Home

Verordening (EEG) nr. 809/85 van de Commissie van 28 maart 1985 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1984/1985 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 809/85 van de Commissie van 28 maart 1985 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1984/1985 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 809/85 van de Commissie van 28 maart 1985 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1984/1985 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 089 van 29/03/1985 blz. 0032 - 0032
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0064
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 34 blz. 0064


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 809/85 VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 1985

tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1984/1985 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), en met name op artikel 28, lid 7,

Overwegende dat artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2682/84 (4), de vaststelling voor 1 april en de inning voor 1 juni daaropvolgend voorschrijft van de door de suikerfabrikanten en isoglucosefabrikanten als voorschotten op de produktieheffingen voor het lopende verkoopseizoen te betalen bedragen per eenheid; dat de raming van de basisproduktieheffing en de B-heffing overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1443/82 tot een bedrag leidt dat hoger is dan 60 % van de maximumbedragen bedoeld in artikel 28, leden 3 en 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81; dat in dit geval volgens artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1443/82 de bedragen per eenheid voor suiker moeten worden vastgesteld op 50 % van de betrokken maximumbedragen en voor isoglucose, het bedrag per eenheid van het voorschot, op 40 % van het bedrag per eenheid van de geraamde heffing op de basisproduktie voor suiker;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1984/1985 worden de bedragen per eenheid bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 1443/82 vastgesteld op:

a) 0,535 Ecu per 100 kg witte suiker als voorschot op de heffing op de basisproduktie voor A-suiker en B-suiker;

b) 10,026 Ecu per 100 kg witte suiker als voorschot op de B-heffing voor B-suiker;

c) 0,428 Ecu per 100 kg droge stof als voorschot op de heffing op de basisproduktie voor A-isoglucose en B-isoglucose.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 74 van 18. 3. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 158 van 9. 6. 1982, blz. 17.

(4) PB nr. L 254 van 22. 9. 1984, blz. 9.