Home

Verordening (EEG) nr. 1353/85 van de Commissie van 23 mei 1985 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op bepaalde mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de categorie van produkten nr. 15 B (codenummer 40.0155), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3563/84 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1353/85 van de Commissie van 23 mei 1985 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op bepaalde mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de categorie van produkten nr. 15 B (codenummer 40.0155), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3563/84 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1353/85 van de Commissie van 23 mei 1985 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op bepaalde mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de categorie van produkten nr. 15 B (codenummer 40.0155), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3563/84 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 135 van 24/05/1985 blz. 0021 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1353/85 VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 1985

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op bepaalde mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de categorie van produkten nr. 15 B (codenummer 40.0155), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3563/84 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3563/84 van de Raad van 18 december 1984 betreffende de toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1985 op textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat krachtens artikel 2 van genoemde verordening het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten welke het onderwerp vormt van individuele niet over de Lid-Staten verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 7 van haar bijlage I of II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor bepaalde mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames, meisjes en kinderen, van de categorie van produkten nr. 15 B (codenummer 40.0155), het plafond 9 800 stuks bedraagt; dat op 21 mei 1985 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 27 mei 1985 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3563/84, wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van oorsprong uit Pakistan:

1.2.3.4.5 // // // // // // Code- nummer // Categorie // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE-code (1985) // Omschrijving // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0155 // 15 B // ex 61.02 B // // Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding: // // // // 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 // B. andere: Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, andere dan de kledingstukken van categorie 15 A, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 1985.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 338 van 27. 12. 1984, blz. 98.