Home

Verordening (EEG) nr. 765/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de versterking van de kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten in Griekenland

Verordening (EEG) nr. 765/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de versterking van de kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten in Griekenland

Verordening (EEG) nr. 765/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de versterking van de kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten in Griekenland

Publicatieblad Nr. L 086 van 27/03/1985 blz. 0005 - 0006
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0042
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0042


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 765/85 VAN DE RAAD

van 12 maart 1985

betreffende de versterking van de kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten in Griekenland

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid op lid 9 van Protocol nr. 4 betreffende katoen,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de nationale autoriteiten op grond van de gemeenschappelijke ordeningen van de landbouwmarkten en van de regeling betreffende katoen belast zijn met een groot aantal controles op de kwaliteit van de in de handel gebrachte of voor interventie aangeboden produkten;

Overwegende dat in de praktijk is gebleken dat de Griekse diensten in bepaalde sectoren over te weinig personeel beschikken om deze controles behoorlijk uit te voeren; dat daardoor de juiste toepassing van de communautaire regelingen en een meer rendabele afzet van de Griekse produkten worden bemoeilijkt;

Overwegende dat het, om deze nadelen te verhelpen, wenselijk is dat de Gemeenschap de versterking van de Griekse controlediensten ondersteunt door tijdelijk en degressief een gedeelte van de kosten inzake indienstneming en opleiding van extra personeel voor haar rekening te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Gemeenschap draagt gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 15 maart 1985 respectievelijk 80 % voor het eerste jaar, 60 % voor het tweede jaar, 50 % voor het derde jaar, 40 % voor het vierde jaar en 20 % voor het vijfde jaar, van de uitgaven van Griekenland voor bezoldiging en opleiding van het sedert bovengenoemde datum aangeworven personeel dat bestemd is voor de versterking van de diensten die belast zijn met de controle op:

- de inachtneming van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen of handelsnormen voor landbouwprodukten die in Griekenland in de handel worden gebracht of uit de markt worden genomen, of uit Griekenland worden verzonden,

- de inachtneming van de minimumeisen inzake kwaliteit van de voor interventie aangeboden landbouwprodukten,

- de toepassing van de veterinaire richtlijnen van de Gemeenschap,

- de inachtneming van de hygiënische voorschriften en de kwaliteitsvoorschriften bij de produktie van melk en zuivelprodukten in Griekenland,

- de kwaliteitsindeling van ter egrenering geleverd katoen.

Artikel 2

De financiële deelneming van de Gemeenschap blijft beperkt tot de uitgaven voor bezoldiging en opleiding van:

a) 125 controleurs die toezien op de inachtneming van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen of handelsnormen, met name bij in Griekenland in de handel gebrachte of uit de markt genomen groenten en fruit;

b) 80 controleurs die toezien op de inachtneming van de kwaliteitseisen voor ter interventie aangeboden produkten;

c) 100 controleurs die toezien op de toepassing van de veterinaire richtlijnen van de Gemeenschap;

d) 20 controleurs die toezien op de inachtneming van de hygiënische voorschriften en de kwaliteitsvoorschriften bij de produktie van melk en zuivelprodukten in Griekenland;

e) 30 controleurs die toezien op de kwaliteitsindeling van ter egrenering geleverd katoen.

Artikel 3

In deze verordening wordt onder bezoldiging van de controleurs verstaan de salarissen van de controleurs en de reiskosten die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 4

1. De opleiding van de controleurs moet de betrokkenen in staat stellen de nodige kennis voor de vervulling van hun taak te verwerven.

2. De basiscursussen moeten een theoretische en praktische opleiding van ten minste drie maanden omvatten.

Artikel 5

Aan de hand van de door Griekenland verstrekte gegevens stelt de Commissie het jaarlijkse bedrag van de door de Gemeenschap gefinancierde uitgaven vast.

Artikel 6

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden, zo nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 (1) of, naar gelang van het geval, van de overeenkomstige artikelen van de overige verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

F. M. PANDOLFI

(1) PB nr. C 172 van 2. 7. 1984, blz. 107.

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.