Home

Verordening (EEG) nr. 621/85 van de Commissie van 11 maart 1985 tot wijziging van kwantitatieve maxima voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit China

Verordening (EEG) nr. 621/85 van de Commissie van 11 maart 1985 tot wijziging van kwantitatieve maxima voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit China

Verordening (EEG) nr. 621/85 van de Commissie van 11 maart 1985 tot wijziging van kwantitatieve maxima voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit China

Publicatieblad Nr. L 071 van 12/03/1985 blz. 0006 - 0007


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 621/85 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 1985

tot wijziging van kwantitatieve maxima voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit China

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2072/84 van de Raad van 29 juni 1984 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3560/84 (2), en inzonderheid op artikel 10, lid 2,

Overwegende dat ingevolge artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2072/84 kwantitatieve maxima kunnen worden verhoogd, wanneer er behoeften aan extra invoer ontstaan;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textielprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De kwantitatieve maxima voor textielprodukten van oorsprong uit China, zoals vastgesteld in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 2072/84, worden voor het jaar 1985 gewijzigd zoals in de bijlage bij de onderhavige verordening is aangegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 1985.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 198 van 27. 7. 1984, blz. 1.

(2) PB nr. L 334 van 21. 12. 1984, blz. 1.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- gorie // Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1985) // Omschrijving // Derde landen // Lid- Staten // Eenheid // Kwantitatieve beperkingen van 1 januari tot en met 31 december 1985 // // // // // // // // // // // // // // // // // 2 a) // 55.09 // // Andere weefsels van katoen: Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels: // China // IRL // ton // 170 // // // 55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 // a) waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt // // // // // // // // // // // //