Home

Verordening (EEG) nr. 298/85 van de Commissie van 4 februari 1985 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 368/77 en (EEG) nr. 443/77 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag bestemd voor vervoedering aan andere dieren dan jonge kalveren

Verordening (EEG) nr. 298/85 van de Commissie van 4 februari 1985 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 368/77 en (EEG) nr. 443/77 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag bestemd voor vervoedering aan andere dieren dan jonge kalveren

Verordening (EEG) nr. 298/85 van de Commissie van 4 februari 1985 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 368/77 en (EEG) nr. 443/77 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag bestemd voor vervoedering aan andere dieren dan jonge kalveren

Publicatieblad Nr. L 033 van 06/02/1985 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0106
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0106


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 298/85 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 1985

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 368/77 en (EEG) nr. 443/77 met betrekking tot de verkoop van magere-melkpoeder uit openbare opslag bestemd voor vervoedering aan andere dieren dan jonge kalveren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1557/84 (2), en met name op artikel 7, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1223/83 van de Raad van 20 mei 1983 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 855/84 (4), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende dat de interventiebureaus met toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 368/77 (5) en (EEG) nr. 443/77 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3031/84 (7), magere-melkpoeder verkopen dat vóór 1 juli 1983 in openbare opslag is ingeslagen;

Overwegende dat het, gezien de beperkte nog beschikbare hoeveelheden die aan deze tijdslimiet voldoen, dienstig is, ten einde de maatregel verder normaal te kunnen toepassen, de vorenbedoelde verkopen uit te breiden tot magere-melkpoeder dat vóór 1 augustus 1983 is ingeslagen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 368/77 en artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 443/77 wordt de datum »1 juli 1983" vervangen door die van »1 augustus 1983".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 150 van 6. 6. 1984, blz. 6.

(3) PB nr. L 132 van 21. 5. 1983, blz. 33.

(4) PB nr. L 90 van 1. 4. 1984, blz. 1.

(5) PB nr. L 52 van 24. 2. 1977, blz. 19.

(6) PB nr. L 58 van 3. 3. 1977, blz. 16.

(7) PB nr. L 287 van 31. 10. 1984, blz. 19.