekcomité Zwitserland/Gemeenschappen'', dat tot taak heeft:de gebieden af te bakenen die voor samenwerking in aanmerking komen en alle maatregelen te onderzoeken waardoor de samenwerking kan worden verbeterd en uitgebreid;

geregeld van gedachten te wisselen over de hoofdlijnen en de prioriteiten van het onderzoekbeleid alsmede over de planning van het onderzoek in Zwitserland en de Gemeenschappen en over de perspectieven van de samenwerking;toe te zien op de goede uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 11

Het Gemengd Comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Commissie en Zwitserland, stelt zijn reglement van orde vast.Het komt op verzoek van een der overeenkomstsluitende partijen ten minste eenmaal per jaar bijeen.D. Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Artikel 12

Tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en haar Lid-Staten enerzijds en Zwitserland anderzijds kan een afzonderlijk protocol worden gesloten indien het van wederzijds belang blijkt te zijn samen te werken op de onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende gebieden.

E. Slotbepalingen

Artikel 13

Deze overeenkomst wordt door overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd in het kader van de bij elke partij vigerende

procedures. De overeenkomst treedt in werking zodra de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat de daartoe noodzakelijke procedures zijn beëindigd.

Artikel 14

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op het grondgebied van het Zwitsers Eedgenootschap.

Artikel 15

De overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. Iedere overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen of om herziening verzoeken, een en ander met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden.

Artikel 16

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Gedaan te ...

Voor de Zwitserse Bondsraad

Voor de Raad en de Commissie

van de Europese Gemeenschappen