Home

Richtlijn 85/151/EEG van de Raad van 19 februari 1985 tot wijziging van Richtlijn 78/627/EEG inzake het programma voor versnelde herstructurering en omschakeling van de wijnbouw in bepaalde mediterrane gebieden van Frankrijk

Richtlijn 85/151/EEG van de Raad van 19 februari 1985 tot wijziging van Richtlijn 78/627/EEG inzake het programma voor versnelde herstructurering en omschakeling van de wijnbouw in bepaalde mediterrane gebieden van Frankrijk

Richtlijn 85/151/EEG van de Raad van 19 februari 1985 tot wijziging van Richtlijn 78/627/EEG inzake het programma voor versnelde herstructurering en omschakeling van de wijnbouw in bepaalde mediterrane gebieden van Frankrijk

Publicatieblad Nr. L 058 van 26/02/1985 blz. 0033 - 0033
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 33 blz. 0217
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 33 blz. 0217


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 19 februari 1985

tot wijziging van Richtlijn 78/627/EEG inzake het programma voor versnelde herstructurering en omschakeling van de wijnbouw in bepaalde mediterrane gebieden van Frankrijk

(85/151/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 78/627/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/362/EEG (4), is bepaald dat de voor de uitvoering van de gemeenschappelijke actie beoogde duur vijf jaar bedraagt, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van het in artikel 2 van die richtlijn bedoelde programma; dat die termijn op 18 oktober 1984 is afgelopen;

Overwegende dat de uitvoering van de in Richtlijn 78/627/EEG bedoelde werkzaamheden meer tijd heeft gevergd dan werd verwacht,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 5, lid 1, van Richtlijn 78/627/EEG wordt de volgende alinea toegevoegd:

»De duur van de uitvoering wordt verlengd tot en met 31 augustus 1985.".

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 19 februari 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. ANDREOTTI

(1) PB nr. C 302 van 13. 11. 1984, blz. 4.

(2) Advies uitgebracht op 15 februari 1985 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 206 van 29. 7. 1978, blz. 1.

(4) PB nr. L 202 van 26. 7. 1983, blz. 41.