Home

Verordening (EEG) nr. 744/85 van de Raad van 21 maart 1985 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië houdende wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië @Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië van 23 oktober 1984 houdende vervanging van de rekeneenheid door de Ecu in het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

Verordening (EEG) nr. 744/85 van de Raad van 21 maart 1985 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië houdende wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië @Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië van 23 oktober 1984 houdende vervanging van de rekeneenheid door de Ecu in het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

Verordening (EEG) nr. 744/85 van de Raad van 21 maart 1985 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië houdende wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië @Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië van 23 oktober 1984 houdende vervanging van de rekeneenheid door de Ecu in het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

Publicatieblad Nr. L 081 van 23/03/1985 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0058
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 13 blz. 0102
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0058
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 13 blz. 0102


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 744/85 VAN DE RAAD

van 21 maart 1985

betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië houdende wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië (1) is ondertekend op 18 januari 1977 en in werking is getreden op 1 november 1978;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 25 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië Besluit nr. 3/84 tot wijziging van het Protocol betreffende de regels inzake de oorsprong heeft aanvaard;

Overwegende dat dat besluit van toepassing dient te worden in de Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit nr. 3/84 van de Samenwerkingsraad EEG-Jordanië is van toepassing in de Gemeenschap.

De tekst van het besluit is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. ANDREOTTI

(1) PB nr. L 268 van 27. 9. 1978, blz. 2.

BESLUIT Nr. 3/84 VAN DE SAMENWERKINGSRAAD EEG-JORDANIË

van 23 oktober 1984

houdende vervanging van de rekeneenheid door de Ecu in het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

DE SAMENWERKINGSRAAD,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, inzonderheid op titel I,

Gelet op het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking, hierna »het Protocol" te noemen, inzonderheid op artikel 6, lid 1, en artikel 25,

Overwegende dat de rekeneenheid niet beantwoordt aan de huidige internationale monetaire situatie en het derhalve noodzakelijk is een nieuwe gemeenschappelijke waardebasis vast te stellen op grond waarvan kan worden vastgesteld in welke gevallen formulieren EUR. 2 gebruikt mogen worden in plaats van certificaten inzake goederenverkeer EUR. 1 en in welke gevallen er geen bewijsstukken inzake de oorsprong vereist zijn;

Overwegende dat de Europese Gemeenschappen met ingang van 1 januari 1981 de Ecu hebben ingevoerd;

Overwegende dat het wenselijk is de Ecu te gebruiken als gemeenschappelijke waardebasis;

Overwegende dat deze gemeenschappelijke waardebasis om redenen van administratieve en commerciële aard gedurende perioden van ten minste twee jaar ongewijzigd dient te blijven en dat de toe te passen Ecu derhalve bij wijze van uitzondering moet worden vastgesteld op een referentiedatum die iedere twee jaar moet worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 6, lid 1, tweede alinea, wordt in plaats van »1 000 rekeneenheden" gelezen »1 620 Ecu";

2. artikel 6, lid 1, derde alinea, wordt als volgt gelezen:

»Tot en met 30 april 1983 is de waarde van de in een bepaalde nationale valuta uit te drukken Ecu gelijk aan de waarde in die nationale valuta van de Ecu op 1 oktober 1980. Voor iedere daaropvolgende periode van twee jaar is zij gelijk aan de waarde in die nationale valuta van de Ecu op de eerste werkdag in oktober van het onmiddellijk aan die periode van twee jaar voorafgaande jaar.

Aan het begin van iedere volgende periode van twee jaar kan de Gemeenschap zo nodig ter vervanging van de in dit artikel en in artikel 17, lid 2, in Ecu uitgedrukte bedragen herziene bedragen vaststellen die zij uiterlijk één maand voor hun inwerkingtreding aan het Comité voor douanesamenwerking dient mede te delen. Deze bedragen dienen in ieder geval zodanig te worden vastgesteld dat de in de nationale valuta van een bepaalde Staat uitgedrukte grenswaarde niet vermindert.

Indien de goederen zijn gefactureerd in de valuta van een andere Lid-Staat van de Gemeenschap, erkent het land van invoer het door het betrokken land genoemde bedrag.";

3. in artikel 17, lid 2, wordt in plaats van »60 rekeneenheden" en »200 rekeneenheden" gelezen »105 Ecu" respectievelijk »325 Ecu".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 23 oktober 1984.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 1984.

Voor de Samenwerkingsraad

De Voorzitter

P. BARRY